715/1997

Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1997

Asetus työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

lisätään työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä 28 päivänä joulukuuta 1990 annettuun asetukseen (1368/1990) siitä asetuksella 1682/1993 kumotun 5 §:n tilalle uusi 5 § ja asetukseen uusi 5 a § seuraavasti:

5 §
Yritystoiminnan tai oman työn aloittaminen

Yritystoiminnan tai oman työn on katsottava alkavan varsinaisen tuotannollisen tai taloudellisen toiminnan alkaessa. Jos yritystoiminnan valmisteluun liittyy poikkeuksellisen työllistäviä työvaiheita, toiminta on katsottava aloitetuksi jo ennen varsinaisen tuotannollisen toiminnan alkamista.

Kaupparekisterilain (129/1979) 3 ja 20 §:ssä tarkoitettu yritystoiminta on katsottava aloitetuksi viimeistään kaupparekisterimerkinnän tekopäivästä, jollei henkilö muuta näytä.

5 a §
Yritystoiminnan lopettaminen ja keskeyttäminen

Henkilön on katsottava lopettaneen yritystoiminnan, jolleivat asianhaarat anna aihetta muuhun arvioon, kun:

1) tuomioistuin on velallisen tai velkojan aloitteesta tehnyt päätöksen konkurssiin asettamisesta;

2) osakeyhtiö on asetettu selvitystilaan;

3) muun yhtiön kuin osakeyhtiön purkamisesta on tehty kaikkien yhtiömiesten kesken sopimus;

4) ammatinharjoittaja on luopunut yrittäjien eläkelain tai maatalousyrittäjien eläkelain mukaisesta eläkevakuutuksesta ja muista yritystoimintaan tavanomaisesti liittyvistä vakuutuksista, tehnyt toiminnan lopettamisesta ilmoitukset vero- ja muille viranomaisille sekä luopunut yritystoiminnassa käyttämistään toimitiloista; tai

5) henkilön alentuneen työkyvyn perusteella tai muutoin on ilmeistä, ettei yritystoimintaa enää jatketa.

Edellä 1 momentin 2-4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa yritystoiminnan lopettaminen edellyttää lisäksi, että yritystoimintaan liittyvästä vaihto- ja käyttöomaisuudesta on luovuttu tai siitä on tehty myyntivoiton jaksottamiseksi etuuden maksajalle myyntivoittolaskelma. Jos vaihto- ja käyttöomaisuudesta ei ole luovuttu tai myyntivoittolaskelmaa ei ole esitetty, katsotaan yritystoiminnan keskeytyneen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.