714/1997

Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1997

Asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan työvoimatoimikunnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun asetuksen (1681/1993) 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1791/1995, sekä

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 1791/1995, uusi 2 momentti seuraavasti:

2 §
Työvoimapoliittinen lausunto työttömyysturvan saamisen edellytyksistä

Työvoimatoimiston tehtävänä on antaa kansaneläkelaitosta ja työttömyyskassaa sitova lausunto työttömyysturvalain 4 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymisestä. Työvoimatoimikunta antaa sitovan lausunnon työttömyysturvalain 4 a §:ssä, 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja 2 momentissa sekä 5 a, 5 b, 7, 7 a, 8, 9, 9 a, 10 ja 11 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymisestä. Jos on kysymys siitä, onko henkilön katsottava olleen työttömyysturvalain 9 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla poissa työmarkkinoilta, sitovan lausunnon antaa kuitenkin työvoimatoimisto.


3 §
Työvoimapoliittinen lausunto työmarkkinatuen saamisen edellytyksistä

Kun on kyse henkilön oikeudesta saada työmarkkinatukea pitkäaikaistyöttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain (709/1997) nojalla, työvoimatoimiston tehtävänä on sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, antaa sitova lausunto mainitun lain 4 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa säädettyjen työvoimapoliittisten edellytysten täyttymisestä. Työvoimatoimikunnan tehtävänä on antaa tällöin sitova lausunto, 1 momentissa säädettyjen edellytysten lisäksi, muiden lain 10 §:n 1 momentissa lueteltujen työvoimapoliittisten edellytysten täyttymisestä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1997.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.