713/1997

Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1997

Asetus työmarkkinatuesta annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

kumotaan työmarkkinatuesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun asetuksen (1680/1993) 1 §, sekä

muutetaan 2 §:n 1 momentti ja 8 §, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 1 momentti asetuksessa 791/1994 seuraavasti:

2 §
Työmarkkinatuen maksaminen

Työmarkkinatuki maksetaan tukioikeuden alkamisesta lukien maksukausittain jälkikäteen siten, että ensimmäinen maksukausi on kaksi viikkoa ja kukin seuraava maksukausi neljä viikkoa. Työmarkkinatuki maksetaan etuuden saajan määräämälle tilille Suomessa toimivaan rahalaitokseen niin, että se on hakijan nostettavissa viikon kuluessa maksukauden päättymisestä. Työmarkkinatuki voidaan kuitenkin maksaa muullakin tavalla, jos tilille maksaminen ei ole mahdollista tai jos hakija esittää kansaneläkelaitoksen hyväksymän erityisen syyn.


8 §
Työharjoittelusopimuksen kesto

Työvoimatoimisto voi tehdä työmarkkinatuesta annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun työharjoittelusopimuksen siksi ajaksi, jonka asianomaisen henkilön työhön ja työelämään perehdyttämisen arvioidaan kestävän. Työharjoittelusopimuksen tai useampien työharjoittelusopimusten yhteenlaskettu kesto henkilöä kohti voi olla enintään 12 kuukautta. Erityisestä syystä, kuten työllisyysasetuksen (130/1993) 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun nuoren työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisemiseksi, työharjoittelusopimusten yhteenlaskettu kesto voi olla enintään 18 kuukautta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen määräaikojen laskenta aloitetaan uudelleen alusta, kun henkilö on täyttänyt työttömyysturvalain 13, 16 tai 16 a §:ssä säädetyn työssäoloehdon, saanut työttömyyspäivärahaa työttömyysturvalain 26 §:n 1 momentin mukaisen enimmäisajan ja uudelleen täyttää työmarkkinatuen saantiehdot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1997.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.