678/1997

Annettu Turussa 7 päivänä marraskuuta 1996

Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen (1055/93) 19 luvun 15 §:n 1 momentti ja 21 §:n 2 momentti, sekä

lisätään 5 luvun 1 §:ään uusi 3 momentti, 18 lukuun uusi 1 a § sekä 19 lukuun uusi 4 a § seuraavasti:

5 luku

Pappisvirka

1 §

Arkkihiippakunnassa kirkkolain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun, pappisvirkaan vihittäväksi hyväksymistä koskevan päätöksen tekemiseen osallistuu ja vihkimisen toimittaa arkkipiispa tai piispa ottaen huomioon, mitä 18 luvun 1 a §:ssä on määrätty tehtävien jaosta.

18 luku

Piispa

1 a §

Arkkihiippakunnassa piispallinen vastuu ja piispan tehtävät jakautuvat arkkipiispan ja piispan kesken. Kirkolliskokous päättää, mitkä seurakunnat kuuluvat arkkipiispan ja mitkä seurakunnat piispan ensisijaiseen vastuualueeseen.

Kirkon erityistehtävissä toimivat arkkihiippakuntaan kuuluvat papit ovat arkkipiispan alaisia, jollei 19 luvun 4 a §:n 1 momentista muuta johdu.

19 luku

Hiippakunnan muu hallinto

4 a §

Arkkihiippakunnassa piispa johtaa ja valvoo tuomiokapitulin ja sen virkamiesten toimintaa.

Piispa toimii ensisijaisesti tuomiokapitulin puheenjohtajana. Arkkipiispa toimii puheenjohtajana tuomiokapitulin käsitellessä asioita, jotka yksinomaan koskevat hänen vastuualueellaan olevia seurakuntia ja näiden palveluksessa olevia pappeja ja muita viranhaltijoita tai joiden käsitteleminen arkkipiispan puheenjohdolla muuten perustuu 18 luvun 1 a §:n mukaiseen työnjakoon. Jos asia koskee sekä arkkipiispan että piispan vastuualueita, puheenjohtajana toimii piispa. Myös tuomiokapitulin esitykset ja lausunnot kirkolliskokoukselle, piispainkokoukselle tai kirkkohallitukselle käsitellään piispan puheenjohdolla.

15 §

Kutsun hiippakuntakokoukseen antaa ja kokouksen puheenjohtajana toimii piispa. Arkkihiippakunnassa kutsun antaa ja puheenjohtajana toimii arkkipiispa.


21 §

Synodaalikokouksen puheenjohtajana on piispa, arkkihiippakunnassa arkkipiispa.Tämä kirkkojärjestyksen muutos tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Turussa 7 päivänä marraskuuta 1996

Kirkolliskokouksen puolesta


John Vikström arkkipiispa


Kari Ventä kirkolliskokouksen sihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.