660/1997

Annettu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 1997

Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä

Liikenneministeriö on päättänyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/1994), vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 16 päivänä elokuuta 1996 annetun asetuksen (632/1996) ja vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 19 päivänä huhtikuuta 1991 annetun asetuksen (724/1991) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee vaarallisten aineiden tiekuljetusta.

Lisäksi tätä päätöstä sovelletaan lentokentällä lentotoiminnan polttoainesiirtoihin käytettävän erikoisajoneuvon säiliöihin sekä vaarallisten aineiden kuljetukseen maastoliikennelaissa (1710/1995) tarkoitetussa maastossa ja moottorikelkkailureitillä siten kuin 4 ja 5 §:ssä säädetään.

2 §
Määritelmät

Jollei toisin säädetä, tässä päätöksessä ja sen liitteissä tarkoitetaan:

a) ADR-sopimuksella vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehtyä eurooppalaista sopimusta (SopS 23/1979) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;

b) kuljetuksen suorittajalla kuljetustehtävän toimittaakseen ottanutta yritystä tai henkilöä avustajineen;

c) ajoneuvolla kaikkia tieliikenteeseen tarkoitettuja, valmiita tai keskeneräisiä, vähintään nelipyöräisiä moottoriajoneuvoja, joiden suurin sallittu rakenteellinen nopeus on yli 25 kilometriä tunnissa, sekä niiden perävaunuja;

d) kollilla aineen lähettäjän tai valmistajan tekemää pienintä yhtenä yksikkönä käsiteltäväksi tarkoitettua pakkausta tai esinettä, kutiste- tai kiristekalvolla kuormalavalle sidottua lähetystä lukuun ottamatta;

e) säiliöllä termiä yksin käytettynä päätöksen liitteissä tarkemmin määriteltävää säiliökonttia, yli kuution tilavuista kiinteää tai irrotettavaa säiliötä tai monisäiliöajoneuvon säiliötä;

f) säiliöajoneuvolla nesteen tai kaasun taikka jauhemaisen tai rakeisen aineen kuljetukseen rakennettua ajoneuvoa, jossa on yksi tai useampi kiinteä säiliö;

g) YK-numerolla aineen tunnusnumeroa;

h) lyhenteellä rn reunanumeroa.

Edellä 1 momentin c kohdasta poiketen ajoneuvon merkitsemistä sekä pakkauksia, säiliöitä ja säiliökontteja koskevia säännöksiä sovellettaessa ajoneuvoksi katsotaan myös maatalous- ja metsätraktorit perävaunuineen sekä liikkuvat työkoneet.

3 §
Päätöksen liitteet

Aineista ja esineistä, joiden kuljetus on niiden vaarallisuuden vuoksi sallittua vain erityisin ehdoin tai joiden kuljetus on kielletty, säädetään tämän päätöksen liitteissä A-C.

Liitteessä A ovat säännökset aineista ja esineistä, niiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä sekä rahtikirjasta.

Liitteessä B ovat säännökset kuljetuksesta ja kuljetusvälineistä tavaraliikenteessä.

Liitteessä C ovat säännökset vaarallisten aineiden ja esineiden kuljetuksesta henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa sekä vaarallisten aineiden ja esineiden kuljetuksesta maastoliikennelaissa tarkoitetussa maastossa ja moottorikelkkailureitillä.

4 §
Lentokentällä käytettävän säiliöajoneuvon säiliöt

Edellä 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin säiliöihin sovelletaan liitteessä B olevan lisäys B.1a:n I osan säännöksiä. Säiliön vaipan kaarevuussäde saa kuitenkin poiketa 211 127 rn:n 3 ja 4 kohdan säännöksistä ja tyhjennysputken sulkulaitteet 211 131 rn:n säännöksistä, jos mainituissa rn:issa tarkoitettu turvallisuustaso säilyy.

Säiliöiden tarkastuksiin ja käyttöön sovelletaan 1 momentin lisäksi liitteessä B olevan lisäys B.1a:n II osan palavia nesteitä koskevia erityissäännöksiä.

Säiliöajoneuvot on merkittävä liitteessä B olevien säännösten mukaisin merkinnöin ja lipukkein.

5 §
Kuljetus maastossa ja moottorikelkkailureitillä

Vaarallisten aineiden tiekuljetusta koskevia säännöksiä sovelletaan maastoliikennelaissa tarkoitetussa maastossa ja moottorikelkkailureitillä tapahtuvaan vaarallisten aineiden kuljetukseen moottoriajoneuvolla, traktorilla, moottorityökoneella tai maastoajoneuvolla siten kuin siitä liitteessä C säädetään.

6 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997.

Tällä päätöksellä kumotaan vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä 14 päivänä helmikuuta 1992 annettu liikenneministeriön päätös (147/1992) ja lentokenttien säiliöajoneuvojen säiliöistä 25 päivänä elokuuta 1978 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (649/1978) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen. Vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen liitteet A, B ja C muutoksineen jäävät kuitenkin sellaisinaan voimaan, kunnes niistä säädetään toisin.

Edellä 4 §:ssä tarkoitettua, ennen tämän päätöksen voimaantuloa käyttöön otettua säiliötä saa 4 §:n estämättä käyttää, jos säiliö täyttää määräykset, jotka olivat voimassa, kun säiliö otettiin käyttöön.

Edellä 4 §:ssä tarkoitetun, ennen tämän päätöksen voimaantuloa käyttöön otetun lentokentällä käytettävän säiliön seuraavan tarkastuksen ajankohta määräytyy tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Säiliön määräaikaistarkastus on kuitenkin tehtävä viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta.

Edellä 4 §:ssä tarkoitetussa, tämän päätöksen voimaan tullessa käytössä olevassa säiliöajoneuvossa voidaan 4 §:n estämättä käyttää tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia merkintöjä 1 päivään tammikuuta 1998.

Neuvoston direktiivi 94/55/EY; EYVL N:o L 319, 12.12.1994, s. 7 ja EYVL N:o L 275, 28.12.1996, s. 1, komission direktiivi96/86/EY; EYVL N:o L 335, 24.12.1996, s. 43

Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 1997

Liikenneministeri
Matti Aura

Yli-insinööri
Seija Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.