635/1997

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1997

Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan taiteen edistämisen järjestelystä 14 päivänä heinäkuuta 1967 annetun lain (328/1967) 1 §:n 3 momentti, 2 §:n 2 momentti, 3 §:n 3 momentti, 4 §:n 3 momentti ja 5 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 3 momentti, 3 §:n 3 momentti ja 4 §:n 3 momentti laissa 712/1991, seuraavasti:

1 §

Alueellisen taide-elämän edistämistä varten kussakin läänissä on yksi tai useampi alueellinen taidetoimikunta siten kuin opetusministeriö tarkemmin määrää.

2 §

Alueellisen taidetoimikunnan tehtävistä taiteen edistämiseksi toimialueellaan on soveltuvin osin voimassa, mitä edellä valtion taidetoimikunnista säädetään.


3 §

Alueellisen taidetoimikunnan jäsenten tulee olla jonkin taiteen alan tai alueellisen kulttuuripolitiikan tuntijoita.

4 §

Alueellisen taidetoimikunnan jäsenet määrää lääninhallitus alueellisia taiteen ja kulttuuripolitiikan järjestöjä ja laitoksia kuultuaan näiden ehdottamista henkilöistä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikunta valitsee keskuudestaan.

5 §

Valtion talousarvioon otetaan vuosittain valtion taidetoimikuntia, taiteen keskustoimikuntaa ja alueellisia taidetoimikuntia varten määräraha käytettäväksi toimikuntien taiteen edistämistä tarkoittavien toimenpiteiden rahoittamiseen ja hallintomenoihin.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Ennen tämän lain voimaantuloa asetetut läänin taidetoimikunnat jatkavat kuitenkin toimintaansa tämän lain voimaan tullessa voimassa olevien säännösten mukaan 31 päi-vään joulukuuta 1997. Alueelliset taidetoimikunnat asetetaan ensimmäisen kerran 1 päivänä tammikuuta 1998 alkavaksi toimikaudeksi.

Läänin taidetoimikunnissa vireillä olevat asiat siirtyvät 1 päivästä tammikuuta 1998 alueellisten taidetoimikuntien käsiteltäviksi. Samoin siirtyvät läänin taidetoimikuntien tekemät sopimukset ja muut sitoumukset samoin kuin niille kuuluvat muut oikeudet ja velvoitteet asianomaisille alueellisille taidetoimikunnille.

Läänin taidetoimikuntien henkilöstö siirtyy 1 päivästä tammikuuta 1998 alueellisten taidetoimikuntien henkilöstöksi. Henkilöstön siirtämiseen ei tarvita henkilöstön suostumusta, paitsi milloin taidetoimikunnan toimialue muuttuu siten, että sen hallintohenkilöstön sijoituspaikka muuttuu. Tällöin opetusministeriö päättää henkilöstön sijoittamisesta alueellisiin taidetoimikuntiin asianomaisia läänin taidetoimikuntia kuultuaan.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 17/1997
SiVM 5/1997
EV 42/1997

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Claes Andersson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.