618/1997

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1997

Asetus säteilyturvakeskuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään säteilyturvakeskuksesta 22 päivänä joulukuuta 1983 annetun lain (1069/1983) 2 ja 6 §:n nojalla:

Säteilyturvakeskuksen tehtävät
1 §

Säteilyturvakeskuksen tulee ydinenergialain (990/1987), säteilylain (592/1991), säteilyturvakeskuksesta annetun lain (1069/1983) sekä keskuksen toimintaa koskevien muiden säädösten ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti:

1) valvoa ydinenergian käytön turvallisuutta, turva- ja valmiusjärjestelyjä sekä ydinmateriaaleja;

2) valvoa säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta;

3) valvoa säteilytilannetta maan alueella ja ylläpitää valmiutta normaalista poikkeavien säteilytilanteiden varalta;

4) pitää yllä toimialansa kansallisia mittanormaaleja;

5) tehdä säteily- ja ydinturvallisuutta edistävää tutkimus- ja kehittämistyötä;

6) tiedottaa säteily- ja ydinturvallisuusasioista sekä osallistua alan koulutustoimintaan;

7) tuottaa toimialaansa soveltuvia asiantuntijapalveluja;

8) tehdä ehdotuksia toimialansa lainsäädännön kehittämiseksi ja antaa säteily- ja ydinturvallisuutta koskevia yleisiä ohjeita; sekä

9) osallistua toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön ja huolehtia sille säädetyistä tai määrätyistä kansainvälisistä valvonta-, yhteys- ja raportointitehtävistä.

Johtokunta
2 §

Säteilyturvakeskuksen johtokunnan tehtävänä on:

1) päättää keskuksen talousarvioehdotuksesta, sekä käsitellä keskuksen toiminnalle asetettavat tulostavoitteet;

2) arvioida keskuksen toimintaan vaikuttavia strategisia tekijöitä yhtä vuotta pitemmällä aikavälillä;

3) vahvistaa keskuksen tutkimustoiminnan ja palvelutoiminnan toimintaperiaatteet;

4) käsitellä keskuksen toimintaedellytyksiä koskevat periaatteellisesti tärkeät ja laajakantoiset asiat;

5) edistää yhteistyötä keskuksen ja niiden viranomaisten ja asiantuntijalaitosten välillä, joiden toiminta liittyy keskuksen toimialaan;

6) käsitellä keskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös; sekä

7) käsitellä ne muut asiat, jotka johtokunta päättää pääjohtajan esityksestä ottaa käsiteltävikseen.

3 §

Säteilyturvakeskuksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä, jotka samoin kuin heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valtioneuvosto määrää neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi johtokuntaan kuuluvat säteilyturvakeskuksen pääjohtaja ja yksi henkilöstön keskuudestaan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsema edustaja.

Asianomainen ministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

4 §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä on saapuvilla.

Johtokunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se ehdotus, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Johtokunta antaa tarkemmat määräykset johtokunnan kokoonkutsumisesta ja asioiden käsittelystä johtokunnassa.

Organisaatio
5 §

Säteilyturvakeskuksen päällikkönä on pääjohtaja.

Määräykset keskuksen toimintaorganisaatiosta ja johtajien vastuualueista annetaan työjärjestyksessä. Työjärjestyksen vahvistaa pääjohtaja.

Asioiden käsittely
6 §

Pääjohtaja vastaa siitä, että keskuksen tehtävät hoidetaan taloudellisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Pääjohtaja ratkaisee ne säteilyturvakeskukselle kuuluvat asiat, joita ei ole säädetty johtokunnan päätettäviksi tai annettu työjärjestyksessä tai muussa määräyksessä muun virkamiehen ratkaistaviksi.

7 §

Asiat ratkaistaan esittelystä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä. Pääjohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa esittelystä ratkaistavakseen myös sellaisen asian, joka muutoin olisi muun virkamiehen ratkaistava.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset ja täyttäminen sekä virkavapaus
8 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) pääjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys säteily- ja ydinturvallisuustehtäviin sekä johtamiskokemusta;

2) tutkimusjohtajalla tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet tai tohtorin tutkinto, tieteellinen ja käytännöllinen perehtyneisyys tutkimustyöhön keskuksen toimialalla sekä käytännössä osoitettu johtamistaito;

3) muulla johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys asianomaisen vastuualueen tehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito; sekä

4) tutkimusprofessorilla tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet tai tohtorin tutkinto sekä tieteellinen ja käytännöllinen perehtyneisyys alansa tutkimus- ja kehittämistehtäviin.

9 §

Pääjohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä ole muiden kuin 8 §:ssä tarkoitettujen virkojen osalta toisin määrätty.

10 §

Virkavapautta myöntää pääjohtajalle asianomainen ministeriö. Yli vuoden kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kuitenkin valtioneuvosto.

Pääjohtajan viran hoidosta virkavapauden aikana tai viran ollessa avoimena päättää se viranomainen, joka myöntää siitä virkavapauden.

Muille virkamiehille virkavapauden myöntää pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä ole muiden kuin 8 §:ssä tarkoitettujen virkojen osalta toisin määrätty.

Erinäiset säännökset
11 §

Säteilyturvakeskus voi kutsua keskuksen pysyviksi asiantuntijoiksi enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan kokeneita ja taitavia henkilöitä, jotka edustavat keskuksen toimialan kannalta merkittävää tieteellistä tai muuta asiantuntemusta. Pysyväksi asiantuntijaksi suostunut henkilö on velvollinen antamaan edustamaansa alaa koskevaa asiantuntija-apua keskukselle.

12 §

Pääjohtajalla ja tutkimusjohtajalla on professorin arvonimi.

13 §

Säteilyturvakeskus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä, muissa viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa keskusta koskevissa asioissa.

14 §

Tarkemmat määräykset säteilyturvakeskuksen toiminnan järjestämisestä ja asioiden käsittelystä annetaan työjärjestyksessä.

Pääjohtaja antaa määräykset siitä, missä järjestyksessä keskuksen johtajat toimivat pääjohtajan sijaisina tämän estyneenä ollessa.

15 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997.

Tällä asetuksella kumotaan säteilyturvakeskuksesta 20 päivänä joulukuuta 1991 annettu asetus (1515/1991).

Kumotun asetuksen nojalla asetettu nykyinen johtokunta jatkaa toimikautensa loppuun 31 päivään joulukuuta 1999.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Claes Andersson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.