536/1997

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös Euroopan unionin metsien terveydentilan seurantaan myöntämää tukea koskevasta menettelystä

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee Euroopan yhteisöjen komission metsien terveydentilan seurantaan myöntämää tukea.

2 §
Tuen hakeminen

Komission asetuksen (ETY) N:o 526/87 liitteen mukainen hakemus metsien terveydentilan seurantaa koskevan hankkeen hyväksymiseksi on toimitettava neljänä kappaleena maa- ja metsätalousministeriöön viimeistään 30 päivänä syyskuuta kunakin vuonna.

Maa- ja metsätalousministeriö tekee ehdotuksen rahoitettavista tutkimushankkeista ja toimittaa hakemukset komissiolle.

3 §
Raportointivelvollisuus

Hakijan on 12 kuukauden kuluessa tukea koskevan myönteisen päätöksen tiedoksiantamisesta ja tämän jälkeen vuosittain toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle väliraportti hankkeen kehitysvaiheesta. Maa- ja metsätalousministeriöön on hankkeen päätyttyä toimitettava loppuraportti, jossa hankkeen työvaiheet ja tulokset selvitetään yksityiskohtaisesti.

Maa- ja metsätalousministeriö toimittaa raportit edelleen komissioon.

4 §
Tuen maksatuksen hakeminen

Tuen maksatusta haetaan joko kunkin vuosittaisen työvaiheen päätökseen saattamisen jälkeen tai hankkeen valmistuttua lopullisesti. Maksatushakemus toimitetaan maa- ja metsätalousministeriöön, joka toimittaa hakemuksen edelleen komissioon.

Maksatushakemukseen on liitettävä hankkeen väli- tai loppuraportti ja komission asetuksen (ETY) N:o 1697/87 liitteen mukaiset lomakkeet täytettyinä. Lisäksi hakemukseen tulee liittää yksityiskohtaiset erittelyt kaikista hankkeen palkka-, matka-, tarvike- ja muista kustannuksista sekä kopiot hankintoja koskevista kuiteista. Kustannuserittelyistä tulee ilmetä hyödykkeiden arvonlisäveroton hinta ja arvonlisäveron suuruus. Maksatushakemus liitteineen on kuittikopioita lukuunottamatta toimitettava kolmena kappaleena.

5 §
Tuen maksaminen

Komissio maksaa metsien terveydentilan seurantaan myönnetyn tuen hakijan ilmoittamalle tilille.

6 §
Takaisinperintä

Tämän päätöksen mukaisen tuen takaisinperinnässä noudatetaan soveltuvin osin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettua lakia (1336/1992). Takaisinperinnästä päättää kuitenkin maa- ja metsätalousministeriö.

7 §
Valvonta ja salassapitovelvollisuus

Euroopan yhteisöjen komission myöntämän tuen käytön valvonnan ja valvontaviranomaisen salassapitovelvollisuuden osalta noudatetaan soveltuvin osin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettua lakia.

8 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 1997.

ETA-id: 1) Neuvoston asetus (ETY) N:o 3528/86; EYVL N:o L 326, 21.11.1986, s. 2,
2) Neuvoston asetus (ETY) N:o 1613/89; EYVL N:o L 165, 15.6.1989, s. 8,
3) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2157/92; EYVL N:o L 217, 31.7.1992, s. 1,
4) Neuvoston asetus (EY) N:o 307/97; EYVL N:o L 51, 21.2.1997, s. 9

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Maiju Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.