534/1997

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1997

Asetus puolustusvoimien ajokorteista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan puolustusvoimien ajokorteista 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetun asetuksen (667/1993) 27 §:n 1 momentin 8 kohta,

muutetaan 2 §:n 1 kohta, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 2 momentin 6 kohta, 6 §, 7 §:n 2 momentin johdantokappale, 10 §:n 1 ja 3 momentti, 14 §:n 1 momentti, 19 §, 22 §:n 1 momentti ja 27 §:n 2 momentti, sekä

lisätään asetukseen uusi 19 a §, 5 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna asetuksella 1118/1995, uusi 3 momentti ja 22 §:ään uusi 6 momentti seuraavasti:

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) puolustusvoimien ajoneuvolla tieliikennelain 2 a §:n 5 kohdan mukaista moottorikäyttöistä sotilasajoneuvoa, joka on rekisteröity ajoneuvohallintokeskuksen pitämään ajoneuvorekisteriin tai puolustusvoimien pitämään sotilasajoneuvorekisteriin, ei kuitenkaan panssariajoneuvoa;


4 §
Puolustusvoimien ajokortti-, ajolupa- ja ajoneuvoluokat

Puolustusvoimien ajokortit ja ajoluvat luokitellaan ajokorttiasetuksen mukaisesti. C-luokkaan luetaan kuitenkin myös sellaiset puolustusvoimien ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 3 500 kg.


5 §
Ajo-oikeuden laajuus

Puolustusvoimien ajoneuvoa saa kuljettaa myös kyseisen ajoneuvoluokan kuljettamiseen oikeuttavan ajokortin perusteella silloin, kun kyseessä on:


6) ajoneuvon rakennemuutokseen, korjaukseen, testaukseen tai huoltoon välittömästi liittyvä siirto tai koeajo;


Puolustusvoimien A-luokan ajoneuvoa saa, riippumatta sen tehosta tai tehon suhteesta omamassaan, kuljettaa henkilö, jolla on puolustusvoimien A-luokan ajoneuvon ajo-oikeus.

6 §
Ikävaatimukset

Puolustusvoimien CE-luokan ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen vaadittavan puolustusvoimien ajokortin voi saada 18 vuotta täyttänyt henkilö ja puolustusvoimien D-luokan ajoneuvon tai DE-luokan ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen vaadittavan puolustusvoimien ajokortin 19 vuotta täyttänyt henkilö.

7 §
Puolustusvoimien ajokortin myöntämisen edellytykset

Puolustusvoimien ajokortin myöntämisen edellytyksenä on sen lisäksi, mitä tieliikennelain 70 §:n 1―3 momentissa säädetään ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksistä, että:


10 §
Puolustusvoimien ajokortin ja ajoluvan uudistaminen

Puolustusvoimien ajokortti voidaan uudistaa kuljettajantutkintoa vaatimatta, kun henkilön työ- tai palvelussuhde puolustusministeriössä, puolustusvoimissa tai rajavartiolaitoksessa jatkuu enintään kolmen vuoden keskeytyksen jälkeen.


Reserviläiselle aiemmin myönnetty puolustusvoimien ajokortti voidaan uudistaa kuljettajantutkintoa vaatimatta myös, jos:

1) varusmiespalveluksen päättymisestä on kulunut enintään kolme vuotta; tai

2) edellisestä kertausharjoituksesta, jossa reserviläinen on ajanut vastaavaa ajoneuvoa, on kulunut enintään kolme vuotta.


14 §
Opetuksen toteuttaminen

Puolustusvoimien ajokorttia varten on annettava opetusta:

1) henkilölle, jolla ei ole ajoneuvon luokkaa vastaavaa ajokorttia, vähintään ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetussa liikenneministeriön päätöksessä edellytetty määrä, CE-luokkaa varten kuitenkin vähintään asianomaisen ministeriön määräysten mukainen määrä; sekä

2) muille henkilöille asianomaisen ministeriön määräysten mukainen määrä.


19 §
Kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytykset

Kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksistä on voimassa, mitä ajokorttiasetuksen 28 §:ssä säädetään, seuraavin poikkeuksin:

1) varusmiehellä tulee olla Suomessa tai ulkomailla annettu voimassa oleva muu kuin T-luokan ajokortti, milloin kyseessä on A-luokan ajoneuvon kuljettajantutkinto, taikka vähintään B-luokan ajokortti, milloin kyseessä on C-luokan ajoneuvon kuljettajantutkinto;

2) CE-luokan ajoneuvoyhdistelmän kuljettajantutkintoon voidaan ottaa 18 vuotta täyttänyt varusmies, jolla on C-luokan ajoneuvon ajo-oikeus ja joka on saanut jatko-opetuksen ja asianomaisen ministeriön määräysten mukaisen CE-luokan kuljettajaopetuksen;

3) CE-luokan ajoneuvoyhdistelmän kuljettajantutkintoon voidaan ottaa myös muu 21 vuotta täyttänyt puolustusvoimien palveluksessa oleva henkilö, jolla on C-luokan ajoneuvon ajo-oikeus ja joka on saanut jatko-opetuksen sekä joka lisäksi täyttää asianomaisen ministeriön määräysten mukaisen ajokokemusta koskevan vaatimuksen tai on saanut tämän ministeriön määräysten mukaisen CE-luokan kuljettajaopetuksen ja täyttää sitä edeltävää ajokokemusta koskevan vaatimuksen; sekä

4) D-luokan ajoneuvon tai DE-luokan ajoneuvoyhdistelmän kuljettajantutkintoon voidaan ottaa 19 vuotta täyttänyt varusmies.

19 a §
Kuljettajantutkintotodistuksen antaminen

Asianomainen ministeriö antaa määräykset edellytyksistä, joilla todistus kuljettajantutkinnon suorittamisesta annetaan poliisiviranomaista varten ajokorttiasetuksessa tarkoitetun ajokortin saamiseksi.

22 §
Opetushenkilöstö

Kuljettajaopetuksen johtajalla tulee olla puolustusvoimien liikenneopettajalupa. Puolustusvoimien A-luokan ajokorttia varten annettavan opetuksen johtajalla tulee olla kuitenkin puolustusvoimien moottoripyörän liikenneopettajalupa.


Jatko-opetusta kuljettajaopetuksen yhteydessä saa antaa henkilö, jolla on puolustusvoimien liikenneopettajalupa ja asianomaisen ministeriön määräysten mukainen jatko-opetukseen sisältyvien opetusaiheiden tuntemus tai liikenneopettajalupa.

27 §
Rekisteritiedot

Puolustusvoimien ajokorttiasioiden käsittelyä varten tarpeellisten tietojen luovuttamisesta puolustusvoimille ajoneuvohallintokeskuksen ylläpitämästä ajokorttirekisteristä säädetään erikseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997.

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.