530/1997

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1997

Asetus vuokraveneiden turvallisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan vuokraveneiden turvallisuudesta 20 päivänä toukokuuta 1983 annetun asetuksen (438/1983) 1, 2, 4, 5 ja 10 § sekä 12 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §

Tätä asetusta sovelletaan huvikäyttöön vuokralle tarjottavaan miehitettyyn tai miehittämättömään alukseen, jonka rungon suurin pituus on vähintään 2,5 metriä ja enintään 24 metriä sekä tällaisen aluksen käyttöön.

Tätä asetusta ei sovelleta 1 momentissa tarkoitettuun alukseen silloin, kun sitä käytetään muuhun kauppamerenkulkuun, alukseen, jota käytetään kilpailutarkoitukseen, soutuveneeseen, kanoottiin, kajakkiin, polkuveneeseen, purjelautaan eikä koneelliseen lainelautaan, vesiskootteriin ja muihin samantyyppisiin koneellisiin vesikulkuneuvoihin. Asetusta ei myöskään sovelleta sukellusveneeseen, ilmatyynyalukseen eikä kantosiipialukseen.

2 §

Vuokraveneet jaetaan luokkiin seuraavasti:

I luokka: yli 5,5 metrin pituiset purje- ja moottoriveneet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi avomerellä;

II luokka: yli 5,5 metrin pituiset purje- ja moottoriveneet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi saaristossa ja sisävesillä, sekä enintään 5,5 metrin pituiset moottoriveneet, joiden moottorin teho on yli 15 kW; sekä

III luokka: enintään 5,5 metrin pituiset moottoriveneet, joiden moottorin teho on yli 5 mutta enintään 15 kW, ja enintään 5,5 metrin pituiset purjeveneet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi sisävesillä.

4 §

Vuokranantajan on peruskatsastettava vuokravene ennen sen käyttöönottoa.

Peruskatsastuksen jälkeen vuokraveneelle on suoritettava määräaikaiskatsastus I luokassa kahden vuoden välein ja II luokassa viiden vuoden välein. Luokkaan III kuuluvalle vuokraveneelle suoritetaan vain pistokoeluontoisia tarkastuksia.

Katsastuksen suorittaa merenkulkulaitos. Jollei katsastuksessa ole ilmennyt mitään syytä muistutukseen, antaa katsastaja vuokraveneelle merenkulkuhallituksen hyväksymän kaavan mukaisen katsastustodistuksen, joka on säilytettävä veneessä näkyvällä paikalla.

5 §

Vuokraveneiden miehistö ja suurin sallittu matkustajamäärä määrätään katsastuksen yhteydessä. Siitä on tehtävä merkintä katsastustodistukseen. Matkustajamäärää ei ilman merenkulkuhallituksen yksittäistapauksissa antamaa lupaa saa vahvistaa 12 matkustajaa suuremmaksi.

Miehistö- ja matkustajamäärä on pysyvästi merkittävä näkyvään paikkaan vuokraveneessä.

10 §

Miehitettynä vuokratun vuokraveneen kuljettajan tulee olla vähintään 18 vuoden ikäinen ja hänellä tulee olla merenkulkulaitoksen antama todistus siitä, että hän tuntee vesiliikennelain (463/1996) ja -asetuksen (124/1997) säännökset, meriteiden säännöt sekä yhteentörmäämisen ehkäisemisestä sisäisillä kulkuvesillä (Sisävesisäännöt 1978) annetun asetuksen (252/1978) säännökset, merimerkit, merikartan, kompassin, suuntimisen, suuntien asettamisen ja laivapäiväkirjan pitämisen sekä tarpeellisin osin merilain (674/1994) ja muut aluksen päällikköä koskevat säännökset. Lisäksi hänellä tulee olla todistus hyväksytystä ensiapukurssista ja hänen tulee osoittaa omaavansa riittävän kokemuksen vuokraveneen kuljettamiseen.

Jos vuokraveneen moottorin teho on yli 350 kW, tulee vuokraveneen kuljettajalla olla katsastajan antama todistus siitä, että hänellä on riittävät tiedot polttomoottoreiden rakenteesta, hoidosta ja käytöstä samoin kuin tärkeimmistä niitä koskevista säännöksistä.

12 §

Yli 12 matkustajalle vahvistetun vuokraveneen miehistön lukumäärään ja pätevyyksiin sovelletaan aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä annetun asetuksen (250/1984) säännöksiä.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1997.

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.