520/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997

Asetus Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta

Opetusministerin esittelystä säädetään Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1597/1992) 3 §:n 2 momentin, 6 §:n 2 momentin ja 14 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä 3 §:n 2 momentti on laissa 579/1994:

1 §
Hakemus tutkinnon tunnustamisesta

Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain (1597/1992), jäljempänätutkintojen tunnustamislaki, 8 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen on liitettävä todistus hakijan koulutuksesta ja mahdollisesta ammatillisesta harjoittelusta. Lisäksi hakijan on tarvittaessa esitettävä muu selvitys koulutuksestaan ja mahdollisesta ammatillisesta harjoittelustaan ja niiden asianomaisessa maassa tuottamasta kelpoisuudesta sekä työkokemuksestaan.

Jos hakemus koskee kelpoisuutta virkaan tai tehtävään, johon vaaditaan nimeltä mainittu tutkinto tai määrätyt opintosuoritukset, hakemukseen tulee sisällyttää tällaista kelpoisuutta koskeva pyyntö.

2 §
Kelpoisuus ja pätevyys eräisiin virkoihin ja tehtäviin

Kelpoisuudesta pelastushallinnon päätoimisen päällystön, alipäällystön ja miehistön virkoihin ja tehtäviin sekä pätevyydestä toimia ajoneuvo- ja torninosturin kuljettajana päätetään tutkintojen tunnustamislain 3 §:n 2 momentin mukaisesti.

3 §
Sopeutumisaika

Tutkintojen tunnustamislain 6 §:ssä tarkoitettuna sopeutumisaikana hakija on määräajaksi nimitettynä virkamiehenä tai hoitaa tehtävää taikka harjoittaa ammattia ohjauksen ja valvonnan alaisena. Sopeutumisaikaan voi sisältyä myös täydennyskoulutusta.

Hakemukseen annettavassa päätöksessä määrätään sopeutumisajan pituus sekä ne virkasuhteet ja tehtävät, joissa sopeutumisaika voidaan suorittaa, tai se pätevyys, joka valvojana toimivalta ammatinharjoittajalta vaaditaan.

Virkaan nimittämisen, tehtävän hoitamisen taikka ammatinharjoittamisen edellyttämä kyky ja taito on osoitettava työnantajan tai valvojana toimivan ammatinharjoittajan sopeutumisajasta antamalla todistuksella.

4 §
Kelpoisuuskoe

Tutkintojen tunnustamislain 6 §:ssä tarkoitetussa kelpoisuuskokeessa selvitetään, onko hakijalla virassa, tehtävässä tai ammatissa tarvittavat tiedot, ja arvioidaan tällä perusteella hakijan kyky toimia virassa tai tehtävässä taikka harjoittaa ammattia. Hakemukseen annettavassa päätöksessä määrätään kokeen pääasiallinen sisältö ja kokeen toimeenpanija.

Kokeen sisällön määräämistä varten laaditaan luettelo aiheista, jotka sisältyvät Suomessa virkaan, tehtävään tai ammattiin vaadittavaan koulutukseen mutta jotka eivät ole sisältyneet hakijan koulutukseen. Kokeen tulee sisältää luettelossa olevia aiheita, joiden tuntemista pidetään olennaisen tärkeänä virassa, tehtävässä tai ammatissa toimimisen kannalta. Koe suoritetaan joko suomen tai ruotsin kielellä, jollei virassa tai tehtävässä edellytetä muun kielen käyttämistä.

5 §
Pakollinen kelpoisuuskoe

Kun hakemus koskee kelpoisuutta virkaan tai tehtävään, johon vaaditaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto, tutkintojen tunnustamislain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun pakollisen kelpoisuuskokeen toimeenpanee Helsingin yliopisto.

Kun hakemus koskee kelpoisuutta kauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan tehtävään, pakollisen kelpoisuuskokeen toimeenpanee Keskuskauppakamari.

Kun hakemus koskee kelpoisuutta julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastajan tehtävään, pakollisen kelpoisuuskokeen toimeenpanee julkishallinnon ja talouden tilintarkastuslautakunta.

6 §
Arkkitehdin tutkintoja koskevan päätöksen julkaiseminen

Tutkintojen tunnustamislain 10 §:ssä tarkoitettu opetusministeriön päätös julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa.

7 §
Ulkomaantutkintojen neuvottelukunta

Valtioneuvosto kutsuu tutkintojen tunnus- tamislain 13 §:ssä tarkoitettuun neuvottelukuntaan (ulkomaantutkintojen neuvottelukunta) enintään kymmenen jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä määrää jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Neuvottelukunnan jäsenet valitaan siten, että neuvottelukunnassa on monipuolista perehtyneisyyttä julkisen hallinnon eri tehtäviin ja niiden kelpoisuusvaatimuksiin sekä kelpoisuusvaatimuksena olevaan koulutukseen.

Neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta. Neuvottelukunnan sihteereinä toimivat opetushallituksen määräämät virkamiehet.

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1997.

Tällä asetuksella kumotaan Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten koulutuksen ja ammatillisen harjoittelun tunnustamisesta 28 päivänä kesäkuuta 1994 annettu asetus (580/1994).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Neuvoston direktiivi 89/48/ETY; EYVL N:o L 19, 24.1.1989, s. 16
Neuvoston direktiivi 92/51/ETY; EYVL N:o L 209, 24.7.1992, s. 25
Komission direktiivi94/38/EY; EYVL N:o L 217, 23.8.1994, s. 8
Komission direktiivi95/43/EY; EYVL N:o L 184, 3.8.1995, s. 21

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.