509/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997

Asetus Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnasta

Oikeusministerin esittelystä säädetään lapseksiottamisesta 8 päivänä helmikuuta 1985 annetun lain (153/1985) 20 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 175/1996:

1 §

Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnan (lapseksiottamisasioiden lautakunta) tehtävänä on:

1) koota ja ylläpitää tiedostoa lapseksiottamista ja kansainvälistä lapseksiottamispalvelua koskevasta vieraiden valtioiden lainsäädännöstä sekä pyynnöstä antaa siitä tietoja viranomaisille ja palvelunantajille;

2) seurata kansainvälistä kehitystä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa;

3) seurata, miten Haagissa 29 päivänä toukokuuta 1993 lasten suojelusta ja yhteistyöstä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa tehtyä yleissopimusta (Haagin sopimus) noudatetaan Suomessa ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin sen noudattamiseksi;

4) olla yhteistyössä Haagin sopimuksen osapuolina olevien valtioiden keskusviranomaisten tai keskusviranomaisten tehtäviä hoitavien toimielimien kanssa sopimuksen tavoitteiden toteuttamiseksi ja sopimuksessa tarkoitettujen tietojen vaihtamiseksi;

5) hyväksyä määräajaksi lapseksiottamisesta annetun lain (153/1985) 21 §:n 3 momentissa tarkoitetut ulkomaiset palvelunantajat, joiden kanssa suomalainen palvelunantaja saa olla yhteistyössä, ja peruuttaa aikaisempi hyväksyminen;

6) myöntää lapseksiottamisesta annetun lain 25 §:ssä tarkoitetut luvat lapseksiottamiseen;

7) antaa lapseksiottamisesta annetun lain 44 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä 45 ja 46 §:ssä, 47 a §:n 2 momentissa ja 50 §:n 2 momentissa tarkoitetut lausunnot sekä lapseksiottamisesta annetun asetuksen (508/1997) 7 §:n 2 momentissa tarkoitetut lausunnot;

8) hoitaa ne Haagin sopimuksen mukaan keskusviranomaiselle kuuluvat tehtävät, joita ei lailla, asetuksella tai sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä ole annettu muun elimen hoidettaviksi; sekä

9) tehdä sosiaali- ja terveysministeriölle aloitteita ja esityksiä kansainvälisen lapseksiottamistoiminnan kehittämiseksi.

2 §

Jos lapseksiottamisasioiden lautakunta on myöntänyt luvan lapseksiottamiseen lapseksiottamisesta annetun lain 27 §:n 1 momentin nojalla, lupaan on merkittävä, että:

1) lapseksiottaja on todettu kelpoiseksi ja sopivaksi ottovanhemmaksi; ja

2) lapseksiottaja on saanut kansainvälistä lapseksiottamispalvelua ja ottolapsineuvontaa.

Jos lapseksiottamisasioiden lautakunta on myöntänyt luvan lapseksiottamiseen lapseksiottamisesta annetun lain 27 §:n 2 momentin nojalla, lupaan on merkittävä, että:

1) ulkomainen toimielin on todennut lapseksiottajan kelpoiseksi ja sopivaksi ottovanhemmaksi;

2) lapseksiottajalle on annettu tarvittava neuvonta hänen asuinpaikkavaltiossaan; ja

3) lapseksiottajan esittämän selvityksen mukaan lapsella on lupa tai lapsi saa luvan päästä lapseksiottajan asuinpaikkavaltioon ja asua siellä pysyvästi.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun lupaan on lisäksi tehtävä merkintä luvan voimassaoloajasta sekä lain 27 §:n 3 momentissa tarkoitetusta ehdosta tai rajoituksesta, jos sellainen on asetettu.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu lupa voidaan lapseksiottajan pyynnöstä antaa englannin kielisenä.

3 §

Lapseksiottamisesta annetun lain 27 §:n nojalla myönnetty lupa on lähetettävä suoraan sille palvelunantajalle, joka on antanut lapseksiottajalle kansainvälistä lapseksiottamispalvelua.

4 §

Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä tarpeellinen määrä muita jäseniä. Viimeksi mainituista jäsenistä kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimii sosiaali- ja terveysministeriön edustaja. Muista jäsenistä tulee ainakin yhden edustaa ulkoasiainministeriötä, yhden oikeusministeriötä, yhden ulkomaalaisvirastoa, yhden kunnallisen lastensuojelutyön asiantuntemusta sekä yhden sosiaalialan tutkimuksen ja kehittämisen asiantuntemusta, minkä lisäksi jokaisesta sosiaali- ja terveysministeriön luvan saaneesta palvelunantajasta valitaan yksi jäsen. Mitä edellä säädetään jäsenestä, koskee vastaavasti hänen henkilökohtaista varajäsentään.

Lautakunnan enemmistön tulee olla viranomaisten edustajia.

5 §

Valtioneuvosto määrää puheenjohtajat sekä jäsenet ja varajäsenet enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Sosiaali- ja terveysministeriö määrää lautakunnalle sihteerin.

Lautakunta on päätösvaltainen, kun pu-heenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Käsitellessään 1 §:n 6 kohdassa tarkoitettu jen lupien myöntämistä lautakunta on kuitenkin päätösvaltainen myös, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kunnallisen lastensuojelutyön asiantuntemusta sekä sosiaalialan tutkimuksen ja kehittämisen asiantuntemusta edustavat jäsenet ovat saapuvilla.

6 §

Lautakunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on säädetty.

Tarkempia ohjeita lautakunnalle antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997.

Tällä asetuksella kumotaan Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnasta 8 päivänä helmikuuta 1985 annettu asetus (155/1985) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tämän asetuksen voimaan tullessa asetettuna oleva lapseksiottamisasioiden lautakunta jatkaa toimikautensa loppuun. Lautakuntaan on kuitenkin määrättävä 4 §:ssä tarkoitettu jäsen, joka edustaa ulkomaalaisvirastoa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.