472/1997

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1997

Liikenneministeriön päätös teletoiminnan toimintojen eriyttämisestä

Liikenneministeriö on 30 päivänä huhtikuuta 1997 annetun telemarkkinalain (396/1997) 22 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Päätöstä sovelletaan telemarkkinalain (396/1997) 6 luvussa tarkoitettuun televerkkopalveluiden ja telepalveluiden tarjonnasta muodostuvan liiketoiminnan eriyttämiseen toisistaan sekä muista toiminnoista, sekä myös televerkkojen ja telepalveluiden eri osatoimintojen eriyttämiseen toisistaan, jos teleyrityksellä on huomattava markkinavoima.

Päätöstä sovelletaan myös telemarkkinalain 27 §:ssä tarkoitettuun tilaustelevisiopalvelun tarjontaan perustuvaan liiketoimintaan.

Televerkko- ja telepalveluilla tarkoitetaan, mitä niistä on telemarkkinalain 4 §:ssä määritelty.

Mitä tässä päätöksessä sanotaan toimintojen eriyttämisestä koskee soveltuvin osin myös osatoimintojen sekä tilaustelevisiopalvelun tarjontaan perustuvan liiketoiminnan eriyttämistä.

2 §
Eriytettävät toiminnot ja osatoiminnot

Telepalveluiden tai televerkkopalveluiden tarjonnasta muodostuvaan liiketoimintaan luetaan kuuluvaksi telemarkkinalain 4 §:n 5 ja 6 kohdassa tarkoitetun lisäksi mitä asianomaisen ministeriön antamissa ohjeissa määrätään.

Seuraavat osatoiminnot on eriytettävä toisistaan:

1) paikallisteletoiminta

2) kaukoteletoiminta

3) kansainvälinen teletoiminta

4) NMT-teletoiminta

5) GSM-teletoiminta

6) DCS-teletoiminta

7) kiinteisiin yhteyksiin perustuva datasiirto.

Eriytettäväksi osatoiminnoksi katsotaan myös kunkin edellisessä momentissa luetellun osatoiminnon muodostama liiketoiminta, joka muodostuu yksinomaan muille teleyritykselle tarjottavista yhtyeenliittämiseen liittyvistä toiminnoista.

3 §
Eriyttämisen toteuttaminen

Eriyttäminen tulee laatia toiminnan laatuun nähden tarkoituksenmukaisella tavalla.

Mikäli eriyttäminen ei tapahdu itse kirjanpidossa, vaan perustuu erillislaskelmiin, tulee nämä laskelmat liittää kirjaustositteisiin ja säilyttää kirjanpitoaineiston säilyttämistä koskevien säännösten mukaisesti.

Jos telemarkkinalaki tai tämä päätös ei sisällä soveltuvia yksityiskohtaisia ohjeita eriyttämislaskelmista, laskelmat tulee laatia yrityskohtaisin perustein ja perusteet kirjata mahdollisimman tarkasti.

Valittua eriyttämisperiaatetta tulee noudattaa jatkuvasti, jollei sen muuttamiseen ole perusteltua syytä. Jos eriyttämisperiaatteita on muutettu, se tulee mainita erikseen eriyttämislaskelmien lisätiedoissa sekä selvittää muutosten vaikutukset eriytettyihin laskelmiin.

4 §
Eriyttämisestä vapautuminen

Vähäisiä toimintoja ei tarvitse eriyttää toisistaan. Vähäiseksi toiminnoksi katsotaan sellainen toiminto, jonka liikevaihto ei ylitä viittä prosenttia teleyrityksen liikevaihdosta eikä yhtä miljoonaa markkaa vuotuiseksi liikevaihdoksi muutettuna.

5 §
Tilinpäätökset

Eriytettävälle toiminnolle on laadittava tilikausittain tuloslaskelma ja televerkkotoiminnolle myös tase. Tuloslaskelman ja taseen tulee olla teleyrityksen sisäisestä laskennasta tai kustannuslaskennasta johdettavissa ja ne on laadittava soveltuvin osin kirjanpitolain säännösten mukaisesti noudattaen samaa rakennetta kuin teleyrityksen tilinpäätöksessä.

Eriytetyistä toiminnoista laadituissa tilinpäätöksissä tulee olla soveltuvin osin sama erittely kuin kirjanpitoasetuksen (1575/1992) mukaisessa tilinpäätöksessä.

Eriytetyssä tuloslaskelmassa rahoituskulut ja -tuotot voidaan esittää kuitenkin nettomääräisinä ilman lisäerittelyä. Eriytetyssä tuloslaskelmassa voidaan satunnaiset erät, varausten muutokset ja verot jättää erittelemättä.

Eriytetyssä taseessa korottomat lyhytaikaiset saamiset ja velat voidaan esittää nettomääräisinä ilman lisäerittelyä, jolloin erää käytetään taseen tasaavana eränä. Saaminen ja velka muodostuu suhteessa muihin kuin eriytettäviin liiketoimintoihin.

Eriytetyissä tilinpäätöksissä poistojen tulee perustua hankintamenoihin.

Laadittaessa eriytettyä tilinpäätöstä ensimmäistä kertaa tulee käyttöomaisuuden hankintamenot sisällyttää siihen suunnitelmanmukaisilla poistoilla vähennettynä kirjanpitolautakunnan antaman yleisohjeen mukaisesti.

Teleyrityksen toimitusjohtajan ja talousasioista vastaavan henkilön tulee hyväksyä ja allekirjoittaa eriytetyt tilinpäätökset.

6 §
Omaan käyttöön otetut tilaajayhteydet

Jos markkinavoimaltaan huomattava teleyritys toimii televerkossaan myös telepalveluyrityksenä, sen omaan käyttöön ottamien tilaajayhteyksien vuokra tulee merkitä telepalvelutoiminnan tuloslaskelmaan samojen perusteiden mukaan kuin se perii maksuja muilta telepalveluyrityksiltä telemarkkinalain 18 §:n 3 momentin 1 kohdan perusteella.

7 §
Yhteiset kulut ja tase-erät

Yhteisten kulujen ja tase-erien laskennallinen jakaminen eriytettyihin tilinpäätöksiin tulee tehdä niin, että aiheuttamisperiaate mahdollisuuksien mukaan toteutuu.

8 §
Muutokset tilikauden aikana

Jos tilikauden aikana tuloslaskelman tai taseen erittelyä on muutettu, on aikaisempaan eriytettyyn tilinpäätökseen sisältyviä tietoja mahdollisuuksien mukaan yhdisteltävä niin, että niitä voidaan verrata myöhemmin eriytettyyn tilinpäätökseen.

9 §
Poikkeukset

Ministeriö voi myöntää teleyritykselle luvan poiketa siitä, mitä tässä päätöksessä säädetään.

10 §
Tietojen julkisuus

Eriytetyistä toiminnoista laadittuja tuloslaskelmia ja taseita ei julkisteta eikä sisällytetä teleyrityksen kirjanpitolain mukaan laadittuun tilinpäätökseen.

Eriytetyt tuloslaskelmat ja taseet tulee toimittaa asianomaiselle ministeriölle kuukauden kuluessa siitä kun teleyrityksen tuloslaskelma ja tase on vahvistettu. Eriytettyihin tietoihin liitetään selvitys käytetyistä eriyttämisperiaatteista.

Eriytettyjen toimintojen tuloslaskelmien ja taseiden tulee olla teleyrityksen tilintarkastajien tarkastettavissa.

11 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1997. Toimintojen eriyttäminen tulee kuitenkin tapahtua vasta ensimmäisen 31 joulukuuta 1997 jälkeen alkavan tilikauden alusta alkaen.

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1997

Osastopäällikkö
Vesa Palonen

Ylitarkastaja
Rainer Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.