465/1997

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1997

Asetus maa-ainesasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

kumotaan 5 päivänä helmikuuta 1982 annetun maa-ainesasetuksen (91/1982) 9 §,

muutetaan 5 ja 7 §, sellaisena kuin niistä on 5 § osaksi asetuksessa 1029/1983, sekä

lisätään 10 §:ään uusi 2 momentti ja asetukseen siitä asetuksella 272/1993 kumotun 10 a §:n tilalle uusi 10 a § seuraavasti:

5 §

Jos ainesten ottamiseen tarvitaan vesioikeuden lupa tai vesiasiaa koskeva hakemus on vesioikeudessa vireillä, maa-aineslain mukaisen hakemuksen käsittely voidaan lykätä, kunnes vesiasia on lainvoimaisesti ratkaistu.

Jos alueella, jota lupahakemus koskee, on huomattavaa merkitystä seutukaavoituksen kannalta, on asiasta pyydettävä seutukaavoitusta hoitavan kuntayhtymän lausunto ja tarvittaessa lausunto myös muilta viranomaisilta.

7 §

Ottamissuunnitelmaan on tehtävä merkintä luvan myöntämisestä.

10 §

Kun maa-ainesten ottaminen on päättynyt tai luvan voimassaoloaika on kulunut umpeen, on alueella toimitettava loppukatselmus valvontaviranomaisen määräämällä tavalla, jollei luvassa ole toisin määrätty. Maa-ainesluvan haltijan on pyydettävä tässä pykälässä tarkoitettua loppukatselmusta.

10 a §

Maa-ainesluvan haltijan tulee tehdä maa-aineslain 23 a §:ssä tarkoitettu ilmoitus vuosittain tammikuun 31 päivään mennessä. Lupaviranomaisen on toimitettava alueelliselle ympäristökeskukselle ilmoitus vuosittain huhtikuun 30 päivään mennessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1997.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.