452/1997

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös rypsin ja rapsin koesiemenen rekisteröinnistä

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n sekä maaseutuelinkeinorekisteristä 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1515/1994) 5 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee rypsin ja rapsin koeja tutkimustoimintaan käytettävän siemenen rekisteröintiä koesiemenrekisteriin, jäljempänä koesiemenrekisteri, joka on maaseutuelinkeinorekisteristä annetussa laissa (1515/1994) tarkoitettu maaseutuelinkeinorekisterin toiminnallinen alarekisteri. Rekisterin pitämisessä on noudatettava mainittua lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Rekisteröintivelvoite on säädetty tietyistä edellytyksistä tiettyjen peltokasvien tuottajien tukijärjestelmän mukaisten korvausten myöntämiseksi annetun komission asetuksen (EY) N:o 658/96 4 artiklan 3 kohdan c alakohdassa.

2 §
Rekisteröinti

Ministeriön tulotukiyksikkö käyttää ja päivittää koesiemenrekisteriä siemenen viljelyttäjien sille toimittamien tietojen perusteella sen selvittämiseksi onko komission asetuksen (EY) N:o 658/96 4 artiklan 3 kohdan c alakohdan perusteella myönnetty tukia oikein.

Rekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

1) viljelijän nimi, osoite, kunta, tilatunnus, juridinen muoto, koe- tai tutkimuskäyttöön viljelty rypsin ja rapsin ala;

2) siemenen laji, lajike ja siemenen käyttötarkoitus (jalostajansiemen, esiperussiemen, perussiemen tai varmennettu siemen); sekä

3) viljelyttäjän nimi, osoite, puhelinnumero, juridinen muoto ja yhteyshenkilö.

3 §
Rekisteröinti-ilmoituksen käyttö valvonnassa

Rekisterin päivittäjä toimittaa saamansa rekisteröintitiedot edelleen kysymyksessä oleville maaseutuelinkeinopiireille käytettäväksi viljelijöiden tulotukien valvonnoissa.

4 §
Tietojen luovutus sivullisille

Koesiemenrekisterin tietojen luovuttamisesta sivullisille päättää maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain nojalla maa- ja metsätalousministeriö.

5 §
Tarkemmat määräykset

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä toukokuuta 1997. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Komission asetus (EY) N:o 658/96, EYVL N:o L 91, 12.4.1996, s. 46
Komission asetus (EY) N:o 1326/96, EYVL N:o L 171, 10.7.1996, s. 7

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Heimo Hanhilahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.