447/1997

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1997

Laki valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä 5 päivänä tammikuuta 1995 annetun lain (21/1995) 3 §, 7 §:n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta ja 8 § sekä

lisätään lakiin uusi 2 a § ja 10 §:n 3 momenttiin uusi 3 a ja 7 a kohta seuraavasti:

2 a §
Rautatieyritys

Rautatieyrityksellä tarkoitetaan tässä laissa yhtiötä tai muuta yhteisöä, joka päätoimenaan tarjoaa rautateiden kuljetuspalveluja ja jolla on hallinnassaan kuljetuksiin tarvittava vetovoima sekä lupa toiminnan harjoittamiseen (toimilupa).

3 §
Rataverkon käyttöoikeus

Rataverkon käyttöoikeuden voi saada rautatieyritys, jolle on myönnetty toimilupa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Kotimaiseen rautatieliikenteeseen voidaan myöntää rataverkon käyttöoikeus vain Valtionrautateiden toimintaa jatkamaan perustetulle osakeyhtiölle.

Euroopan unionin jäsenvaltioiden väliseen tai Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden väliseen kansainväliseen rautatieliikenteeseen voidaan myöntää rataverkon käyttöoikeus Valtionrautateiden toimintaa jatkamaan perustetulle osakeyhtiölle taikka rautatieyritysten kansainväliselle ryhmittymälle tai kansainvälisiä yhdistettyjä kuljetuksia hoitavalle rautatieyritykselle.

7 §
Toimiluvan saamisen edellytykset jatoimiluvan peruuttaminen

Asianomainen ministeriö myöntää 2 a §:ssä tarkoitetun toimiluvan, kun:

1) hakijayrityksen kotipaikka ja pääasiallinen liikepaikka ovat Suomessa;


8 §
Rataverkon käyttöoikeuden myöntäminen ja liikenteen aloittaminen

Ratahallintokeskus myöntää rataverkon käyttöoikeuden ja antaa luvan liikenteen aloittamiseen rautatieyrityksen sovittua Ratahallintokeskuksen kanssa tarvittavista hallinnollisista, taloudellisista ja teknisistä järjestelyistä.

10 §
Ratahallintokeskus ja sen tehtävät

Ratahallintokeskuksen tehtävänä on:


3 a) huolehtia rataverkon käyttöoikeuteen liittyvistä asioista ja antaa niistä tarvittavat menettelytapaohjeet;


7 a) toimia vaarallisten aineiden kuljetuksista annetussa laissa (719/1994) tarkoitettuna vaarallisten aineiden kuljetuksia valvovana viranomaisena;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997.

Valtionrautateiden toimintaa jatkamaan perustetulla osakeyhtiöllä on rataverkon käyttöoikeus ilman 2 a §:n mukaista toimilupaa ja ilman erikseen myönnettyä 8 §:ssä tarkoitettua käyttöoikeutta enintään yhden vuoden ajan tämän lain voimaantulosta.

HE 24/1997
LiVM 3/1997
EV 44/1997
Neuvoston direktiivi 95/18/EY; EYVL N:o L 143, 27.6.1995, s. 70, neuvoston direktiivi 95/19/EY; EYVL N:o L 143, 27.6.1995, s. 75

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.