442/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmästä ja siihen liittyvästä kesannoimisesta yhdennetynhallinto- ja valvontajärjestelmän mukaisesti vuonna 1997

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 1765/92 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, jäljempänä neuvoston asetus (ETY) N:o 1765/92, sovellettaessa noudatettavaa yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää peltokasvien tukijärjestelmän ja siihen liittyvän kesannoimisen osalta vuonna 1997.

Yhdennetystä järjestelmästä säädetään tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3508/92 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 3887/92 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, jäljempänä komission asetus (ETY) N:o 3887/92.

2 §
Hakeminen

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1765/92 mukaiseen peltokasvien tukijärjestelmään perustuvaa pinta-alatukea ja kesannontikorvausta koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 30 päivänä toukokuuta 1997 maatilan talouskeskuksen sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, on hakemus toimitettava vastaavalle viranomaiselle siinä kunnassa, jossa pääosa tilan pelloista sijaitsee. Viljelyalojen sallittuja muutoksia voidaan ilmoittaa C-tukialueella viimeistään 13 päivänä kesäkuuta 1997.

Pääsääntöisesti hakemus on tehtävä käyttäen lomakkeita 101A, 101B, 102A, 102B ja 102C sekä C-tukialueella sallitut muutokset käyttäen lomaketta 117.

3 §
Peltokasvien tuen maksaminen

Peltokasvien tukea maksetaan pinta-alatukihakemuksen 2 §:ssä säädettynä hakuaikana tai säädetyssä määräajassa myöhästyneenä hakemuksen jättäneelle hakijalle.

4 §
Muutosten tekeminen hakuajan jälkeen

Komission asetuksen (ETY) N:o 3887/92 4 artiklan 2 kohdan mukaisina erityistapauksina, jotka mahdollistavat tuen maksamisen toiselle henkilölle kuin hakijalle, hyväksytään hakijan kuolema, avioliitto tai sen tilan, jota hakemus koskee, omistus- tai hallintaoikeuden siirtyminen. Uudelle omistajalle tai haltijalle tuki voidaan maksaa ainoastaan ensimmäisen tuenhakijan ilmoittamille viljelylohkoille.

5 §
Lohkojen merkitseminen

Hakijan on merkittävä hakemukseen ja liitekarttaan kaikki uudet, muuttuneet ja muuttumattomina maatalouskäytössä säilyneet peruslohkot ja kasvulohkot numeroilla sekä kirjaintunnisteilla. Liitekartta ei ole kuitenkaan pakollinen muissa kuin 6 §:n 1 momentin 1―5 kohdissa luetelluissa tapauksissa.

Peruslohkolla tarkoitetaan maatilaan kuuluvaa peltoaluetta tai muuta maatalousaluetta, jota rajaavat vesistö, piirioja, valtaoja, tie, metsä, kunnan raja tai muu vastaava. Peruslohko käsittää vain yhden maankäyttölajin ja kuuluu vain yhdelle maatilalle lukuunottamatta maa- ja metsätalousministeriön erikseen määräämiä kasvinvuorotteluun perustuviin säännöllisiin vuosittaisiin viljelylohkojen vaihtoihin naapureiden kesken liittyviä tapauksia. Peruslohkot merkitään hakemuslomakkeisiin viranomaisten niille antamin tunnuksin.

Kasvulohkolla tarkoitetaan peltoaluetta tai maatalousmaa-aluetta, jossa yksittäinen maatila kasvattaa yksittäistä kasvilajia yhtä käyttöä varten. Kasvulohko on enintään peruslohkon suuruinen ja se liittyy aina yhteen peruslohkoon. Kasvulohkot merkitään aakkosilla A:sta alkaen.

Pinta-alaan perustuvia tuen leikkauksia määrättäessä sovelletaan kansallisissa maanmittaustoimissa käytettävää mittaustarkkuutta. Perus- ja kasvulohkojen pinta-alat on ilmoitettava hehtaareina kahden desimaalin tarkkuudella.

6 §
Kartat

Hakemukseen on liitettävä kartta kysymyksessä olevien peruslohkojen osalta, jos:

1) peruslohkolla on kaksi kasvulohkoa ja ne molemmat ovat suurempia kuin 0,20 hehtaaria;

2) peruslohkolla on enemmän kuin kaksi kasvulohkoa;

3) hakemuksessa on uusia peruslohkoja;

4) hakemuksessa on peruslohkoja, joiden rajat ovat muuttuneet, jolloin kartta tarvitaan vain muuttuneiden peruslohkojen osalta; tai

5) viljelijä haluaa korjata esitäytetyn lomakkeen 102A tietoja.

Hakemuksen karttaliitteeksi hyväksytään kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilta hankittu ja heidän antamiensa ohjeiden mukaan täytetty karttakopio mittakaavassa 1:5 000 tai 1:10 000 tai vastaavat vuoden 1996 liitekarttajäljennökset.

7 §
Pienin lohko

Pienin hyväksyttävä kasvulohko, jolle maksetaan peltokasvien tukea tai joka hyväksytään rehualaksi, on 0,05 hehtaaria.

8 §
Muutoksenhaku

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään päätökseen pinta-alatukea ja kesannointikorvausta koskevassa asiassa saa hakea muutosta siinä järjestyksessä kuin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992) säädetään.

9 §
Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tämän päätöksen täytäntöönpanoa koskevat tarkemmat määräykset ja ohjeet.

10 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 22 päivänä toukokuuta 1997. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3508/92, EYVL N:o L 355, 5.12.1992, s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 165/94, EYVL N:o L 24, 29.1.1994, s. 6
Neuvoston asetus (EY) N:o 3233/94, EYVL N:o L 338, 28.12.1994, s. 13
Neuvoston asetus (EY) N:o 2466/96, EYVL N:o L 335, 24.12.1996, s. 1
Komission asetus (ETY) N:o 3887/92, EYVL N:o L 391, 31.12.1992, s. 36
Komission asetus (EY) N:o 229/95, EYVL N:o L 27, 4.2.1995, s. 3
Komission asetus (EY) N:o 1648/95, EYVL N:o L 156, 7.7.1995, s. 27
Komission asetus (EY) N:o 2015/95, EYVL N:o L 197, 22.8.1995, s. 2

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Heimo Hanhilahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.