440/1997

Annettu Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden toimintasuunnitelmasta, -ohjelmasta ja -rahastosta sekä yhteisön taloudellisesta tuesta

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 2 ja 11 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2200/96, jäljempänä markkinajärjestelyasetus, sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä toimintaohjelmien, toimintarahastojen ja yhteisön taloudellisen tuen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 411/97, jäljempänä toimintaohjelma-asetus, tarkoitettujen tuottajaorganisaatioiden toimintasuunnitelmien, -ohjelmien ja -rahastojen sekä tuottajaorganisaatioille myönnettävän yhteisön taloudellisen tuen täytäntöönpanoon.

Tässä päätöksessä markkinajärjestelyasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toimintasuunnitelmat rinnastetaan toimintaohjelmiin, jollei muuta säädetä.

2 §
Toimivaltainen viranomainen

Toimintaohjelma-asetuksen 3 ja 5 artiklassa tarkoitettu toimintaohjelman hyväksyvä, 7 artiklassa tarkoitettu yhteisön taloudellisen tuen myöntävä, jäljempänä rahastotuki ja 8 artiklassa tarkoitettu ennakkomaksut myöntävä toimivaltainen viranomainen on maa- ja metsätalousministeriö.

Toimintaohjelma-asetuksen 5 artiklassa tarkoitettu toimintaohjelman täytäntöönpanoa sekä toimintarahaston ja rahastotuen käyttämistä valvova viranomainen on maaseutuelinkeinopiiri.

Toimintaohjelma-asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu vakuuden vastaanottava viranomainen on maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus.

3 §
Kirjanpitovelvollisuus

Rahastotuen saajan on pidettävä erillistä kirjanpitoa tuettavasta toiminnastaan sekä siihen saamastaan rahastotuesta.

Tuen saajan tulee säilyttää kaikki tuettuun toimintaan liittyvät kuitit ja muut maksutositteet valvontaa varten siten kuin kirjanpitolain (655/1973) 25 §:ssä säädetään.

4 §
Tuen takaisinperintä

Jos maaseutuelinkeinopiiri havaitsee valvontaa suorittaessaan, että tukea on maksettu perusteettomasti tai että sitä on käytetty väärin toimintaohjelma-asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, maaseutuelinkeinopiirin on ilmoitettava väärinkäytöksestä kirjallisesti maa- ja metsätalousministeriölle.

Maa- ja metsätalousministeriö päättää tuen takaisinperimisestä ja toimintaohjelma-asetuksen 13 artiklassa tarkoitettujen sanktioiden määräämisestä.

Sen lisäksi, mitä markkinajärjestelyasetuksessa ja toimintaohjelma-asetuksessa säädetään, valvonnassa noudatetaan Euroopan yhteisöjen yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annettua lakia (1100/1994) ja sen nojalla annettuja säännöksiä.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 21 päivänä toukokuuta 1997.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Lainsäädäntöneuvos
Ritva Torvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.