434/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1997

Valtioneuvoston päätös ETY-tyyppihyväksyttyjen traktoreiden käytöstä vaarallisissa olosuhteissa

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/1958) 47 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 144/1993:

1 §
Soveltamisala

Tämän päätöksen vaatimuksia sovelletaan ETY-tyyppihyväksyttyjen traktoreiden käyttöön kylmissä ja muissa vaarallisissa olosuhteissa.

Päätöksen 4 ja 5 §:ää ei sovelleta sellaisiin ETY-tyyppihyväksyttyihin traktoreihin, joiden moottoriteho on enintään 30 kilowattia edellyttäen, että työntekijän turvallisuudesta on huolehdittu muilla toimenpiteillä.

2 §
Määritelmiä

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) ETY-tyyppihyväksytyllä traktorilla traktoreiden ETY-tyyppihyväksynnästä annetun valtioneuvoston päätöksen (1412/1993) tai pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (74/150/ETY) mukaisesti tyyppihyväksyttyä traktoria; ja

2) kylmällä kaudella termisen kasvukauden ulkopuolista aikaa, jona vuorokauden keskilämpötila on 30 vuoden keskilämpötilojen mukaan alle +5 celsiusastetta.

3 §
Työnantajan yleiset velvollisuudet

Työnantajan on huolehdittava siitä, että hänen johtonsa ja valvontansa alaisessa työssä kylmissä ja muissa vaarallisissa olosuhteissa käytettävä traktori täyttää tämän päätöksen vaatimukset.

4 §
Traktorin käyttö kylmällä kaudella

Traktorissa, jota käytetään kylmällä kaudella, tulee olla umpinainen, lämmitettävä ja pakkasenkestävä turvaohjaamo.

Turvaohjaamon kantavan rakenteen (ROPS) tulee olla ETY-tyyppihyväksytty.

Turvaohjaamo tulee varustaa lämmityslaitteella, jolla ohjaamoa voidaan lämmittää riittävästi ja tasaisesti sekä varmistaa riittävä näkyvyys.

Traktorin kuljettajan melualtistuksesta on voimassa, mitä työntekijäin suojelusta työssä esiintyvän melun aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1404/1993) säädetään.

5 §
Traktorin käyttö metsätyössä

Metsätyöhön, puunkorjuuseen tai muihin vastaavanlaisiin tehtäviin käytettävän traktorin tulee olla varustettu 4 §:n mukaisella turvaohjaamolla ja kuormainkäytössä riittävän kestävillä ikkunoilla tai ikkunan suojuksilla ja katolla.

Ohjaamon sisällä ei saa olla suojaamattomia paineellisia hydrauliletkuja.

Kuormainkäytössä istuimen on oltava käännettävissä siten, että käyttäjä voi tarvittaessa istua kuormausnosturin hallintalaitteiden ja työalueen suuntaan, jotta työ voidaan tehdä työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin 89/655/ETY muuttamisesta (toinen direktiivin 89/391/ETY tarkoittama erityisdirektiivi) annetun neuvoston direktiivin (95/63/EY) tai sen mukaisten kansallisten täytäntöönpanomääräysten ergonomisten vaatimusten mukaisesti.

6 §
Ajo jäällä tai upottavalla alustalla

Traktorilla, joka on varustettu umpinaisella ohjaamolla, ei saa ajaa jäällä eikä suolla tai muulla vastaavalla upottavalla alustalla, ellei ohjaamossa ole pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjaustilaa, pääsyä ohjauspaikalle sekä ovia ja ikkunoita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (80/720/ETY) mukaista kattoluukkua.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997.

Tällä päätöksellä kumotaan ETY-tyyppihyväksyttyjen traktoreiden käytöstä vaarallisissa olosuhteissa 18 päivänä toukokuuta 1995 annettu valtioneuvoston päätös (815/1995).

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Ilmoitettu neuvoston direktiivin 83/189/ETY, muut. 88/182/ETY, muut. 94/10/EY mukaisesti.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1997

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Neuvotteleva virkamies
Leo Suomaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.