408/1997

Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1997

Valtioneuvoston päätös maatalousyrittäjien opintorahasta

Valtioneuvosto on 30 marraskuuta 1994 maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1059/1994) 7 a §:n, sellaisena kuin se on 30 joulukuuta 1996 annetussa laissa (1343/1996), nojalla maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Maatalousyrittäjille voidaan myöntää valtion talousarviossa osoitettavista määrärahoista opintorahaa ammatillisia opintoja varten sen mukaan kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §
Rahoitettavat opinnot

Opintorahaa voidaan myöntää julkisen valvonnan alaisia tai niitä vastaavia ammatillisia opintoja varten.

Opintojen pitää olla pääsääntöisesti opintokokonaisuuksia, jotka voivat sisältää yhden tai useamman opintojakson. Opintojen pitää olla tilalla harjoitettavaa tai suunnitteilla olevaa uutta toimintaa tukevia. Opintoihin pitää kalenterivuoden aikana kuulua vähintään viisi opintopäivää. Mikäli opintokokonaisuus sisältää etäopintoja, voidaan erityisistä syistä opintorahaa maksaa myös etäopiskelupäivien osalta.

Opintorahaa ei myönnetä korkeakoulussa suoritettavaa perustutkintoa tai tieteellisiä jatko-opintoja varten eikä yleissivistävään koulutukseen taikka sellaiseen koulutukseen, johon hakija saa tukea muualta. Opintorahaa ei myönnetä maatalousyrittäjälle, joka saa opetusta julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa kalenterivuosittain tai opintovuosittain vähintään kahdeksan kuukauden ajan.

3 §
Opintorahan saaja

Opintorahaa voidaan myöntää maatalousyrittäjälle, jolla on velvollisuus ottaa ja joka on ottanut maatalousyrittäjien eläkelaissa (467/1969) tarkoitetun eläkevakuutuksen sekä sellaiselle maatalousyrittäjälle, jolla ei ole vakuuttamisvelvollisuutta osaeläkkeen saamisen vuoksi.

Erityisistä syistä voidaan opintorahaa myöntää myös maatalousyrittäjien eläkelain 11 §:n nojalla vakuutetulle maatalousyrittäjälle.

Opintorahan saajan tulee olla vähintään 18 ja enintään 60-vuotias.

Opintorahaa ei myönnetä maatalousyrittäjälle, joka saa työttömyyspäivärahaa, täyttä työkyvyttömyyseläkettä, yksilöllistä varhaiseläkettä, sukupolvenvaihdoseläkettä, luopumiseläkettä, luopumistukea, maatalousyrittäjien luopumiskorvausta, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) mukaista päivärahaa, työmarkkinatukea, kuntoutusrahalain (611/1991) mukaista kuntoutusrahaa tai sairausvakuutuslain (364/1963) mukaista päivärahaa sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden perusteella taikka muuta näihin verrattavaa julkisista varoista maksettavaa toimeentulotukea.

4 §
Opintorahan määrä

Opintorahan määrä on 150 markkaa kultakin vähintään kuusi oppituntia käsittävältä täydeltä opiskelupäivältä.

Jos koulutukseen osallistuja yöpyy opintojen vuoksi vieraalla paikkakunnalla tai hänen päivittäinen kotimatkansa ylittää yhteen suuntaan 51 kilometriä, opintorahaa voidaan maksaa enintään 200 markkaa kultakin vähintään kuusi oppituntia käsittävältä opiskelupäivältä.

Jos opintojen laajuus on määritelty opintoviikkoina tai opinnot sisältävät etäopintoja, voidaan yhdeltä kalenteriviikolta maksaa opintorahaa enintään viideltä opintopäivältä.

Edellä 1 ja 2 momenteissa edellytetyn kuuden oppitunnin vaatimuksen katsotaan täyttyvän, kun opintoviikkoon sisältyy vähintään 30 oppituntia viiden opintopäivän aikana.

Kalenterivuoden aikana suoritetuista opinnoista voidaan hakijaa kohti maksaa enintään 10 000 markkaa.

5 §
Opintorahan hakeminen

Opintorahaa on haettava kirjallisesti siltä maaseutuelinkeinopiiriltä, jonka alueella hakijan omistaman tai hallitseman maatilan talouskeskus sijaitsee. Hakemus saadaan jättää myös hakijan asuinpaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka tulee toimittaa se edellä mainitulle maaseutuelinkeinopiirille.

Opintorahaa on haettava 60 päivän kuluessa koulutuksen päättymisestä. Jos koulutus ajoittuu useammalle kuin yhdelle kalenterivuodelle, tulee opintorahaa hakea kunkin kalenterivuoden aikana suoritettujen opintojen osalta viimeistään kyseistä kalenterivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä.

6 §
Hakemus

Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalle lomakkeelle. Hakemuksessa on esitettävä selvitys siitä, että hakija täyttää 3 §:ssä määrätyt opintorahan saajaa koskevat ehdot. Hakemuksessa tai sen liitteissä tulee lisäksi antaa selvitys ammatillisten opintojen tarpeellisuudesta, selvitys opinnoista, niiden sisällöstä (kurssiohjelma) ja kestosta sekä oppilaitoksen tai opetuksen muun järjestäjän antama todistus kurssin tai sen opetusjakson suorittamisesta.

7 §
Opintorahan myöntäminen ja maksaminen

Maaseutuelinkeinopiiri päättää opintorahan myöntämisestä ja maksamisesta maa- ja metsätalousministeriön osoittamista määrärahoista.

8 §
Ennakkotieto

Maaseutuelinkeinopiiri voi hakemuksesta antaa ennakkotiedon siitä, täyttävätkö suunnitellut opinnot 2 §:ssä määrätyt edellytykset. Ennakkotietoa on haettava kirjallisesti ja siinä on esitettävä soveltuvin osin 6 §:ssä määrätyt tiedot.

Ennakkotietoa on haettava viimeistään 30 päivää ennen opintojen aloittamista. Erityisestä syystä voidaan ennakkotieto antaa myöhästyneenkin hakemuksen perusteella.

Maaseutuelinkeinopiirin on annettava ennakkotieto ennen opintojen aloittamista.

9 §
Muiden säännösten soveltaminen

Tuen myöntämisessä, maksamisessa, takaisinperinnässä, oikaisussa ja valvonnassa noudatetaan maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettua lakia (1336/1992).

10 §
Tarkemmat määräykset

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset tämän päätöksen soveltamisesta.

11 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 14 päivänä toukokuuta 1997.

Tällä päätöksellä kumotaan 23 päivänä tammikuuta 1992 annettu valtioneuvoston päätös maatalousyrittäjien opintorahasta (44/1992).

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Tuula Tiukkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.