378/1997

Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 1997

Laki ulosottolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain (37/1895) 4 luvun 8 §, sellaisena kuin se on laissa 394/1973,

muutetaan 4 luvun 5 §, sellaisena kuin se on laeissa 98/1932 ja 366/1961, sekä

lisätään 4 luvun 6 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 394/1973, uusi 2―5 momentti seuraavasti:

4 luku

Ulosmittauksesta

5 §

Ulosmittauksesta on erotettava:

1) velallisen ja hänen perheensä käytössä oleva tavanomainen koti-irtaimisto sekä kohtuullisen tarpeen mukaiset henkilökohtaiset esineet;

2) esine, jolla on erityisen suuri tunnearvo velalliselle tai hänen perheelleen, jos erottamista voidaan pitää esineen arvo huomioon ottaen kohtuullisena;

3) velalliselle tarpeelliset työvälineet sekä velallisen tai hänen perheenjäsenensä tarvitsemat koulu- ja opiskelutarvikkeet;

4) työvälineisiin rinnastettavat esineet asetuksella säädettävään rahamäärään ja elinkeinon harjoittamisessa tarvittavat eläimet kohtuulliseen arvoon, jos ne ovat välttämättömiä velallisen ja hänen elatuksensa varassa olevien perheenjäsenten toimeentulon turvaamiseksi;

5) 4 kohdassa tarkoitettu omaisuus arvosta riippumatta, jos velallinen hankkii sen avulla riittävästi ulosmittauskelpoista tuloa hakijan saatavan suorittamiseksi eikä erottamista muutoinkaan voida pitää hakijan edun vastaisena, taikka jos hakija erottamiseen suostuu; sekä

6) velallisen rahavaroista tai muusta vastaavasta omaisuudesta määrä, joka on tarpeen velallisen ja hänen elatuksensa varassa olevien perheenjäsenten välttämätöntä toimeentuloa varten yhden kuukauden ajaksi, jollei velallisella ole tätä tarvetta vastaavaa muuta tuloa.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, ulosmittauksesta on erotettava myös muita esineitä, jos erottamista voidaan pitää hyväksyttävänä velallisen tai hänen perheenjäsenensä sairauden tai vamman perusteella. Ulosmittauksesta ei saa erottaa irtainta omaisuutta, joka on panttina tai jota toinen pitää hallussaan saamisen vakuutena, jos ulosmittaus toimitetaan siitä velasta, jonka vakuutena omaisuus on.

Jos 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun työvälineisiin rinnastettavan esineen arvo selvästi ylittää asetuksella säädetyn rahamäärän, esine voidaan ulosmitata ja myydä sillä edellytyksellä, että velalliselle palautetaan asetuksessa tarkoitettu kohtuullinen rahamäärä korvaavan esineen hankkimiseksi. Palautettavaa rahamäärää koskeva päätös on merkittävä ulosmittauspöytäkirjaan tai sen sijasta erikseen annettavaan ulosmittausilmoitukseen.

Sen estämättä, mitä 1 momentin 5 kohdassa säädetään, siinä tarkoitettu esine voidaan ulosmitata, jos se on esineen arvon, hukkaamisvaaran tai muun syyn vuoksi tarpeen. Esinettä ei kuitenkaan saa myydä niin kauan kuin tuloa voidaan ulosmitata mainitussa kohdassa edellytetyllä tavalla. Jos velallinen ja velkojat sopivat esineen vaihtamisesta halvempaan, ulosottomies voi antaa velalliselle luvan esineen vaihtamiseen. Tällöin esineen ulosmittaus raukeaa vaihtamisen tapahtuessa ja ulosmittauksen katsotaan kohdistuvan vaihdossa kertyneeseen erotukseen ja tilalle tulleeseen esineeseen. Ulosottomiehen on jaettava vaihdosta kertynyt erotus lain mukaisesti, jolleivät asianosaiset ole toisin sopineet.

6 a §

Sen jälkeen kun palkan ulosmittaus on jatkunut keskeytyksettä tai lähes keskeytyksettä yhden vuoden ajan, ulosottomiehen on velallisen pyynnöstä keskeytettävä ulosmittaus yhdeksi tai useammaksi kuukaudeksi seuraavan vuoden aikana, jos:

1) velallisen käyttöön on ulosmittauksen jälkeen jäänyt vain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu rahamäärä tai vain jonkin verran sen ylittävä määrä;

2) velallisen välttämättömät elinkustannukset ovat hänelle ulosmittauksen jälkeen jäävään rahamäärään nähden korkeat eikä kustannuksia ole otettu huomioon 1 momentin mukaisesti; tai

3) keskeyttämiseen on jokin muu erityinen syy.

Ilman hakijan suostumusta ulosmittaus saadaan 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa keskeyttää enintään kolmen kuukauden ajaksi vuodessa taikka, jos velallisen palkka maksetaan epäsäännöllisin väliajoin tai jos palkan suuruus vaihtelee, sitä vastaavaksi ajaksi.

Aika, jona palkan ulosmittaus on ollut keskeytyneenä 2 momentin nojalla, luetaan mukaan siinä tarkoitettuun vuoden määräaikaan.

Mitä 2 momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske palkan ulosmittausta, jos maksukielto on voimassa lapselle tulevan elatusavun perimiseksi.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1997.

Mitä lain 4 luvun 5 §:ssä säädetään, ei sovelleta, jos ulosmittaus on toimitettu ennen tämän lain voimaantuloa.

HE 8/1997
LaVM 3/1997
EV 38/1997

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.