348/1997

Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1997

Asetus kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön esittelystä säädetään kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta helmikuun 3 päivänä 1995 annetun lain (346/1997) nojalla:

1 §

Pariisissa 13 päivänä tammikuuta 1993 kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämisestä sekä niiden hävittämisestä tehty yleissopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 3 päivänä helmikuuta 1995 annetulla lailla (346/ 1997), jota on muutettu 14 päivänä maaliskuuta 1997 annetulla lailla (347/1997), ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 3 päivänä helmikuuta 1995 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 7 päivänä helmikuuta 1995, tulee voimaan 29 päivänä huhtikuuta 1997 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Yleissopimuksen todentamisliitteen VI osan C osastossa tarkoitettu yksittäinen pienimuotoinen laitos on Suomessa Puolustusvoimien tutkimuskeskus. Yleissopimuksen todentamisliitteen VI osan C osastossa tarkoitettu muu laitos Suomessa on Helsingin Yliopiston yhteydessä toimiva kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvontalaitos, jäljempänä valvontalaitos.

3 §

Yleissopimuksen kemikaaliliitteen 1 luettelossa mainittujen kemikaalien tai lähtöaineiden tuottaminen, hankkiminen, säilyttäminen tai käyttäminen tutkimus-, lääketieteellisiin, farmaseuttisiin tai suojelutarkoituksiin, mikäli 1 luettelon sisältämien kemikaalien yhteismäärä toiminnanharjoittajaa ja laitosta kohden on enemmän kuin 100 grammaa vuodessa, on sallittua vain lääkelaitoksen luvalla. Yleissopimuksen 1 luettelossa mainittujen kemikaalien tai lähtöaineiden tuontiin tai toimitukseen Suomen alueelle on haettava määrästä riippumatta aina lääkelaitoksen lupa.

Lääkelaitos voi myöntää 1 momentissa tarkoitetun luvan kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun valvontalaitoksen puoltavan lausunnon perusteella.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua lupaa on haettava viimeistään 45 vuorokautta ennen luvanvaraista toimenpidettä. Lupahakemukseen on liitettävä selvitys yleissopimuksen kemikaaliliitteen 1 luettelossa mainittujen kemikaalien määrästä ja käyttötarkoituksesta sekä yleistiedot laitoksesta, jossa kemikaalien tuottaminen, säilyttäminen tai käyttäminen tapahtuu.

4 §

Toiminnanharjoittajan on vuosittain tammikuun loppuun mennessä ilmoitettava valvontalaitokselle yleissopimuksen kemikaaliliitteen 2 luettelossa mainitun kemikaalin tuotannon, käsittelyn, kulutuksen, viennin ja tuonnin määrät edellisen kalenterivuoden osalta.

Toiminnanharjoittajan on vuosittain tammikuun loppuun mennessä ilmoitettava valvontalaitokselle yleissopimuksen kemikaaliliitteen 3 luettelossa mainitun kemikaalin tuotannon, viennin ja tuonnin määrät edellisen kalenterivuoden osalta.

Toiminnanharjoittajan on vuosittain tammikuun loppuun mennessä ilmoitettava valvontalaitokselle, mikäli toiminnanharjoittaja on edellisen kalenterivuoden aikana tuottanut yli 200 tonnia yleissopimuksen todentamisliitteessä tarkoitettua erillistä orgaanista kemikaalia tai yli 30 tonnia fosforia, rikkiä tai fluoria sisältävää erillistä orgaanista kemikaalia.

Toiminnanharjoittajan on lisäksi annettava valvontalaitokselle muut yleissopimuksen asettamien velvoitteiden noudattamisen valvomiseksi tarvittavat tiedot. Valvontalaitoksen on pyydettävä tässä momentissa tarkoitettuja tietoja kirjallisesti, asetettava kohtuullinen määräaika tietojen antamiselle sekä ilmoitettava pyynnössään, mihin yleissopimuksen määräykseen pyyntö perustuu.

5 §

Yleissopimuksen kemikaaliliitteen 1 luettelon sisältämiä kemikaaleja ja lähtöaineita, lukuunottamatta risiiniä ja saxitoksiinia, saa viedä Euroopan yhteisön ulkopuolelle tai toimittaa toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon vain tutkimus-, lääketieteellisiin, farmaseuttisiin tai suojelutarkoituksiin puolustusministeriön myöntämällä maastavientiluvalla ja risiiniä ja saxitoksiinia vain kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämällä vientilisenssillä. Maastavientililupaa tai vientilisenssiä on haettava vähintään 45 vuorokautta ennen viennin tai toimituksen aiottua ajankohtaa.

Yleissopimuksen kemikaaliliitteen 2 ja 3 luettelon sisältämiä kemikaaleja ja lähtöaineita saa viedä Euroopan yhteisön ulkopuolelle tai toimittaa neuvoston päätöksen N:o 94/942/YUTP IV liitteessä lueteltujen kaksikäyttötuotteiden osalta toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon vain kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämällä vientilisenssillä.

Lupa- ja lisensiointimenettelyn ja siihen liittyvän valvonnan osalta on soveltuvin osin voimassa, mitä laissa puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta (242/1990) ja laissa kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta (562/1996) ja niiden nojalla annetuissa säädöksissä säädetään.

6 §

Ulkoasiainministeriö antaa tarvittaessa tarkempia säännöksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

7 §

Kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta 3 päivänä helmikuuta 1995 annettu laki (346/1997) ja sen muuttamisesta 14 päivänä maaliskuuta 1997 annettu laki (347/1997) sekä tämä asetus tulevat voimaan 29 päivänä huhtikuuta 1997.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 19/1997)

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.