296/1997

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1997

Valtiovarainministeriön päätös ilmoittamisvelvollisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on

muuttanut 28 päivänä joulukuuta 1995 ilmoittamisvelvollisuudesta antamansa päätöksen (1760/1995) 1 §:n 1 momentin, 2 §:n 3 momentin, 5 §:n 23 kohdan, 6 §:n 7 ja 8 kohdat, 7 §:n ja 9 §:n 2 momentin sekä

lisännyt 5 §:ään uuden 24 kohdan, 6 §:ään uuden 9 kohdan sekä päätökseen uuden 6 a ja 15 a §:n seuraavasti:

1 §
Tulojen ja vähennysten ilmoittamisvelvollisuus

Veroilmoituksessa tai sen liitteessä on tulolajeittain, tulolähteittäin ja varallisuusryhmittäin sekä muutoin riittävästi eriteltyinä ilmoitettava veronalaiset tulot ja varallisuus. Veroilmoitukseen on vastaavasti eritellen merkittävä myös ne vähennykset, jotka verovelvollinen tahtoo lukea hyväkseen ja joiden tekeminen edellyttää verovelvollisen esittämää selvitystä vähennyksen perusteesta ja suuruudesta. Tulo ja varallisuus sekä niistä tehtävät vähennykset saadaan ilmoittaa samalla tarkkuudella kuin ne otetaan huomioon verotusta toimitettaessa verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 26 §:n 4 momentin mukaan.


2 §
Tiedot varoista

Yhteisön osakkaan on veroilmoituksessaan ilmoitettava niiden yhteisöjen nimi, liike- ja yhteisötunnus ja kotipaikka, joiden osakkeista tai osuuksista hän omistaa vähintään 10 prosenttia, sekä omistusosuutensa yhteisöstä.


5 §
Liikkeenharjoittajan ja eräiden muiden kahdenkertaista kirjanpitoa pitävien ilmoittamisvelvollisuus

Liiketoimintaa harjoittavan verovelvollisen, kahdenkertaista kirjanpitoa pitävän ammattitoimintaa harjoittavan verovelvollisen ja kirjanpitolain 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun muun kirjanpitovelvollisen kuin aatteellisen yhteisön tai säätiön on annettava 1―3 §:ssä säädettyjen tietojen lisäksi seuraavat tiedot ja selvitykset:


23) tieto julkisyhteisöiltä elinkeinotoimintaa varten saatujen avustusten, tukien ja lisien yhteismäärästä;

24) tieto verovuoden päättymistä edeltäneen 12 kuukauden aikana maksetuista tuloverolain 41 §:n 6 momentissa tarkoitetuista palkoista.


6 §
Osake- ja henkilöyhtiön sekä eräiden muiden yhteisöjen erityistiedot

Osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin, keskinäisen vakuutusyhtiön, yhdistyksen, laitoksen, säätiön, avoimen yhtiön sekä kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiön on veroilmoituksessaan 1―3 ja 5 §:ssä mainittujen tietojen ja selvitysten lisäksi annettava verotoimistolle seuraavat asiakirjat, tiedot ja selvitykset:


7) tiedot yhtymän osakkailleen suorittamista palkoista, palkkioista, voitto-osuuksista, vuokrista, koroista ja muista osakkaiden saamista etuuksista sekä yhtymään verovuonna sijoitetun omaisuuden tai oikeuden todennäköisestä luovutushinnasta, samoin kuin yhtymästä verovuonna otetun kiinteistön, rakennuksen, rakennelman, arvopaperin tai oikeuden todennäköisestä luovutushinnasta sekä yhtymästä otetun muun omaisuuden, palvelun tai etuuden alkuperäisestä hankintamenosta tai sitä alemmasta todennäköisestä luovutushinnasta;

8) selvitys yhtymän elinkeinotoiminnan varoihin tai osakeyhtiön varoihin kuuluvasta tuloverolain 41 §:n 4 momentissa ja 42 §:n 2 momentissa tarkoitetusta asunnosta; sekä

9) tiedot tuloverolain 42 §:n 2 ja 3 momenteissa tarkoitetuista osakeyhtiön enemmistöosakkaista.

6 a §
Toimintamuodon muutokseen liittyvät tiedot

Tuloverolain (1535/1992) 24 §:n 5 momentissa tarkoitetun osakeyhtiötä edeltävän verovelvollisen tai yhtymän 4 §:n 1 kohdassa tai 5 §:n 1 kohdassa tarkoitettu tuloslaskelma on annettava viimeiseltä verovuodelta ja 5 §:n 1 kohdassa tarkoitettu tase viimeisen verovuoden päättymisajankohdalta. Osakeyhtiön on annettava 5 §:n 1 kohdassa tarkoitettu tuloslaskelma toimintamuodon muutoksesta alkavalta verovuodeltaan. Osakeyhtiön, johon sovelletaan poistojen enimmäismäärää koskevaa tuloverolain 24 §:n 2 momentin säännöstä, on annettava selvitys, josta ilmenee, että poistot ovat mainitun lainkohdan mukaiset.

7 §
Sulautumiseen ja jakautumiseen liittyvät tiedot

Yhteisöjen tai yhtymien sulauduttua tai yhteisön jakauduttua vastaanottaneen yhteisön tai yhtymän on annettava selvitys:

1) vastaanottaneen yhteisön tai yhtymän tulosta vähennettävistä sulautuneen tai jakautuneen yhteisön tai sulautuneen yhtymän menoista ja muista verotuksessa vähennyskelpoisista eristä sekä fuusioerotuksen käsittelystä kirjanpidossa;

2) tuloverolain 123 §:ssä tarkoitetut tiedot, jos sulautuneen tai jakautuneen yhteisön tappiota vaaditaan vähennettäväksi vastaanottaneen yhteisön tulosta; sekä

3) yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 a ja 10 §:ssä tarkoitetut tiedot.

9 §
Tiedot yhteisöjen ja yhtymien omistussuhteiden muutoksista

Yhtiöveron hyvityksestä annetussa laissa tarkoitetun osinkoa jakavan yhtiön on veroilmoituksessaan annettava tieto siitä, onko yhtiön omistussuhteissa tapahtunut mainitun lain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettu muutos ja tieto muutoksen tapahtumisvuodesta. Käyttämättömän hyvityksen vähentämistä tuloverosta vaativan yhteisön on veroilmoituksessaan annettava tieto siitä, onko yhteisön omistussuhteissa tapahtunut yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 a §:ssä tarkoitettu omistajanvaihdos ja tieto muutoksen tapahtumisvuodesta.

15 a §
Muistiinpanovelvollisen muistiinpanojen säilyttäminen

Muistiinpanovelvollisen on säilytettävä muistiinpanoihin kuuluvat tositteet, luettelot ja kirjat kuusi vuotta verovuoden päättymisestä lukien.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1997 annettaviin veroilmoituksiin.

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1997

Ministeri
Arja Alho

Finanssineuvos
Timo Viherkenttä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.