280/1997

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997

Asetus merilain 1 §:n soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan merilain 1 §:n soveltamisesta 26 päivänä huhtikuuta 1985 annetun asetuksen (353/1985) 1 §:n 1 momentin johdantokappale, sekä

lisätään asetukseen uusi 1 a § seuraavasti:

1 §

Liikenneministeriö voi merilain (674/1994) 1 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla yksittäistapauksessa hyväksyä aluksen suomalaiseksi, jos


1 a §

Liikenneministeriö voi merilain 1 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla hyväksyä aluksen suomalaiseksi, jos

1) aluksen käyttöä merenkulkuun hallinnoidaan ja johdetaan Suomesta käsin,

2) aluksen omistajalla, jollei hän itse hoida 1 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä, on niiden hoitamiseksi nimetty edustaja, jolla on asuin- tai kotipaikka Suomessa ja

3) alus on Suomen alusrekisteriin merkitsemisen ajaksi poistettu muun valtion alusrekisteristä.

Hakijana 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa voi olla aluksen omistaja. Hakemuksen on oltava kirjallinen ja omistajan tai hänen edustajansa allekirjoittama.

Hakemukseen liitetään tarpeelliset tiedot ja muut asiakirjat, jotka koskevat 1 momentissa säädettyjä edellytyksiä. Hakijan on lisäksi toimitettava liikenneministeriön pyynnöstä muut hakemuksen käsittelyssä tarvittavat tiedot ja asiakirjat.

Milloin 1 momentissa tarkoitetun luvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty, lupa on peruutettava, jollei poikkeamista voida pitää vähäisenä. Luvan peruuttamisesta päättää liikenneministeriö. Luvan saaneelle on ennen peruuttamista koskevan päätöksen tekemistä varattava tilaisuus antaa selvityksensä asiasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.