274/1997

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1997

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös alkoholijuoman tai väkiviinan valmistusluvan, maahantuontiluvan ja tukkumyyntiluvan myöntämiseen tarvittavista edellytyksistä ja hakijalta vaadittavasta luotettavuudesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun alkoholilain (1143/1994) 40 § 2 momentin 1 kohdan nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tällä päätöksellä säädetään niistä seikoista, jotka sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen, jäljempänä tuotevalvontakeskus, on otettava huomioon harkitessaan, täyttääkö luvan hakija tarvittavat edellykset ja vaadittavan luotettavuuden, jotta hakijalle voitaisiin myöntää:

1) alkoholilain 5 § 1 momentissa tarkoitettu alkoholijuoman tai väkiviinan valmistuslupa;

2) alkoholilain 8 § 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu väkiviinan maahantuontilupa;

3) alkoholilain 27 § 1 momentissa tarkoitettu alkoholijuoman ja 2 momentissa tarkoitettu väkiviinan tukkumyyntilupa; sekä

4) alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta annetun asetuksen (1345/1994) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu alkoholivalmisteen tukkumyyntilupa.

2 §
Yleiset määräykset

Tuotevalvontakeskuksen tulee ottaa huomioon tässä päätöksessä tarkoitettuja lupa-asioita käsitellessään alkoholilain 1 §:ssä säädetty lain tarkoitus.

Tuotevalvontakeskuksen on ennen edellä 1 §:ssä tarkoitettujen lupien myöntämistä selvitettävä, että hakijalla on riittävät taloudelliset, ammatilliset, tekniset ja muut edellytykset sekä vaadittava luotettavuus hakemaansa toimintaan. Lisäksi tuotevalvontakeskuksen on toiminnan kuluessa valvottava, että luvanhaltija ei ole menettänyt toimintaan tarvittavia edellytyksiä tai vaadittavaa luotettavuutta.

3 §
Toimialavaatimus

Hakijalla tulee olla yhtiöjärjestyksessä tai yhtiösopimuksessa tai muussa vastaavassa asiakirjassa toimialana alkoholijuoman, väkiviinan tai alkoholivalmisteen valmistaminen, maahantuonti tai tukkumyynti.

4 §
Taloudelliset edellytykset sekä vaadittavaluotettavuus

Tuotevalvontakeskuksen tulee jättää lupa myöntämättä, jos:

1) hakija ei täytä elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 1 §:n (122/1919, sellaisena kuin se on laissa 228/1993) vaatimuksia;

2) hakija on holhouslain 2 luvussa (368/1983) tarkoitettu vajaavaltainen henkilö;

3) hakija on konkurssissa tai oikeus on vahvistanut häntä koskevan akordin;

4) vireillä on hakijaa koskeva konkurssi-, akordi-, velkajärjestely- tai velkasaneeraushakemus;

5) hakija on päätetty asettaa selvitystilaan; sekä

6) hakija on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä sellaisesta ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta, jonka vuoksi hänellä ei katsota olevan alkoholilain tarkoittamaa luotettavuutta.

Tuotevalvontakeskus voi jättää luvan myöntämättä, ottaen huomioon hakijan luotettavuuteen ja edellytyksiin vaikuttavat seikat kokonaisuudessaan, jos:

1) hakijalle on tuomioistuimessa vahvistettu velkajärjestely- tai velkasaneerausohjelma;

2) hakija on ammatinharjoittamisessaan syyllistynyt edellä 1 momentin 6 kohdassa mainittua tekoa lievempään rikkomukseen (menettelyrikkomus);

3) hakija on antanut vääriä tietoja tuotevalvontakeskukselle sen pyytäessä hakemuksen käsittelyssä tarvittavia tietoja; sekä

4) hakija on laiminlyönyt verojen tai muiden lakisääteisten maksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa hakijan päätoimipaikka sijaitsee (sijoittautumismaa).

Tuotevalvontakeskus voi tarvittaessa pyytää poliisin tai muun viranomaisen lausunnon hakijan luotettavuudesta ja luvan myöntämisen edellytyksistä tai edellyttää hakijalta vastaavat asiakirjat.

Ulkomaisen hakijan esittämä ote sijoittautumismaan rikosrekisteristä on hyväksyttävä riittäväksi näytöksi siitä, ettei hakijalla ole edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja esteitä luvan myöntämiselle. Sijoittautumismaan toimivaltaisen viranomaisen antama todistus on myös hyväksyttävä riittäväksi näytöksi. Jollei hakijan sijoittautumismaassa anneta edellä tarkoitettuja asiakirjoja tai todistuksia, niiden sijasta voidaan näytöksi hyväksyä hakijan tai tämän edustajan toimivaltaiselle sijoittautumismaan viranomaiselle antama valaehtoinen todistus.

5 §
Tiedot taloudellisesta tilanteesta

Tuotevalvontakeskus voi vaatia hakijalta osoitukseksi asianomaisen taloudellisesta tilanteesta muun muassa seuraavia tietoja:

1) pankin tai muun luottolaitoksen antaman lausunnon tai selvityksen hakemuksessa tarkoitettuun toimintaan hankitusta vakuudesta;

2) tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen, muun tilinpäätösasiakirjan sekä mahdollisen konsernitilinpäätöksen, mikäli nämä on julkaistava hakijan sijoittautumismaassa;

3) hakijan toimintansa aloittavana yrittäjänä antaman selvityksen aloitettavasta toiminnasta, siihen tarvittavan investoinnin suuruudesta, sen rahoittamisesta sekä arvion toiminnan tuloista, menoista ja kannattavuudesta; sekä

4) muita mahdollisia selvityksiä hakijan rahoituksellisesta ja taloudellisesta tilanteesta.

Hakijalta vaadittavat tiedot on suhteutettava hakemuksessa esitetyn toiminnan laajuuteen.

6 §
Ammatilliset ja tekniset edellytykset

Tuotevalvontakeskus voi vaatia hakijalta muissa säädöksissä mainittujen asiakirjojen lisäksi ammattitaidon, kokemuksen tai teknisen suorituskyvyn osoitukseksi seuraavat selvitykset:

1) todistuksen hakijan tai tämän puolesta liiketoimintaa hoitavien henkilöiden koulutuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä;

2) selvityksen hakijan omista tai ulkopuolisista teknisistä asiantuntijoista tai teknisistä toimielimistä, erityisesti niistä, jotka huolehtivat alkoholilain 43 §:n ja alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta annetun asetuksen 16 §:n tarkoittaman vastuun toteutumisesta sekä niistä, jotka huolehtivat tuotevalvontakeskukselle alkoholilain 44 §:ssä ja alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta annetun asetuksen 17 §:ssä tarkoitettujen valvonnassa tarvittavien asiakirjojen, tietojen ja ilmoitusten kirjanpidosta ja lähettämisestä;

3) selvityksen valmistuksessa tarvittavista laitteista, valmistusmenetelmistä sekä hakijan laadunvarmistusmenetelmistä hankkeen kannalta riittävän omavalvonnan ja laadunvalvonnan suorittamiseksi;

4) selvityksen siitä, miten hakija aikoo järjestää varastoinnin ja kuljetukset;

5) selvityksen valmistus- ja varastointipaikan vartioinnista ja turva- ja hälytysjärjestelmästä; sekä

6) selvityksen hakijan suunnitelmista käyttää alihankkijoita.

Hakijalta vaadittavat tiedot on suhteutettava toiminnan laajuuteen. Tuotevalvontakeskuksen on lisäksi hakemus- ja lupakäsittelyn yhteydessä otettava huomioon alkoholilain 45 §:n salassapitovelvollisuutta koskevat säännökset.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 14 päivänä huhtikuuta 1997.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1997

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Neuvotteleva virkamies
Kari Paaso

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.