246/1997

Annettu Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1997

Asetus patenttiasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan 26 päivänä syyskuuta 1980 annetun patenttiasetuksen (669/1980) 12 §:n 3 momentti, 25 a §:n 3 momentti sekä 36 §,

sellaisena kuin niistä on 25 a §:n 3 momentti 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa asetuksessa (505/1985),

muutetaan 17 b §:n 1 momentti, 22 §, 23 §:n 2 momentti, 25 §:n 1 momentti, 25 a §:n 2 momentti, 25 b §:n 3 momentti, 25 d §:n 2 momentti, 30 § ja 31 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 32―35, 37 ja 38 §, 38 a §:n 2 momentin 4 kohta, 39 ja 51 a §, 52 d § ja sen edellä oleva väliotsikko, 52 e §:n 2 momentti, 52 g §:n 1 momentti, 52 h, 52 j ja 52 k §, 52 l §:n 1 momentti ja 52 u §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 17 b §:n 1 momentti, 25 a §:n 2 momentti, 25 b §:n 3 momentti ja 25 d §:n 2 momentti mainitussa 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa asetuksessa, 31 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 15 päivänä helmikuuta 1996 annetulla asetuksella (104/1996), 38 § muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja mainitulla 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetulla asetuksella, 38 a §:n 2 momentin 4 kohta ja 52 n §:n 2 momentti mainitussa 15 päivänä helmikuuta 1996 annetussa asetuksessa, 51 a § 21 päivänä tammikuuta 1994 annetussa asetuksessa (71/1994), 52 d § ja sen edellä oleva väliotsikko, 52 e §:n 2 momentti, 52 g §:n 1 momentti, 52 h, 52 j, 52 k § ja 52 l §:n 1 momentti 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetussa asetuksessa (595/1994) sekä

lisätään 3 §:ään uusi 2 momentti, asetukseen uusi 26 a, 29 a ja 38 b §, 52 n §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetussa asetuksessa, uusi 2 momentti sekä 33 §:n edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

3 §

Patenttivirasto voi ottaa hakemuksen käsiteltäväksi ennen kuin 1 momentin mukaisella kielellä laadittu käännös siitä on annettu. Käännös on annettava ennen kuin hakemus patenttilain 22 §:n mukaan tulee julkiseksi. Patenttivirasto antaa määräykset siitä, millä edellytyksillä hakemus otetaan käsiteltäväksi ennen käännöksen antamista.

17 b §

Jos mikro-organismi on talletettu, tulee hakijan ilmoittaa patenttivirastolle kirjallisesti 16 kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus on tehty, tai jos etuoikeutta pyydetään, siitä päivästä, josta etuoikeutta on pyydetty, mihin talletuslaitokseen talletus on tehty ja minkä numeron talletuslaitos on talletukselle antanut. Kansainvälisen patenttihakemuksen osalta tiedot voidan antaa saman määräajan kuluessa 8 §:n 2 momentissa tarkoitetulle kansainväliselle toimistolle.


22 §

Jos perusasiakirjoissa on esitetty useita keksintöjä, hakija voi jakaa hakemuksen useiksi hakemuksiksi. Jakaminen voi tapahtua ainoastaan ennen kuin patenttilain 19 §:n 1 momentin mukainen ilmoitus on annettu. Tällöin on hakijan pyynnöstä alkuperäisestä hakemuksesta (kantahakemuksesta) erotettua keksintöä tarkoittava uusi hakemus katsottava tehdyksi samanaikaisesti kuin kantahakemus.

23 §

Lohkaisu voi tapahtua ainoastaan ennen kuin patenttilain 19 §:n 1 momentin mukainen ilmoitus on annettu. Lohkaisemalla tehdyssä hakemuksessa saa suojaa hakea vain sille, mikä uutta asiakirjaa jätettäessä ilmeni kantahakemuksen asiakirjoista.

25 §

Jos patenttihakemuksen asiakirjat ovat patenttilain 22 §:n 2 tai 3 momentin perusteella tulleet julkisiksi ennen patentin myöntämistä, on tiivistelmä painettava heti, kun sen lopullinen muoto on vahvistettu. Patenttivirasto voi päättää myös hakemuksen muiden osien painamisesta yhdessä tiivistelmän kanssa. Näitä asiakirjoja tulee vahvistetusta maksusta olla jokaisen saatavissa.


25 a §

Näytettä haluavan on annettava patentinhakijalle tai patentinhaltijalle sitoumus olla käyttämättä näytettä muuhun kuin tutkimustarkoituksiin ja olla luovuttamatta näytettä kenellekään toiselle ennen kuin hakemus on lopullisesti ratkaistu tai, jos patentti myönnetään, ennen kuin patentti on lakannut olemasta voimassa, jollei patentinhakija tai patentinhaltija nimenomaan luovu tästä sitoumuksesta.


25 b §

Jos näyte voidaan luovuttaa ainoastaan erityiselle asiantuntijalle, tulee näytettä pyydettäessä ilmoittaa tehtävään käytettävä asiantuntija. Pyyntöön tulee liittää asiantuntijan patentinhakijalle antama kirjallinen sitoumus olla käyttämättä näytettä muuhun kuin tutkimustarkoituksiin ja olla luovuttamatta näytettä kenellekään toiselle ennen kuin keksinnölle myönnetty patentti on lakannut olemasta voimassa tai kun 20 vuotta on kulunut patenttihakemuksen tekemispäivästä, jos hakemus on ratkaistu lopullisesti sen johtamatta patenttiin. Tämän sitoumuksen tulee koskea myös sellaisia näytteestä johdettuja viljelmiä, jotka ovat säilyttäneet keksinnön käyttämisen kannalta oleelliset talletetun viljelmän tunnusmerkit.


25 d §

Jos patenttivirasto toteaa, ettei se voi antaa 1 momentin mukaista todistusta, patenttivirasto ilmoittaa tästä päätöksestä. Se, joka on näytettä pyytänyt, voi hakea muutosta tällaiseen päätökseen valittamalla patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakuntaan 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä, sitä päivää lukuun ottamatta. Valituslautakunnan päätöksestä ei voi valittaa.

26 a §

Jos patenttivirastoon annetaan patenttihakemusta käsiteltäessä hakemuksen tutkimisen kannalta merkityksellinen kirjelmä, on siitä ilmoitettava hakijalle. Patenttiviraston tulee, jollei kysymys ole paremmasta oikeudesta keksintöön, huomauttaa kirjelmän antajalle väitteentekomahdollisuudesta, jos patentti myönnetään.

29 a §

Kun patenttiviranomainen katsoo, että patentti voidaan myöntää, tulee viranomaisen ennen patenttilain 19 §:n 1 momentin mukaisen ilmoituksen tekemistä lähettää hakijalle asiakirjat, jotka osoittavat, missä muodossa viranomainen aikoo patentin myöntää. Patenttiviranomainen voi tällöin kehoittaa hakijaa patenttilain 15 §:n mukaisesti antamaan lausumansa tai palauttamaan asiakirjat viranomaiselle määrätyn ajan kuluessa.

30 §

Patenttivirasto antaa määräaikoja ja niiden pidentämistä koskevat määräykset. Patentin myöntämistä voidaan lykätä ainoastaan, jos patentin myöntäminen tapahtuisi ennen kuin hakemus on tullut julkiseksi patenttilain 22 §:n perusteella. Patentin myöntämistä voidaan tällöin hakijan pyynnöstä lykätä siihen asti, kunnes hakemus tulee julkiseksi sanotun lainkohdan perusteella.

Patentin myöntäminen
31 §

Patenttilain 21 §:n mukaisen patenttijulkaisun painatus on aloitettava mahdollisimman pian sen jälkeen, kun hakija on suorittanut patenttilain 19 §:n 3 momentin mukaisen painatusmaksun.

Patenttijulkaisussa on ilmoitettava:

1) hakemuksen päiväkirjanumero sekä patentin rekisterinumero ja luokat;

2) patentinhaltijan nimi ja osoite;

3) jos patentinhaltijaa edustaa asiamies, tämän nimi, kotipaikka ja osoite;

4) keksijän nimi ja osoite;

5) keksinnön nimitys;

6) perustuuko patentti suomalaiseen, kansainväliseen vai kansalliseksi hakemukseksi muunnettuun eurooppapatenttia koskevaan hakemukseen;

7) jos patentti perustuu suomalaiseen patenttihakemukseen, hakemuksen tekemispäivä sekä päivä, josta patenttiaika alkaa, jollei se ole sama kuin hakemuksen tekemispäivä;

8) jos patentti perustuu kansainväliseen patenttihakemukseen, kansainvälinen tekemispäivä sekä päivä, jona hakemusta on patenttilain 31 §:n mukaan jatkettu tai jona hakemus on saman lain 38 §:n 3 momentin mukaan katsottava tehdyksi, ja kansainvälinen hakemusnumero;

9) jos patentti perustuu kansalliseksi hakemukseksi muunnettuun eurooppapatenttia koskevaan hakemukseen, Euroopan patenttisopimuksen mukainen tekemispäivä ja päivä, jolloin hakemus saapui patenttivirastoon muuntamista varten, sekä eurooppapatenttia koskevan hakemuksen hakemusnumero;

10) jos etuoikeutta on pyydetty, missä etuoikeuden perustaksi ilmoitettu aikaisempi hakemus on tehty, sen tekemispäivä ja numero;

11) jos hakemus on aikaansaatu jakamalla tai lohkaisemalla, kantahakemuksen päiväkirjanumero;

12) jos hakemukseen kuuluu mikro-organismiviljelmän talletus, ilmoitus siitä laitoksesta, jossa talletus on, sekä numero, jonka laitos on viljelmälle antanut;

13) hakemusasiakirjojen julkiseksitulopäivä;

14) patentin myöntämispäivä; sekä

15) viitejulkaisut.

32 §

Patentin myöntämistä tarkoittavan kuulutuksen tulee sisältää ne tiedot, jotka 31 §:n mukaan on ilmoitettava patenttijulkaisussa, viitejulkaisuja lukuun ottamatta.

Väite
33 §

Patenttilain 24 §:n mukaisessa väitteessä on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1) väitteentekijän nimi ja osoite;

2) sen patentin rekisterinumero, jota vastaan väite tehdään, patentinhaltijan nimi ja keksinnön nimitys;

3) vaatiiko väitteentekijä patentin kumoamista vai patenttisuojan rajoittamista joiltakin osin;

4) mihin patenttilain 25 §:n 1 momentissa mainittuihin seikkoihin väite perustuu ja mitä muita seikkoja väitteen perustaksi on esitettävissä; ja

5) jos väitteen tekijää edustaa asiamies, tämän nimi, kotipaikka ja osoite.

Väite sekä patentinhaltijan ja väitteentekijän myöhemmät kirjelmät liitteineen on annettava patenttivirastoon niin monena kappaleena kuin virasto määrää.

Jos väitteentekijää edustaa asiamies, on patenttivirastoon toimitettava asiamiehelle annettu valtakirja.

34 §

Ellei väitettä ole tehty siten kuin patenttilain 24 §:n 1 momentissa säädetään, väitettä ei oteta tutkittavaksi. Väitettä ei myöskään oteta tutkittavaksi, jos väitteen tekemiseen varatun ajan kuluessa patenttivirastoon toimitetuista asiakirjoista ei selviä, mitä patenttia vastaan väite on tehty tai kuka väitteen on tehnyt taikka niissä ei ole ilmoitettu 33 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainittuja tietoja.

Jos väitettä tehtäessä ei ole noudatettu muita väitettä koskevia säännöksiä, patenttivirasto kehottaa väitteentekijää määrätyn ajan kuluessa poistamaan puutteellisuudet. Ellei puutteellisuuksia poisteta määräajassa, väitettä ei oteta tutkittavaksi.

35 §

Patentinhaltijalle on toimitettava kappaleet kaikista väitteentekijän antamista kirjelmistä.

Jos patentinhaltija antaa lausuman väitteen johdosta, patenttivirasto päättää jatkuvan kirjelmien vaihdon tarpeellisuudesta.

37 §

Patenttivirasto antaa tarkempia määräyksiä patenttihakemuksesta ja väitteestä sekä niiden käsittelystä.

38 §

Kun patentti on Suomessa myönnetty, se on merkittävä patenttirekisteriin. Rekisteriin merkitään tällöin ne tiedot, jotka 31 §:n mukaan on ilmoitettava patenttijulkaisussa, viitejulkaisuja lukuun ottamatta.

38 a §

Rekisteriin merkitään tällöin:


4) tiedot, jotka vastaavat niitä, jotka ilmenevät 31 §:n 2 momentin kohdista 1―5, 10 ja 13.


38 b §

Kun myönnettyä patenttia vastaan on tehty väite, on siitä tehtävä merkintä patenttirekisteriin. Merkinnän tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) väitteentekijän nimi ja osoite;

2) jos väitteentekijää edustaa asiamies, tämän nimi, kotipaikka ja osoite; sekä

3) väitteen tekemispäivä.

Väitteen johdosta tehdystä lainvoiman saaneesta päätöksestä on tehtävä merkintä patenttirekisteriin. Rekisteriin merkitään tällöin päätöksen päivämäärä ja sen pääasiallinen sisältö.

39 §

Patenttilain 25 §:n 6 momentissa tarkoitetun, väitteen johdosta tehtyä päätöstä koskevan kuulutuksen tulee sisältää patentin numero ja luokat, keksinnön nimitys, patentinhaltijan nimi sekä päätöksen päivämäärä.

51 a §

Milloin patenttivirasto ei ole toimivaltainen vastaanottamaan hakijan, jolla on kotipaikka sopimusvaltiossa tai joka on sopimusvaltion kansalainen, sille tekemää kansainvälistä hakemusta, lähettää patenttivirasto viipymättä hakemuksen edelleen kansainväliselle toimistolle patenttiyhteistyösopimuksen ja sen sovellutussääntöjen mukaisesti.

Hakijan on tällöin suoritettava patenttivirastolle lähettämismaksu, jota tarkoitetaan patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussäännössä 19.4, yhden kuukauden kuluessa kansainvälisen hakemuksen tekemisestä. Tällä tavoin kansainvälisen toimiston puolesta vastaanotettu kansainvälinen hakemus katsotaan vastaanotetuksi sinä päivänä, jona kansainvälinen hakemus on tehty patenttivirastoon.

Lisäsuojatodistus
52 d §

Lisäsuojatodistuksella tarkoitetaan patenttilain 70 a §:n mukaista lisäsuojatodistusta.

Neuvoston asetuksella tarkoitetaan lääkkeiden lisäsuojatodistuksen aikaansaamisesta annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 1768/92 siihen ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 7/94 tehtyine muutoksineen ja lisäyksineen sekä kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistuksen käyttöön ottamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1610/96.

52 e §

Hakemuskirjan on oltava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittama ja sen tulee sisältää asianomaisen neuvoston asetuksen 8 artiklassa mainitut tiedot. Jos useat yhdessä hakevat lisäsuojatodistusta, tulee hakemuskirjan lisäksi sisältää ilmoitus siitä, onko joku heistä oikeutettu kaikkien puolesta vastaanottamaan patenttiviraston ilmoitukset.


52 g §

Patenttivirasto pitää päiväkirjaa saapuneista hakemuksista. Päiväkirjaan merkitään kustakin hakemuksesta asianomaisen neuvoston asetuksen 9 artiklan 2 kohdassa lueteltujen tietojen lisäksi:

1) hakemuksen päiväkirjanumero ja tekemispäivä;

2) jos hakijaa edustaa asiamies, tämän nimi, kotipaikka ja osoite;

3) asiassa saapuneet kirjelmät ja suoritetut maksut; sekä

4) asiassa tehdyt päätökset.


52 h §

Lisäsuojatodistusta koskevan hakemuksen kuuluttamisesta säädetään asianomaisen neuvoston asetuksen 9 artiklassa. Kuulutuksen tulee sisältää lisäksi lisäsuojatodistusta koskevan hakemuksen päiväkirjanumero ja tekemispäivä.

52 j §

Patenttivirasto ei hakemusta käsitellessään tutki, täyttääkö hakemus asianomaisen neuvoston asetuksen 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa asetetut edellytykset.

52 k §

Patenttilain 15 ja 16 §:n säännöksiä sovelletaan asianomaisen neuvoston asetuksen 10 artiklan 3 kohdan mukaisiin määräaikoihin.

52 l §

Patenttivirasto kuuluttaa lisäsuojatodistuksen myöntämisestä. Kuulutuksen tulee sisältää, sen lisäksi mitä asianomaisen neuvoston asetuksen 11 artiklassa säädetään, tieto hakemuksen päiväkirjanumerosta, tekemispäivästä ja todistuksen rekisterinumerosta.


52 n §

Patenttivirasto kuuluttaa lisäsuojatodistuksen raukeamisesta, kun tästä on asianomaisen neuvoston asetuksen 14 artiklan d alakohdan mukaisesti kolmannen osapuolen pyynnöstä päätetty.

52 u §

Edellä 1 momentissa tarkoitetun käännöksen tulee sisältää keksinnön nimitys, keksinnön selitys tarvittaessa piirustuksineen sekä patenttivaatimukset.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyyn patenttihakemukseen sovelletaan kumottua 12 §:n 3 momenttia.

Jos kantahakemusta on rajoitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa sen johdosta, että se käsittää kaksi tai useampia toisistaan riippumattomia keksintöjä, sovelletaan jaettuun hakemukseen rajoitusta tehtäessä voimassa ollutta 22 §:n 2 momenttia.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.