233/1997

Annettu Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1997

Asetus INTERREG-yhteisöaloitteen toimeenpanosta

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään alueiden kehittämisestä 10 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1135/1993) 3 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 232/1997:

1 §

Tätä asetusta sovelletaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltamisesta rakennerahastojen toiminnan yhteensovittamisen osalta toisaalta keskenään ja toisaalta Euroopan investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden kanssa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4253/88 11 artiklaan perustuvaa INTERREG-yhteisöaloitetta koskevan toimenpideohjelman Euroopan yhteisön rakennerahastoista tulevan rahoitusosuuden myöntämiseen, maksamiseen ja valvontaan, kun rahoitusosuuden myöntävänä viranomaisena toimenpideohjelman mukaan toimii alueiden kehittämisestä annetun lain (1135/1993) 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu aluekehitysviranomaisena toimiva maakunnan liitto.

2 §

Toimenpideohjelmalla tarkoitetaan 1 §:ssä tarkoitetun INTERREG-yhteisöaloitteen toteuttamiseksi laadittua, Euroopan yhteisöjen komission päätöksellään hyväksymää ohjelma-asiakirjaa.

3 §

Maakunnan liitto myöntää 1 §:ssä tarkoitetun rahoitusosuuden toimenpiteeseen edellyttäen, että:

1) kansallisen rahoitusosuuden myöntävä viranomainen on arvioinut toimenpiteen sellaiseksi, että se voi myöntää siihen kansallisen rahoitusosuuden;

2) toimenpide on käsitelty toimenpideohjelmaan perustuvassa ohjelmaa hallinnoivassa toimielimessä (hallintokomitea) ja se on yksimielinen toimenpiteen rahoittamisesta ohjelman puitteissa;

3) toimenpiteen rahoitusosuuksista on sovittu todennettavissa olevalla tavalla toimenpiteen rahoitukseen osallistuvien kesken; ja

4) toimenpide on muutenkin yhteisön oikeuden ja kansallisen lainsäädännön säännösten sekä toimenpideohjelman mukainen.

4 §

Sen lisäksi, mitä 3 §:ssä säädetään, sovelletaan 1 §:ssä tarkoitetun rahoitusosuuden myöntämiseen, maksamiseen ja valvontaan soveltuvin osin, mitä alueiden kehittämisestä annetussa asetuksessa (1315/1993) säädetään.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.