231/1997

Annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1192/1996) 2, 5 ja 30 §:n ja 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 12 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on viimeksi mainittu pykälä laeissa 809/1992 ja 424/1994:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän päätöksen tarkoituksena on estää eräiden eläintautien leviäminen Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista (kolmannet maat) tapahtuvan eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen maahantuonnin yhteydessä.

Päätöksessä säädetään ehdot, joilla eläviä eläimiä sekä niiden alkioita ja sukusoluja saadaan tuoda maahan kolmansista maista.

Päätöstä ei sovelleta hevosen- tai aasinsukuisten eläinten eikä näiden lajien risteytysten jälkeläisten maahantuontiin kolmannesta maasta.

Päätöstä ei myöskään sovelleta kolmannesta maasta Suomen kautta toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan kuljetettaviin eläimiin, niiden alkioihin ja sukusoluihin. Tällaisestakaan tuonnista tai kauttakuljetuksesta ei kuitenkaan saa aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1) tuonnilla eläinten, niiden alkioiden ja sukusolujen tuomista kolmansista maista Suomeen;

2) nautaeläimillä kotieläiminä pidettäviä nautaeläimiä mukaan lukien vesipuhvelit;

3) sioilla kotieläiminä pidettäviä sikoja mukaan lukien tarhatut villisiat;

4) lampailla ja vuohilla kotieläimenä pidettäviä lampaita ja vuohia;

5) sukusoluilla munasoluja ja siemennestettä sekä vesieläinten hedelmöitettyä tai hedelmöittämätöntä mätiä taikka maitia;

6) hevosella hevosen- tai aasinsukuista eläintä tai näiden lajien risteytysten jälkeläistä;

7) siipikarjalla kanoja, kalkkunoita, helmikanoja, ankkoja, sorsia, hanhia, viiriäisiä, kyyhkysiä, fasaaneja ja peltopyitä;

8) linnuilla muita kuin 7 kohdassa mainittuja lintuja;

9) siitosmunilla haudottavaksi tarkoitettuja munia;

10) muilla sorkka- ja kavioeläimillä muita kuin 2, 3, 4 ja 6 kohdassa mainittuja sorkkaja kavioeläimiä;

11 komissiolla Euroopan yhteisön komissiota; sekä

12) tavaralla sukusoluja, alkioita ja siitosmunia.

Milloin tässä päätöksessä viitataan Euroopan yhteisön säädöksiin, tarkoitetaan kyseistä säädöstä sellaisena, kuin se on siihen mahdollisesti myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 luku

Tuontivaatimukset

3 §
Nautaeläimet

Nautaeläimiä saadaan tuoda Suomeen vain liitteessä I mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

Tuonnin ehtona on lisäksi, että:

1) nautaeläimet täyttävät liitteessä I mainitun kutakin viejämaata koskevan komission päätöksen ehdot;

2) nautaeläinten mukana on liitteessä I mainitun kutakin viejämaata koskevan komission päätöksen liitteen A tai B mukainen terveystodistus; sekä

3) terveystodistuksessa tai sen liitteessä on maininta komission päätöksen 94/962/ETY mukaisten, Suomelle nautaeläinten tarttuvan rinotrakeiitin (IBR) suhteen myönnettyjen lisävakuusvaatimusten täyttymisestä.

Nautaeläimet on tuonnin jälkeen eristettävä määränpäätilalla 30 päivän ajaksi. Lisäksi nautaeläimistä on otettava eristysaikana näytteitä tarttuvien tautien varalta maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston, jäljempänä eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto, erikseen antamien määräysten mukaisesti.

4 §
Siat

Sikoja saadaan tuoda Suomeen vain liitteessä I mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

Tuonnin ehtona on lisäksi, että:

1) siat täyttävät liitteessä I mainitun kutakin viejämaata koskevan komission päätöksen ehdot;

2) sikojen mukana on liitteessä I mainitun kutakin viejämaata koskevan komission päätöksen liitteen C tai D mukainen terveystodistus;

3) terveystodistuksessa tai sen liitteessä on maininta komission päätöksen 94/961/ETY mukaisten, Suomelle sikojen Aujeszkyn taudin suhteen myönnettyjen lisävakuusvaatimusten täyttymisestä; sekä

4) terveystodistuksessa tai sen liitteessä on maininta EFTA:n valvontaviranomaisen päätöksen 48/94/COL mukaisten, Suomelle TGE-taudin suhteen myönnettyjen lisävakuusvaatimusten täyttymisestä.

Siat on tuonnin jälkeen eristettävä määränpäätilalla 30 päivän ajaksi. Lisäksi sioista on otettava eristysaikana näytteitä tarttuvien tautien varalta eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston erikseen antamien määräysten mukaisesti.

5 §
Naudan sukusolut ja alkiot

Naudan sukusoluja ja alkioita saadaan tuoda Suomeen vain liitteessä II mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

Naudan siemennesteen osalta tuonnin ehtona on lisäksi, että:

1) siemenneste täyttää komission päätöksen 94/577/ETY terveysvaatimukset;

2) siemenneste-erän mukana on viejämaasta riippuen komission päätöksen 94/577/ETY liitteen A, B, C tai D mukainen terveystodistus;

3) siemenneste on peräisin komission päätöksessä 93/693/ETY mainitulta hyväksytyltä keinoesiemennysasemalta; sekä

4) siemenneste on peräisin keinosiemennysasemalta, jonka kaikki sonnit, siemennesteen luovuttaja mukaanlukien, on terveystodistuksen mukaisesti tutkittu seerumineutralisaatio- tai ELISA-kokeella kielteisin tuloksin IBR/IPV- taudin varalta.

Naudan alkioiden osalta tuonnin ehtona on lisäksi, että:

1) alkiot täyttävät komission päätöksen 92/471/ETY terveysvaatimukset;

2) alkioiden mukana on viejämaasta riippuen komission päätöksen 92/471/ETY liitteen A tai B mukainen terveystodistus; sekä

3) alkioiden keräys- ja tuotantoryhmät ovat komission päätöksessä 92/452/ETY mainittuja hyväksyttyjä alkion keräys- ja tuotantoryhmiä.

6 §
Sian sukusolut ja alkiot

Sian siemennestettä saadaan tuoda Suomeen vain liitteessä III mainituista maista seuraavia ehtoja noudattaen:

1) siemenneste täyttää komission päätöksen 93/199/ETY terveysvaatimukset;

2) siemenneste-erän mukana on komission päätöksen 93/199/ETY liitteen, osa1, mukainen terveystodistus;

3) siemenneste on peräisin komission päätöksessä 95/94/ETY mainitulta hyväksytyltä keinosiemennysasemalta; sekä

4) siemenneste on peräisin keinosiemennysasemalta, jonka kaikki karjut, siemennesteen luovuttaja mukaan lukien, on terveystodistuksen mukaisesti tutkittu seerumineutralisaatio- tai ELISA-kokeella kielteisin tuloksin Aujeszkyn taudin varalta.

Sian alkioita saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista vain eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.

7 §
Lampaat ja vuohet sekä niiden sukusolutja alkiot

Lampaita ja vuohia sekä niiden sukusoluja ja alkioita saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista vain eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.

8 §
Hevosen sukusolut ja alkiot

Hevosen sukusoluja ja alkioita saadaan tuoda Suomeen vain liitteessä IV mainituista maista seuraavia ehtoja noudattaen:

1) siemenneste ja alkiot täyttävät neuvoston direktiivin 92/65/ETY ehdot;

2) siemenneste-erän mukana on komission päätöksen 96/539/ETY liitteen mukainen terveystodistus; sekä

3) alkioiden mukana on komission päätöksen 96/540/ETY liitteen mukainen terveystodistus.

9 §
Siipikarja ja siitosmunat

Siipikarjaa ja siipikarjan siitosmunia saadaan tuoda Suomeen vain liitteessä V mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

Tuonnin ehtona on lisäksi, että:

1) siipikarja ja siitosmunat täyttävät komission päätöksen 96/482/EY ehdot;

2) siipikarjan ja siitosmunien mukana on komission päätöksen 96/482/EY liitteen I mallin A, B, C tai D mukainen terveystodistus; sekä

3) tuotaessa kanoja (Gallus domesticus) ja kalkkunoita tai näiden siipikarjalajien siitosmunia on terveystodistuksessa maininta EFTA:n valvontaviranomaisen päätöksen 195/94/COL mukaisten, Suomelle kalkkunan tarttuvan rinotrakeiitin (TRT/SHS) suhteen myönnettyjen lisävakuusvaatimusten täyttymisestä.

Siipikarja, siitosmunat ja niistä kuoriutuneet untuvikot on tuonnin jälkeen eristettävä komission päätöksen 96/482/EY mukaisesti. Lisäksi siipikarjasta on otettava näytteitä tarttuvien tautien varalta eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston erikseen antamien määräysten mukaisesti.

Alle 20 linnun tai siitosmunan tuontierille eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto voi myöntää poikkeuksia 1―3 momentin säännöksistä.

10 §
Kalat, äyriäiset ja nilviäiset sekä niiden sukusolut

Kaloja ja makeanveden rapuja saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista vain eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.

Kalojen ja makeanveden rapujen sukusoluja sekä muita äyriäisiä ja nilviäisiä ja niiden sukusoluja saadaan tuoda istutusta tai viljelyä varten Suomeen kolmansista maista vain eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetty ei kuitenkaan koske trooppisia akvaariokaloja, -äyriäisiä ja -nilviäisiä ja niiden sukusoluja.

11 §
Muut sorkka- ja kavioeläimet sekä niiden sukusolut ja alkiot

Muita sorkka- ja kavioeläimiä sekä niiden sukusoluja ja alkioita saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista vain eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.

12 §
Muut linnut ja niiden siitosmunat

Muita lintuja kuin siipikarjaa ja niiden siitosmunia saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista vain eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.

13 §
Mehiläiset

Mehiläisiä saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista vain eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.

14 §
Jänikset ja kanit

Jäniksiä ja kaneja saadaan tuoda Suomeen liitteessä VI mainituista kolmansista maista seuraavia ehtoja noudattaen:

1) eläimet ovat peräisin tilalta, jolla ei ole todettu tai epäilty raivotautia viimeiseen kuukauteen;

2) eläimet eivät ole tuontia edeltäneen kuukauden aikana olleet yhteydessä eläimiin, joiden on todettu tai epäilty sairastuneen raivotautiin; sekä

3) eläimet ovat peräisin tilalta, jolla yhdelläkään eläimellä ei ole myksomatoosiin viittaavia oireita.

Lisäksi eläinten mukana on oltava viejän vakuutus, josta ilmenee, että eläimet ovat 1 momentin säännösten mukaisia, että eläimissä ei lähtöpäivänä ollut havaittavissa tarttuvien tautien oireita ja että tilalla ei ole voimassa viranomaisen eläintautien vuoksi määräämiä rajoituksia.

Edellä 1 ja 2 momentin säännöksiä ei sovelleta yksityishenkilön liitteessä VI mainituista kolmansista maista mukanaan tuomiin ja lemmikkieläiminään pitämiin jäniksiin ja kaneihin.

Muista kuin liitteessä VI mainituista kolmansista maista jäniksiä ja kaneja saadaan tuoda Suomeen vain eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.

15 §
Jyrsijät

Jyrsijöitä saadaan tuoda Suomeen liitteessä VI mainituista kolmansista maista.

Muista kuin liitteessä VI mainituista kolmansista maista jyrsijöitä saadaan tuoda Suomeen vain eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.

16 §
Koirat ja kissat

Koiria ja kissoja saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista noudattaen liitteen VII ja VIII säännöksiä.

17 §
Muut nisäkkäät

Muita kuin 3, 4, 7, 11 sekä 14―16 §:ssä tarkoitettuja nisäkkäitä saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista vain eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.

18 §
Tuonti Norjasta ja Liechtensteinista

Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta seuraavien eläinten ja tavaroiden tuontiin Norjasta ja Liechtensteinista:

1) nautaeläimet ja siat sekä niiden sukusolut ja alkiot; sekä

2) siipikarja ja siitosmunat.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun tuontiin sovelletaan eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (1578/1994) säännöksiä.

3 luku

Erinäiset säännökset

19 §
Rekisteröinti ja eläintilat

Eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto pitää valvontaa varten rekisteriä 3―6 sekä 8 ja 9 §:ssä tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tuojista. Näiden tuojien on viimeistään viisi arkipäivää ennen ensimmäistä tuontia tehtävä kirjallinen ilmoitus tuonnista osastolle rekisteriin merkitsemistä varten. Ilmoituksesta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

1) tuojan nimi, osoite ja puhelinnumero;

2) eläinlaji tai tavara, jonka tuojaksi pyytää rekisteröintiä; sekä

3) maa, josta eläimet tai tavarat aiotaan tuoda.

Rekisteröitymisilmoitus on uusittava vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu määräajassa, tuoja poistetaan rekisteristä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen eläinten tuojilla on oltava käytössään tilat, joissa eläimet voidaan tarvittaessa pitää eristyksissä.

20 §
Luettelo

Edellä 3―6 sekä 8 ja 9 §:ssä tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tuojien on pidettävä luetteloa kaikista vastaanottamistaan tuontilähetyksistä. Luettelosta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

1) lähetyksen saapumispäivämäärä;

2) lähetyksen sisältö (eläinten laji, lukumäärä ja mahdolliset tunnistusmerkit tai tavara ja määrä);

3) alkuperämaa;

4) eläinten alkuperätila tai tavaroiden alkuperälaitos; sekä

5) seuraavat vastaanottajat, jos tuoja on luovuttanut eläimiä tai tavaroita eteenpäin.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua luetteloa on säilytettävä vähintään viisi vuotta tuonnin jälkeen. Luettelo on pyynnöstä esitettävä virkaeläinlääkärille.

21 §
Todistukset ja muut asiakirjat

Kaikkien tässä päätöksessä säädettyjen eläinten ja tavaroiden mukana seuraavien todistusten ja muiden virallisten asiakirjojen on oltava alkuperäisiä, numeroituja, yhdelle paperiarkille laadittuja ja tässä päätöksessä annettujen säännösten mukaisesti täytettyjä.

Todistukset on, liitteessä VII koirien ja kissojen todistuksista säädettyä lukuunottamatta, laadittava vähintään yhdellä Euroopan unionin sen jäsenvaltion virallisista kielistä, joka tulee suorittamaan eläinten tai tavaroiden eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen. Todistuksissa on oltava alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen edustajan nimi, ammat-tinimike tai virka-asema ja allekirjoitus sekä toimivaltaisen viranomaisen virallinen leima. Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin todistuksen painoväri.

Tuojan on säilytettävä kaikki tässä päätöksessä säädetyt todistukset ja muut asiakirjat vähintään viisi vuotta tuonnin jälkeen.

22 §
Eläinlääkinnällinen rajatarkastus

Edellä 3―18 §:ssä mainituille eläimille ja tavaroille on tehtävä eläinlääkinnällinen rajatarkastus siten kuin siitä erikseen säädetään.

23 §
Suojapäätökset

Sen lisäksi, mitä tässä päätöksessä säädetään, on noudatettava tuontia koskevia määräyksiä, joita komissio tai eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto erikseen antaa viejämaan eläintauti- tai terveystilanteen johdosta.

24 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Tällä päätöksellä kumotaan eläintautien leviämisen ehkäisemisestä maahantuonnin yhteydessä 19 päivänä tammikuuta 1990 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätös (59/1990) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa myönnetyt tuontiluvat ovat edelleen voimassa luvassa mainitun ajan.

Neuvoston direktiivi 92/65/ETY; EYVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 54

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Risto Holma

Liite I Nautaeläimet ja siat Liite II Naudan sukusolut ja alkiot Liite III Sian sukusolut ja alkiot Liite IV Hevosen sukusolut ja alkiot Liite V Siipikarja ja siitosmunat Liite VI Jänikset, kanit ja jyrsijät Liite VII Koirat ja kissat Liite VIII Hyväksytyt raivotautirokotteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.