210/1997

Annettu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1997

Asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta

Liikenneministerin esittelystä säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/1994) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta:

1) Suomen alueella; ja

2) suomalaisessa ilma-aluksessa Suomen alueen ulkopuolella.

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin kuljetuksiin, jos Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista muuta johtuu.

2 §
Sovellettavat standardit

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksessa noudatetaan Suomen tekemin varaumin Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (SopS 11/1949) nojalla standardeina julkaisemia teknisiä määräyksiä (ICAO-TI) siten kuin niistä tässä asetuksessa säädetään ja Ilmailulaitos määrää.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista standardeista antaa tietoja Ilmailulaitos.

3 §
Vaarallisten aineiden luokitus

Vaaralliset aineet luokitellaan seuraaviin vaarallisuusluokkiin:

Luokka 1  Räjähteet

Luokka 2  Kaasut

Luokka 3  Palavat nesteet

Luokka 4.1 Helposti syttyvät kiinteät aineet

Luokka 4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet

Luokka 4.3 Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja

Luokka 5.1 Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet

Luokka 5.2 Orgaaniset peroksidit

Luokka 6.1 Myrkylliset aineet

Luokka 6.2 Tartuntavaaralliset aineet

Luokka 7  Radioaktiiviset aineet

Luokka 8  Syövyttävät aineet

Luokka 9  Muut vaaralliset aineet ja esineet

Tarkemmat määräykset ja ohjeet vaarallisten aineiden luokituksesta annetaan ICAO-TI:ssä ja tarvittaessa Ilmailulaitoksen päätöksellä.

Ilmailulaitoksen määräämissä tapauksissa aineen luokittelee tai luokituksen hyväksyy turvatekniikan keskus tai säteilyturvakeskus. Viranomainen voi vaatia, että aineen lähettäjä esittää tulokset testeistä luokituksen selvittämiseksi.

Jos ICAO-TI:ssä tarkoitettu ulkomainen toimivaltainen viranomainen on luokitellut tai hyväksynyt luokituksen, luokitusta saa käyttää myös Suomessa.

4 §
Vaaralliset aineet matkatavarana

Matkustaja tai miehistön jäsen ei saa viedä vaarallisia aineita ilma-alukseen matkatavaroissaan eikä muutoinkaan mukanaan, ellei Ilmailulaitos joistakin vaarallisista aineista määrää toisin.

Kuljetuksen suorittajan on varmistettava, että matkustajille tiedotetaan Ilmailulaitoksen määräämällä tavalla, minkälaisten aineiden kuljetus ilma-aluksessa on kielletty.

5 §
Vaaralliset aineet lentorahtina

Aineita, joiden ilmakuljetus on ICAO-TI:n ja Ilmailulaitoksen tarvittaessa antamien määräysten mukaan kielletty kaikissa olosuhteissa, ei saa lainkaan lähettää eikä kuljettaa ilma-aluksessa.

Aineita, joiden ilmakuljetus matkustajailma-aluksessa tai rahti-ilma-aluksessa ilman toimivaltaisen viranomaisen myöntämää poikkeusta on ICAO-TI:n ja Ilmailulaitoksen tarvittaessa antamien määräysten mukaan kielletty, ei saa lähettää eikä kuljettaa mainituissa ilma-aluksissa, ellei siihen ole myönnetty 20 §:ssä tarkoitettua poikkeusta.

Kuljetuksen suorittajan on varmistettava, että lähettäjälle tiedotetaan Ilmailulaitoksen määräämällä tavalla vaarallisten aineiden kuljetusta koskevista määräyksistä.

6 §
Lähettäjän velvollisuudet

Ennen kuin lähettäjä jättää vaarallista ainetta kuljetettavaksi lentorahtina, hänen on varmistauduttava, että aineen ilmakuljetus ei ole kielletty sekä että kuljetuksen suorittajalle on annettu kuljetusasiakirjat ja muut ICAO-TI:ssä tarkoitetut asiakirjat, joista Ilmailulaitos voi tarvittaessa antaa tarkempia määräyksiä.

Kuljetusasiakirjoihin tulee merkitä vaarallisen aineen nimi, vaarallisuusluokka, määrä, kolliluku ja pakkauksen laatu. Lisäksi on merkittävä mahdolliset YK-numero, pakkausryhmä ja sivuvaarat sekä muut säännösten ja määräysten mukaiset tiedot. Kuljetusasiakirjoissa tulee olla myös lähettäjän allekirjoittama vakuutus siitä, että vaaralliset aineet on luokiteltu, pakattu ja merkitty oikein sekä että ne ovat hyvässä kuljetuskunnossa.

Lähettäjän on annettava henkilöstölleen riittävät ohjeet, joiden avulla se kykenee hoitamaan vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät tehtävänsä.

Edellä 1―3 momentissa tarkoitettujen velvollisuuksien lisäksi lähettäjän on noudatettava, mitä hänen velvollisuuksikseen muuten säädetään ja määrätään.

7 §
Kuljetuksen suorittajan velvollisuudet

Kuljetuksen suorittajan on noudatettava ICAO-TI:n määräyksiä vaarallisia aineita kuljetukseen hyväksyttäessä, vaarallisten aineiden välivarastoinnissa ja kuormaamisessa, vaarallisia aineita sisältävien kollien ja konttien kunnon tarkkailussa sekä tiedottamisessa ja ohjeistuksessa palveluksessaan olevalle henkilöstölle ja muille. Kuljetuksen suorittajan toimintakäsikirjassa on oltava riittävät ohjeet, joiden avulla sen henkilöstö kykenee hoitamaan vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät tehtävänsä. Ilmailulaitoksen määräyksen mukaan kuljetuksen suorittaja voidaan kuitenkin erityisestä syystä joissakin tapauksissa vapauttaa noudattamasta tässä momentissa tarkoitettuja, määräyksessä yksilöityjä velvollisuuksia kuljetuksissa Suomen alueella.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen velvollisuuksien lisäksi kuljetuksen suorittajan on noudatettava, mitä hänen velvollisuuksikseen muuten säädetään ja määrätään.

8 §
Pakkauksen ja säiliön rakenne

Vaarallinen aine on pakattava kuljetusta varten tämän asetuksen ja Ilmailulaitoksen tarvittaessa antamien määräysten ja ICAO-TI:n mukaisiin pakkauksiin tai säiliöihin.

Kuljetukseen käytettävän pakkauksen ja säiliön on oltava kestäviä ja sisältönsä kuljetukseen muutoinkin soveltuvia. Pakkauksen ja säiliön rakenteiden ja suljennan on oltava sellaisia, että sisällöstä ei voi tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa päästä mitään ulos lämpötilan, kosteuden tai paineen muuttumisen taikka värähtelyn vuoksi. Nesteiden kuljetukseen tarkoitetun pakkauksen ja säiliön on vuotamatta kestettävä ICAO-TI:ssä tarkoitettu paine. Niiden pakkauksen ja säiliön osien, jotka joutuvat suoraan kosketukseen vaarallisen aineen kanssa, on oltava sellaisia, että ne kestävät kuljetettavan aineen kemialliset ja muut vaikutukset.

Pakkauksen ja säiliön rakenneaineiden ja rakenteen on oltava ICAO-TI:n vaatimusten mukaisia.

9 §
Pakkauksen ja säiliön käyttäminen

Vaarallista ainetta sisältävät sisäpakkaukset on sijoitettava ulkopakkaukseen ja kiinnitettävä siihen tai sulloaineita käyttäen pehmustettava siten, että ne eivät tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa rikkoudu, vuoda tai pääse liikkumaan. Sulloaineet ja tarvittaessa käytettävät absorboivat aineet eivät saa reagoida sisällön kanssa vaaraa aiheuttavalla tavalla.

Jos vaarallisen aineen kuljetukseen käytettyä pakkausta tai säiliötä käytetään uudelleen, on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimiin, jotta uuden sisällön saastuminen estetään. Pakkausta tai säiliötä ei saa käyttää uudelleen, ellei sitä ole tarkastettu ja todettu, että siinä ei ole korroosiota tai muita vaurioita.

10 §
Tyhjät pakkaukset ja säiliöt

Tyhjät, puhdistamattomat pakkaukset ja säiliöt on suljettava samalla tavalla ja yhtä tiiviisti kuin täydet pakkaukset ja säiliöt.

11 §
Kollin merkitseminen

Jos kolli sisältää useita vaarallisia aineita, kollissa on oltava jokaista siinä olevaa vaarallista ainetta koskevat merkinnät ja varoituslipukkeet.

Tyhjiä, puhdistamattomia pakkauksia sisältävät kollit on varustettava samoilla merkinnöillä ja varoituslipukkeilla kuin täydet pakkaukset.

12 §
Lisäpäällys

Kollin saa pakata erilliseen lisäpäällykseen, joka ei kuitenkaan saa olla ristiriidassa kuljetettavaa ainetta koskevien pakkausmääräysten kanssa. Lisäpäällyksessä on oltava määräysten mukaiset kollin merkinnät ja varoituslipukkeet.

13 §
Pakkausten ja säiliöiden hyväksyminen

Jos ilmakuljetuksessa käytettävältä pakkaukselta edellytetään ICAO-TI:n mukaista tyyppihyväksyntää, sen on oltava turvatekniikan keskuksen tai sen valtuuttaman yhteisön taikka muun ICAO-TI:ssä tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen tai sen valtuuttaman yhteisön hyväksymä siten kuin Ilmailulaitos tarvittaessa tarkemmin määrää.

Pakkaustyypit on testattava ICAO-TI:n mukaisesti turvatekniikan keskuksen hyväksymässä laboratoriossa.

Säiliöiden on oltava turvatekniikan keskuksen tai sen valtuuttaman yhteisön taikka muun ICAO-TI:ssä tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä.

Radioaktiivisten aineiden pakkausten ja säiliöiden osalta toimivaltainen viranomainen on turvatekniikan keskuksen asemesta säteilyturvakeskus.

ICAO-TI:ssä tarkoitetun ulkomaisen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymää paineastiaa ja sen varusteita saa käyttää myös Suomessa.

14 §
Viranomaiset

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia valvovat Ilmailulaitos, tullilaitos, poliisiviranomaiset ja rajavartiolaitos kukin toimialallaan. Puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvista kuljetuksista säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa.

Muita toimivaltaisia viranomaisia ovat Ilmailulaitos, turvatekniikan keskus, säteilyturvakeskus ja geenitekniikan lautakunta siten kuin siitä tässä asetuksessa säädetään ja Ilmailulaitos tarkemmin määrää.

15 §
Ilmoitus pakkauksen tai säiliönrikkoutumisesta

Lähettäjä, kuljetuksen suorittaja ja vastaanottaja ovat velvollisia ilmoittamaan tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa tapahtuneesta tyyppihyväksytyn pakkauksen rakenteen rikkoutumisesta turvatekniikan keskukselle tai säteilyturvakeskukselle sen mukaan, kumman viranomaisen toimialaan pakkauksen tyyppihyväksyntä kuuluu. Radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun säiliön rikkoutumisesta on ilmoitettava säteilyturvakeskukselle ja muiden säiliöiden rikkoutumisesta turvatekniikan keskukselle.

16 §
Turvatekniikan keskuksen ja säteilyturva-keskuksen oikeudet ja velvollisuudet

Turvatekniikan keskuksella ja säteilyturvakeskuksella on tarvittaessa, ja erityisesti, jos pakkaus tai säiliö särkyessään aiheuttaa haittaa tai vaaraa, oikeus suorituttaa määräämässään laboratoriossa testejä sen varmistamiseksi, että sarjatuotteena valmistettu pakkaus tai säiliö täyttää kyseiselle pakkaus- tai säiliötyypille asetetut vaatimukset.

Turvatekniikan keskus ja säteilyturvakeskus pitävät rekisteriä Suomessa tyyppihyväksytyistä pakkauksista.

17 §
Velvollisuus koulutuksen antamiseen

Kuljetusten suorittajien, huolitsijoiden, rahdin käsittelyä, matkustajien tai rahdin siirtoja kuljetuksen suorittajien puolesta suorittavien, matkustajien tai matkatavaran turvavalvontaa suorittavien sekä lähettäjien on annettava kaikille palveluksessaan oleville vaarallisten aineiden ilmakuljetusten kanssa tekemisiin joutuville henkilöille vaarallisiin aineisiin liittyvää perus- ja määräaikaiskoulutusta ICAO-TI:n mukaisesti ja Ilmailulaitoksen tarvittaessa määräämällä tavalla.

Kuljetuksen suorittajan palveluksessa oleville tarkoitetun, 1 momentin vaatimukset täyttävän koulutuksen koulutusohjelman on oltava Ilmailulaitoksen hyväksymä, jollei Ilmailulaitos määrää toisin.

18 §
Poikkeukset pelastustehtävissä

Kiireellisissä pelastustehtävissä saa tämän asetuksen säännöksistä ja sen nojalla annetuista määräyksistä poiketa, jos säännösten ja määräysten noudattaminen vaikeuttaa pelastustoimintaa.

19 §
Onnettomuusilmoitukset

Kuljetuksen suorittajan on ilmoitettava vaarallisten aineiden kuljetuksessa sattuneesta onnettomuudesta ja vaaratilanteesta Ilmailulaitokselle.

Ilmailulaitos voi tarvittaessa antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita 1 momentissa tarkoitetuista ilmoituksista sekä muista onnettomuuden tai vaaratilanteen vuoksi tarpeellisista ilmoituksista.

20 §
Poikkeukset

Turvatekniikan keskus voi muiden pakkausten ja säiliöiden kuin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen käytettävien pakkausten ja säiliöiden osalta yksittäistapauksissa myöntää hakemuksesta tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla poikkeuksia tämän asetuksen nojalla annetuista määräyksistä.

Säteilyturvakeskus voi yksittäistapauksissa myöntää hakemuksesta radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla poikkeuksia tämän asetuksen nojalla annetuista määräyksistä.

Ilmailulaitos voi muissa kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa hakemuksesta myöntää yksittäistapauksissa luvan poiketa tämän asetuksen säännöksistä ja sen nojalla annetuista määräyksistä.

Edellä 1―3 momentissa tarkoitettuja poikkeuksia voidaan myöntää vain, jos niihin on erityinen pakottava tarve ja jos säännösten tai määräysten noudattaminen aiheuttaa huomattavaa haittaa. Poikkeuksen myöntäminen edellyttää lisäksi, että vaadittava turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin ja poikkeuksen myöntäminen on yleisen edun mukaista.

21 §
Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Ilmailulaitos antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta. Lisäksi se voi antaa määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvien eri osapuolten muista kuin laissa ja tässä asetuksessa tarkoitetuista velvollisuuksista.

Turvatekniikan keskus, säteilyturvakeskus, geenitekniikan lautakunta, ministeriö, jonka toimialaan kuuluu poliisihallinto, tullilaitos ja rajavartiolaitos voivat tarvittaessa antaa ohjeita toimialaansa tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten mukaan kuuluvista asioista.

22 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1997.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.