197/1997

Annettu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1997

Asetus yksityisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan yksityisistä teistä 28 päivänä joulukuuta 1962 annetun asetuksen (690/1962) 14, 15, 18 a, 22 a, 22 b, 27, 28, 31, 32, 34 ja 40 §,

sellaisina kuin ne ovat, 14 § muutettuna 11 päivänä joulukuuta 1981 ja 15 päivänä marraskuuta 1991 annetuilla asetuksilla (870/1981 ja 1348/1991) sekä 15, 18 a, 22 a, 22 b, 27, 28, 31, 32, 34 ja 40 § viimeksi mainitussa asetuksessa, sekä

muutetaan 13, 16―18, 19―21, 23, 24 ja 25 §, 26 § ja sen edellä oleva väliotsikko sekä 42 ja 42 b §,

sellaisina kuin niistä ovat 13 § 23 päivänä joulukuuta 1977 annetussa asetuksessa (998/1977) sekä 16―18, 19―21, 23, 24, 25, 26, 42 ja 42 b § mainitussa 15 päivänä marraskuuta 1991 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

13 §

Yksityisellä tiellä on paikkakunnan liikenteessä huomattava merkitys, jos:

1) tietä käytetään yleisesti läpikulkuliikenteeseen; tai

2) tien varrella on palvelulaitoksia tai muita merkittävästi liikennettä aiheuttavia toimintoja.

Pysyvän asutuksen pääsytienä pidetään sen pääasiallista kulkuyhteyttä paikalliseen hallinto- tai palvelukeskukseen. Pysyvästi asuttuna taloutena pidetään asuntoa, jossa asutaan ympäri vuoden ja joka on väestötietolain (507/1993) väestötietojärjestelmään talletettu asuinpaikka.

16 §

Hakemus valtionavustuksen saamiseksi yksityisen tien kunnossapitoon on jätettävä tiepiirille viimeistään elokuussa ennen sitä kalenterivuotta, jonka alusta avustusta haetaan. Hakemukseen on liitettävä pöytäkirjanote tiekunnan perustamistoimituksesta ja ajan tasalla oleva osakasluettelo sekä kartta tiestä ja sen vaikutusalueesta. Osakasluettelosta ja kartasta tulee käydä ilmi tien vaikutusalueen pysyvä asutus.

17 §

Tiepiiri ratkaisee valtionavustushakemuksen ennen sen vuoden loppua, jona se on jätetty. Päätöksessä määrätään tiepiirin mittauksen perusteella avustettava tiepituus ja tien kunnossapitoluokka tieosittain.

Erityisestä syystä tiepiiri voi käsitellä myös määräajan jälkeen jätetyn avustushakemuksen.

.

18 §

Valtionavustuspäätös on voimassa toistaiseksi. Jos niissä olosuhteissa, joiden perusteella avustuspäätös on tehty, on tapahtunut merkittävä muutos, tiepiiri voi muuttaa päätöstään.

Kun 1 momentissa tarkoitettu asia tulee vireille tiepiirin aloitteesta, tiekunnalle on varattava ennen asian ratkaisemista tilaisuus tulla kuulluksi.

19 §

Valtionavustusta saavat tiet jaetaan neljään kunnossapitoluokkaan. Tien kunnossapitoluokka määrätään sen kunnossapitotarpeen perusteella. Tien osat voivat kuulua eri kunnossapitoluokkiin.

20 §

Laskennallisia kunnossapitokustannuksia määritettäessä lähtökohtana käytettävät kunnossapidon kilometrikustannukset ovat vuoden 1995 kustannustasossa 4 700 markkaa. Tielaitos tarkistaa nämä kustannukset joka viides vuosi. Välivuosina käytetään maarakennuskustannusindeksin mukaisesti tarkistettuja kilometrikustannuksia.

Kunnossapitoluokittain kilometrikustannukset määritetään 1 momentissa tarkoitettujen kustannusten perusteella käyttäen seuraavia kertoimia:

Kunnossapitoluokka Kerroin
1 1,50
2 1,25
3 1,00
4 0,75
21 §

Tiekunta toimittaa lauttapaikan, vuosittain purettavan sillan ja talvitien osalta tiepiirille selvityksen kunnossapitovuoden kustannuksista viimeistään seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Erityisestä syystä tiepiiri voi käsitellä myös määräajan jälkeen jätetyn 1 momentissa mainitun selvityksen.

23 §

Tiepiiri valvoo valtionavustusta saavien teiden kunnossapitoa vähintään kerran kolmessa vuodessa tiellä pidettävässä tarkastuksessa. Tiepiirin on varattava tiekunnan edustajille tilaisuus osallistua tarkastukseen.

24 §

Tiepiiri maksaa valtionavustuksen tiekunnan ilmoittamalle pankkitilille, mikäli mahdollista, viimeistään kunnossapitovuoden joulukuussa. Lauttapaikkojen, purettavien siltojen ja talviteiden avustukset ja mahdolliset ennakot maksetaan kuitenkin viimeistään toukokuussa. Avustusprosentti määrätään maksamispäätöksessä. Avustus maksetaan täysinä markkoina alaspäin lähimpään markkaan pyöristettynä.

25 §

Tiepiiri laatii vuosittain 17 ja 18 §:n nojalla tehdyistä päätöksistä sekä 20 §:n 3 momentin mukaisista tiedoista yhdistelmän sekä lähettää siitä otteen tiedoksi asianomaiselle kunnalle.

Tien parantamisen avustaminen
26 §

Valtionavustusta tien parantamiseen voidaan harkinnan mukaan antaa yksityistielain 5 §:n 1 momentissa mainitun tien, siihen kuuluvien alueiden sekä rakenteiden ja laitteiden, erityisesti siltojen, vaurioitumisesta johtuviin töihin, joiden ei voida katsoa kuuluvan mainitun lain 6 §:n 3 momentin mukaiseen tien kunnossapitoon.

Valtionavustusta tien parantamiseen on haettava tiepiiriltä hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. Hakemukseen on liitettävä parantamistöiden suunnitelma ja kustannusarvio.

Avustusprosentti, avustuksen maksuaikataulu sekä mahdolliset työn tekemiseen liittyvät ehdot määrätään tiepiirin avustuspäätöksessä. Avustusta ei makseta, ellei siihen ole erityistä syytä, sellaisten töiden osalta, jotka on tehty ilman tiepiirin lupaa ennen tiepiirin avustuspäätöstä.

42 §

Tiepiirin on velvoitettava tiekunta palauttamaan saatu valtionavustus tai sen osa, jos:

1) avustuksen saamiseksi on annettu virheellisiä, harhaanjohtavia tai puutteellisia tietoja;

2) avustuksen saamisen ehdoksi annettuja määräyksiä ei ole noudatettu, valvontaa varten ei ole annettu tarvittavia tietoja tai muuta aineistoa tai jos avustukseen oikeuttavat työt on jätetty kokonaan tai osaksi tekemättä;

3) avustusta on maksettu liikaa tai perusteettomasti; tai

4) tielle on yksityistielain 96 §:n vastaisesti asetettu kieltotaulu tai muutoin estetty tiellä liikkuminen.

Palautettavalle määrälle on suoritettava eräpäivästä vuotuista korkoa korkolain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Jos palautusta tai korkoa ei makseta asetetussa määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.

Palautettava määrä korkoineen ja viivästyskorkoineen voidaan periä takaisin vähentämällä se myöhemmin suoritettavista valtionavustuksista.

Tiepiiri voi luopua valtionavustuksen takaisinperimisestä, jos palautettava avustus tai sen osa on vähäinen tai jos palauttamista olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuuttomana.

42 b §

Tiekunta voi hakea muutosta tiepiirin 42 §:n nojalla tekemään päätökseen valittamalla siltä lääninoikeudelta, jonka tuomiopiirissä tie tai suurin osa siitä sijaitsee, siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Muihin valtionavustusta koskeviin tiepiirin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1997.

Tämän asetuksen 42 §:n 1 momentin 4 kohtaa sovelletaan myös, jos tielle on yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta annetun lain (1606/1995) voimaantulosäännösten vastaisesti asetettu kieltotaulu tai muutoin estetty tiellä liikkuminen.

Palautettavalle valtionavustukselle tämän asetuksen voimaantuloa edeltävältä ajalta maksettavaan korkoon sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tätä asetusta sovelletaan kuitenkin, jos se johtaa palautusvelvollisen kannalta lievempään lopputulokseen kuin aiemmat säännökset.

Maksuun, joka oli viivästyneenä tämän asetuksen tullessa voimaan, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tätä asetusta sovelletaan kuitenkin, jos se johtaa lievempään viivästysseuraamukseen kuin aiemmat säännökset.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevat yksityisistä teistä annetun asetuksen 42 b §:n mukaiset valitukset käsitellään loppuun tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.