185/1997

Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1997

Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/95) 15 §:n 6 momentin, 16 §:n 7 momentin, 17 §:n 3 momentin ja 18 §:n 7 momentin sekä yhtiöveron hyvityksestä 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1232/88) 11 §:n nojalla päättänyt:

1 luku.

Tulotiedot

1 §
Tulotietoja koskeva tiedonantovelvollisuuden rajoittaminen

Verohallitus rajoittaa verotusmenettelystä annetun lain (1558/95) 15 §:ssä ja 18 §:n 6 momentissa tarkoitettujen tietojen antamista siten, että tiedonantovelvollisen on ilmoitettava verohallinnolle ilman eri kehotusta vain tämän päätöksen 2―13 §:ssä tarkoitetut suoritukset.

2 §
Kotitalouksien maksamat palkat ja työkorvaukset

Luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien (kotitalouksien) on ilmoitettava sellaiset maksamansa palkat ja ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut muuna kuin palkkana pidettävät työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksetut korvaukset (työkorvaukset), joista on toimitettu ennakonpidätys. Lisäksi niiden on ilmoitettava palkat, joista ennakonpidätys on jätetty ennakkoperintäasetuksen 13 §:n nojalla toimittamatta, jos samalle saajalle maksettava määrä on vähintään 1 000 markkaa kalenterivuodessa.

3 §
Muiden kuin kotitalouksien maksamat palkatja työkorvaukset

Muiden kuin kotitalouksien on ilmoitettava:

1) työ- ja virkasuhteessa maksamansa palkat, ennakkoperintälain 13 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut palkkana pidettävät suoritukset, luontoisedut ja muut veronalaiset edut, palkkaturvana maksamansa suoritukset sekä veronalaiset ansionmenetyskorvaukset;

2) ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut muuna kuin palkkana pidettävät työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksetut korvaukset (työkorvaukset), jos suorituksen saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin sekä urheilijan palkkiot;

3) sanoma- ja aikakauslehtien tilaushankinta-asiamiehille, vakuutusasiamiehille sekä myyntiedustajille maksamansa työkorvaukset, vaikka saaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin, jos saajana on luonnollinen henkilö;

4) muut kuin 1―3 kohdassa tarkoitetut satunnaiset palkkiot ja palkinnot, kuten löytöpalkkiot sekä taidekilpailujen palkinnot, jos suorituksen määrä on vähintään 500 markkaa kalenterivuodessa.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta luontoiseduista on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1) autoedusta on ilmoitettava palkkaan lisätyn raha-arvon markkamäärä, autoedusta perityn korvauksen määrä, auton ikäryhmä, tieto siitä, onko kysymyksessä vapaa vai käyttöetu sekä autolla ajettujen kilometrien määrä, jos työnantaja käyttää ennakonpidätyksessä kilometrikohtaista arvoa;

2) asuntolainan korkoedun markkamäärä;

3) muista kuin edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista luontoiseduista on ilmoitettava palkkaan lisätyn luontoisedun rahaarvon markkamäärä, luontoisedusta perityn korvauksen määrä, edun laatu sekä tieto siitä, vastaako ravintoedusta peritty korvaus verotusarvoa.

4 §
Verovapaat kustannustenkorvaukset

Työnantajan on ilmoitettava työmatkasta maksamansa verovapaat päivärahat, ateria- sekä kilometrikorvaukset.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista verovapaista työmatkakustannusten korvauksista on ilmoitettava korvauksen laatu, sekä päivärahojen ja ateriakorvausten yhteismarkkamäärä erillään kilometrikorvausten yhteismarkkamäärästä. Kilometrikorvauksista on ilmoitettava myös korvausten perusteena oleva kilometrimäärä.

Valtion tai sen laitoksen, kunnan tai kuntayhtymän, evankelisluterilaisen kirkon, sen seurakunnan ja seurakuntayhtymän, ortodoksisen kirkkokunnan ja sen seurakunnan ei tarvitse ilmoittaa työmatkakustannusten korvauksia, mikäli ne maksuperusteiltaan ja suuruudeltaan vastaavat Verohallituksen vuosittain vahvistamia verovapaiden matkakustannusten määriä. Päivittäisten asunnon ja erityisen työntekemispaikan välisten matkojen matkakustannusten korvaukset on ilmoitettava, jos työntekijä toimii alalla, jolla erityistä työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan, eikä hänellä ole varsinaista työpaikkaa.

5 §
Sosiaalietuudet, syytingit, lakkoavustustukset ym.

Maksajan on ilmoitettava eläkkeet, elinkorot, työttömyysturvaetuudet, sairausvakuutuslain mukaiset päivärahat ja muut sosiaalietuudet kuin tuloverolain 92 §:ssä tarkoitetut verovapaat sosiaalietuudet. Rintamasotilaseläke, verovapaa lesken perhe-eläke ja valtion varoista maksettu korkoavustus on kuitenkin ilmoitettava. Maksajan on ilmoitettava myös reserviläispalkka, opintoraha, aikuisopintoraha, veronalainen syytinki ja veronalainen lakkoavustus.

6 §
Käyttökorvaukset

Maksajan on ilmoitettava ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut käyttökorvaukset, joista on toimitettu ennakonpidätys. Luonnolliselle henkilölle maksetut käyttökorvaukset on ilmoitettava, vaikka niistä ei ole toimitettu ennakonpidätystä.

7 §
Apurahat

Maksajan on ilmoitettava stipendit, apurahat, eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain (1502/93) 1 §:ssä tarkoitetut apurahat ja avustukset (kirjastokorvaukset), joiden määrä samalle suorituksen saajalle kalenterivuonna on vähintään 5 000 markkaa.

8 §
Vakuutuskorvaukset

Maksajan on ilmoitettava vakuutuksen perusteella maksamansa veronalaiset vakuutuskorvaukset, muut veronalaiset vakuutukseen perustuvat suoritukset sekä vakuutuskassalaissa tarkoitetun eroavustuksen tuotto. Elinkeinotoimintaan, maatalouteen tai muuhun tulonhankkimistoimintaan maksettuja alle 10 000 markan suuruisia vakuutussuorituksia ei ilmoiteta.

Metsää kohdanneen vahingon perusteella maksetut vakuutuskorvaukset on ilmoitettava rajoituksetta.

9 §
Korot ja jälkimarkkinahyvitykset

Maksajan tai välittäjän on ilmoitettava luonnollisille henkilöille maksamansa ja välittämänsä veronalainen korko, korkoon rinnastettava tuotto, jälkimarkkinahyvitys sekä takausprovisio.

Luonnollisen henkilön on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitettu suoritus vain, jos suoritus liittyy maksajan elinkeino- tai muuhun tulonhankkimistoimintaan.

10 §
Sijoitus- ja henkilöstörahaston maksamatsuoritukset ja osingot

Sijoitusrahaston on ilmoitettava maksamansa voitto-osuudet.

Henkilöstörahaston on ilmoitettava maksamansa veronalaiset rahasto-osuudet ja ylijäämät.

Osinkoa jakavan yhtiön on ilmoitettava maksamansa osingot.

11 §
Puukaupat

Puun ostajan tai ennakonpidätysvelvollisen välittäjän on annettava tiedot puun myyjästä ja kauppahinnasta, jos metsän omistaja luovuttaa puun ostajalle tai välittäjälle hakkuuoikeuden metsässään kasvavaan runkopuuhun tai myy hankintakaupalla runkopuusta valmistettavaa tai valmistettua puutavaraa, kuten tukkeja, pylväitä, kuitupuita, tai halkoja sekä haketta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu puun ostajan ilmoitusvelvollisuus koskee vain puukauppoja, jotka liittyvät puun ostajan elinkeinotoimintaan tai joista on toimitettu ennakonpidätys.

12 §
Julkiset tuet

Kauppa- ja teollisuusministeriö, Teknologian kehittämiskeskus, maa- ja metsätalousministeriö, työministeriö, ympäristöministeriö, opetusministeriö, Maatalousyrittäjien eläkelaitos, liikenneministeriö, kunnat ja kuntayhtymät ilmoittavat maksamansa elinkeino-, työllistämis- ja näihin verrattavat tuet ja avustukset, joiden määrä samalle suorituksen saajalle on vähintään 5 000 markkaa kalenterivuodessa.

13 §
Arvopaperikaupat ja sijoitusrahastonlunastukset

Arvopaperimarkkinalaissa (495/89) tarkoitetun arvopaperinvälittäjän on annettava tiedot osakkeen, merkintäoikeuden tai vakioidun johdannaissopimuksen kaupasta. Kaupat on ilmoitettava kunkin asiakkaan osalta ostoittain ja myynneittäin. Kaupoista on ilmoitettava kohde ja niiden lukumäärä, osto- ja myyntipäivämäärä sekä kauppahinta. Sijoitusrahaston on ilmoitettava vastaavat tiedot sijoitusrahaston rahasto-osuuksien lunastuksista.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tietoja ei anneta tämän päätöksen nojalla niistä ostoista ja myynneistä, joista tiedot annetaan Verohallituksen varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta joulukuun 20 päivänä 1996 antaman päätöksen (1268/96) nojalla.

2 luku.

Varallisuustiedot

14 §
Porotiedot

Poroisännän on annettava tiedot poronomistajien omistamista poroista.

15 §
Sijoitusrahastonrahasto-osuus

Sijoitusrahaston on ilmoitettava sijoitusrahasto-osuuden omistajan rahasto-osuuden määrä.

3 luku.

Tarkemmat määräykset

16 §
Tulojen ja varallisuuden ilmoittamistakoskevat tarkemmat määräykset

Edellä 2―15 §:ssä tarkoitetuista tuloista ja varallisuudesta on ilmoitettava:

1) ilmoitusvelvollista koskevat yksilöintitiedot;

2) suorituksen saajaa, maksajaa ja varallisuuserän omistajaa koskevat yksilöintitiedot;

3) suorituksen tai varallisuuserän laatu ja markkamäärä.

4 luku.

Velka- ja vähennystiedot

17 §
Ammattiyhdistysjäsenmaksut

Työmarkkinajärjestön ja työttömyyskassan on annettava tiedot vähennyskelpoisista jäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista. Maksuista on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1) maksun saajaa ja maksajaa koskevat yksilöintitiedot;

2) jäsenen edellisenä kalenterivuonna maksaman jäsenmaksun määrä.

18 §
Eläkevakuutusmaksutiedot

Työnantajan on ilmoitettava edellisen kalenterivuoden aikana työntekijältä perimänsä työntekijän verotuksessa vähennyskelpoiset työntekijän eläkemaksut ja työttömyysvakuutusmaksut, muut lakisääteiset eläkevakuutusmaksut sekä työntekijältä perityt tai palkaksi katsotut vähennyskelpoiset, vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut.

Vakuutuslaitoksen, eläkelaitoksen sekä ulkomaisen vakuutus- tai eläkelaitoksen Suomessa olevan edustajan tai välittäjän on annettava tiedot yksityishenkilöiden maksamista vapaaehtoisista eläkevakuutusmaksuista.

Edellä olevista vakuutusmaksuista on annettava seuraavat tiedot:

1) vakuutuslaitoksen tai työnantajan yksilöintitiedot;

2) vakuutettua ja vakuutuksen ottajaa koskevat yksilöintitiedot;

3) maksujen markkamäärä vähennyskelpoisuuden mukaan ryhmiteltynä.

19 §
Velkatiedot

Luotto- ja rahoituslaitoksen, valtion, kunnan, vakuutus- ja eläkelaitoksen, huoltokonttorin ja työnantajan on annettava kunkin luonnollisen henkilön ja kuolinpesän lainasta verohallinnolle seuraavat tiedot:

1) velanantajaa koskevat yksilöintitiedot;

2) velan numero tai muu tunnus;

3) velan käyttötarkoitus;

4) kalenterivuonna maksetun koron määrä;

5) velan määrä kalenterivuoden päättyessä;

6) velallisten lukumäärä;

7) velallisten nimet, henkilötunnukset ja osoitteet.

Jos velan korkoa on maksanut takaaja tai henkilö, jonka omaisuutta on lainan vakuutena, tiedonantovelvollisen on ilmoitettava, että muu kuin velallinen on maksanut koron, jos tämä tieto on tiedonantovelvollisen annettavissa.

Jos velan korkoa on maksettu etukäteen, tiedonantovelvollisen on annettava tieto myös etukäteen maksetusta koron määrästä. Siltä osin kuin korko kohdistuu kalenterivuotta seuraavan vuoden jälkeiseen aikaan ilmoitetaan korko erikseen, jos se on tiedonantovelvollisen annettavissa.

Edellä tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos velka on muu kuin asuntovelka tai valtion taikka Ahvenanmaan maakuntahallituksen takaama opintovelka ja velan pääoma on enintään 10 000 markkaa.

20 §
Peritty jälkimarkkinahyvitys

Luotto- ja rahoituslaitoksen, valtiokonttorin sekä muun arvopaperikauppaa tai arvopapereiden välitystoimintaa harjoittavan on annettava tiedot luonnollisilta henkilöiltä perimistään jälkimarkkinahyvityksistä.

Peritystä jälkimarkkinahyvityksestä on annettava seuraavat tiedot:

1) jälkimarkkinahyvityksen perijää koskevat yksilöintitiedot;

2) jälkimarkkinahyvityksen maksajan nimi;

3) jälkimarkkinahyvityksen markkamäärä.

5 luku.

Muut tiedot

21 §
Asuntoyhteisön ilmoittamat tiedot

Asunto-osakeyhtiön, kiinteistöosakeyhtiön, asunto-osuuskunnan tai muun yhteisön, jonka osakkeet tai osuudet oikeuttavat määrätyn huoneiston hallintaan yhteisön omistamassa rakennuksessa, on ilmoitettava osakkaan tai jäsenen verotusta varten tarpeelliset tiedot huoneistosta ja sen käytöstä sekä osakkaan tai jäsenen yhtiölle suorittamista korvauksista.

6 luku.

Muut määräykset

22 §
Ilmoitusmenettely

Edellä 2―9 §:ssä, 10 §:n 1 ja 2 momentissa, 11―13 §:ssä, 15 §:ssä, 18 §:n 1 momentissa ja 19―21 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä edelliseltä kalenterivuodelta. Tuloverolain 74 §:ssä tarkoitettua merityötuloa koskevat tiedot on kuitenkin annettava edelliseltä kalenterivuodelta helmikuun loppuun mennessä.

Edellä 10 §:n 3 momentissa tarkoitetut osinkoja koskevat tiedot on annettava konekielisesti osingon maksuvuotta seuraavan kalenterivuoden helmikuun 15 päivään mennessä ja lomaketta käyttäen osingon maksuvuotta seuraavan kalenterivuoden tammikuun 15 päivään mennessä. Jos osingot on kokonaisuudessaan maksettu ennen kalenterivuoden syyskuun alkua, ilmoitus on annettava saman kalenterivuoden lokakuun 1 päivään mennessä.

Edellä 14 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava edelliseltä poronhoitovuodelta Verohallituksen kanssa erikseen sovittavana ajankohtana.

Edellä 17 §:ssä ja 18 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava edelliseltä kalenterivuodelta maaliskuun 15 päivään mennessä.

Tiedot annetaan joko lomakkeella tai konekielisesti Verohallituksen hyväksymällä tavalla sille lääninverovirastolle, jonka virka-alueella ilmoituksen antajan kotipaikka on tai Verohallitukselle, jos niin on erikseen sovittu.

7 luku.

Voimaantulo

23 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997.

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1997 annettaviin tietoihin.

Päätöksellä kumotaan Verohallituksen 6 päivänä syyskuuta 1996 antama päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta (689/96).

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1997

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Riitta Roos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.