177/1997

Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 1997

Asetus alusten katsastuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan alusten katsastuksista 16 päivänä syyskuuta 1983 annetun asetuksen (748/1983) 34 §,

muutetaan 3 ja 4 §, 5 §:n 1 momentti, 12 §, 30 §:n 2 momentti ja 32 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 § asetuksissa 925/1988 ja 748/1995, 4 § viimeksi mainitussa asetuksessa sekä 5 §:n 1 momentti ja 12 § mainitussa asetuksessa 925/1988, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa asetuksissa 925/1988 ja 748/1995, uusi 22 ja 23 kohta sekä asetukseen uusi 4 a―4 e § seuraavasti:

2 §
Määritelmiä

22. Luokituslaitosdirektiivi on alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista annettu neuvoston direktiivi 94/57/EY.

23. Hyväksytty luokituslaitos on luokituslaitosdirektiivin 4 artiklan mukaisesti hyväksytty laitos.

3 §
Katsastus

Katsastuksen tarkoituksena on varmistua siitä, että alus rakenteensa, koneistonsa ja varustuksensa puolesta täyttää aluksen turvallisuutta koskevien säännösten ja määräysten mukaiset vaatimukset ja että alus on aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annettujen säännösten ja määräysten mukainen.

Lisäksi katsastuksessa on varmistettava, että kansainvälisessä liikenteessä oleva alus, johon sovelletaan ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta (SopS 11/1981) ja siihen liittyvää vuoden 1978 pöytäkirjaa (SopS 35/1981), jäljempänä SOLAS 1974 -yleissopimus, on hyväksytyn luokituslaitoksen laatimien aluksen runkoa, koneistoa sekä sähkö- ja hallintalaitteita koskevien sääntöjen tai vastaavina pidettävien merenkulkuhallituksen määräysten mukainen.

SOLAS 1974 -yleissopimuksen sekä alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (SopS 51/1983) sopimusvaltion viranomaisen suorittama katsastus, peruskatsastusta lukuun ottamatta, tunnustetaan samanarvoiseksi tämän asetuksen mukaisen katsastuksen kanssa.

4 §
Katsastajat

Katsastuksen suorittaa merenkulkulaitos.

Merenkulkuhallitus voi valtuuttaa hyväksytyn luokituslaitoksen suorittamaan katsastuksen kokonaan tai osaksi. Merenkulkupiiri voi antaa kotimaan liikenteessä olevan aluksen katsastuksen suorittamisen myös nimeämänsä katsastajan tehtäväksi.

Katsastusvaltuutuksen saanut luokituslaitos tai katsastaja on vastuussa merenkulkulaitokselle katsastuksen suorittamisesta merenkulkulaitoksen antamien ohjeiden mukaan.

Radioasemankatsastajat ja varakatsastajat määrää Telehallintokeskus.

4 a §
Oikeus kieltäytyä katsastusvaltuutuksenantamisesta

Jos merenkulkuhallitus käyttää 4 §:ssä säädettyä mahdollisuutta valtuuttaa hyväksytty luokituslaitos suorittamaan katsastuksia, se voi kieltäytyä antamasta katsastusvaltuutusta Euroopan unionin alueella sijaitsevalle hyväksytylle luokituslaitokselle ainoastaan, jos siihen on perusteltu syy.

4 b §
Valtuutusta koskeva sopimus

Merenkulkuhallituksen on tehtävä katsastusvaltuutuksesta kirjallinen sopimus hyväksytyn luokituslaitoksen kanssa. Sopimus on tehtävä merenkulkuhallituksen vahvistamalle lomakkeelle. Sopimukseen tulee sisällyttää ainakin luokituslaitosdirektiivin 6 artiklan 2 kohdassa mainitut asiat.

Sopimukseen on lisäksi sisällytettävä seuraavat ehdot:

1) luokituslaitos nimeää edustajansa, jolla on asuin- tai kotipaikka Suomessa ja joka käyttää luokituslaitoksen puhevaltaa tuomioistuimessa ja muun viranomaisen luona;

2) luokituslaitos antaa merenkulkuhallitukselle tarvittavat tiedot luokittamansa aluksen luokan muutoksesta tai luokasta poistamisesta;

3) luokituslaitos ei anna todistus- tai turvallisuuskirjaa alukselle, joka on poistettu luokasta tai jonka luokkaa on turvallisuussyistä muutettu, ennen kuin luokituslaitos on neuvotellut merenkulkuhallituksen kanssa täyden tarkastuksen tarpeellisuudesta;

4) luokituslaitos toimii luokittamaansa alusta koskevissa asioissa yhteistyössä satamavaltion viranomaisten kanssa erityisesti poikkeavuuksien ja puutteiden korjaamiseksi;

5) luokituslaitos neuvottelee toisten luokituslaitosten kanssa teknisten standardiensa ja niiden täytäntöönpanon vastaavuuden ylläpitämisestä;

6) sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

4 c §
Valtuutuksen peruuttaminen

Merenkulkuhallituksen on peruutettava hyväksytylle luokituslaitokselle antamansa katsastusvaltuutus, jos jäsenvaltiota on luokituslaitosdirektiivin 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen kehotettu peruuttamaan direktiivin 4 artiklan mukaisesti antamansa luokituslaitoksen hyväksyntä.

Merenkulkuhallitus voi peruuttaa hyväksytylle luokituslaitokselle antamansa katsastusvaltuutuksen myös, jos luokituslaitos laiminlyö velvollisuutensa suorittaa katsastus 4 b §:ssä tarkoitetun sopimuksen mukaisesti.

4 d §
Valtuutuksen peruuttaminen toistaiseksi

Huolimatta siitä, että hyväksytty luokituslaitos täyttää luokituslaitosdirektiivin liitteen mukaiset vaatimukset, merenkulkuhallitus voi peruuttaa antamansa katsastusvaltuutuksen toistaiseksi, jos se katsoo, ettei luokituslaitos enää pysty suorittamaan katsastustehtävää sen puolesta.

Merenkulkuhallituksen on palautettava toistaiseksi peruutettu katsastusvaltuutus, jos Euroopan yhteisöjen komissio on luokituslaitosdirektiivin 13 artiklan menettelyä noudattaen kehottanut palauttamaan valtuutuksen.

4 e §
Valvonta ja tarkemmat ohjeet

Merenkulkuhallituksen on valvottava, että hyväksytty luokituslaitos suorittaa sopimukseen perustuvat tehtävänsä ja että se täyttää luokituslaitosdirektiivin liitteen mukaiset vaatimukset. Valvontatoimet on suoritettava joka toinen vuosi.

Merenkulkuhallituksen tulee toimittaa luokituslaitosdirektiivin mukaan vaadittavat ilmoitukset Euroopan yhteisöjen komissiolle ja jäsenvaltioille. Liikenneministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet luokituslaitosdirektiivissä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden täyttämisestä.

5 §
Katsastuksen toimittaminen

Laivanisännän on huolehdittava siitä, että alus katsastetaan, ja sovittava merenkulkuviranomaisen taikka merenkulkuhallituksen valtuuttaman hyväksytyn luokituslaitoksen kanssa katsastuksen ajasta ja paikasta.


12 §
Talviliikenteessä käytettävän aluksenrungon katsastus

Talviliikenteessä olleen aluksen runko on 9―11 §:ssä mainituista määräaikaisista katsastuksista riippumatta katsastettava, ennen kuin alusta uudelleen käytetään talviliikenteeseen. Tällainen katsastus ei kuitenkaan ole tarpeen, jos kysymyksessä on merenkulkuhallituksen valtuuttaman hyväksytyn luokituslaitoksen luokittama alus tai sellainen luokittamaton alus, jonka merenkulkuhallitus on vapauttanut tästä katsastuksesta.

30 §
Katsastuksessa havaittu puutteellisuus

Jos laivanisäntä ei hyväksy katsastajan määräämää toimenpidettä, hän voi hakea muutosta katsastajan päätökseen niin kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

32 §
Katsastustodistukset sekä todistus- jaturvallisuuskirjat

Jos merenkulkuhallituksen valtuuttama hyväksytty luokituslaitos suorittaa katsastuksen, se voi antaa väliaikaisen todistus- tai turvallisuuskirjan. Alukselle on kuitenkin viimeistään viiden kuukauden kuluessa katsastuksesta hankittava merenkulkuhallituksen tai 4 §:n 4 momentissa mainitun viranomaisen antama todistus- tai turvallisuuskirja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997.

Neuvoston direktiivi 94/57/EY; EYVL N:o L 319, 12.12.1994, s. 20

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.