169/1997

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista linnunmunista

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1192/1996) 2 ja 5 §:n nojalla:

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän päätöksen tarkoituksena on turvata Euroopan unionin ulkopuolisista maista (kolmannet maat) Suomeen tuotavien, elintarvikkeeksi käytettävien linnunmunien elintarvikehygieeninen laatu sekä estää eräiden eläintautien leviäminen maahan kyseisen maahantuonnin yhteydessä.

Päätöksessä säädetään ehdoista, joilla linnunmunia saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista.

Kolmansista maista tuotavien linnunmunien eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta säädetään erikseen.

2 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Linnunmunille asetettavista vaatimuksista säädetään lisäksi elintarvikelaissa (361/1995) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä.

Kananmunia koskevista vaatimuksista säädetään myös tietyistä munien kaupan pitämisen vaatimuksista annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o «1907/90» ja sen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 1274/91.

3 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) munilla elintarvikkeeksi sellaisenaan tai elintarviketeollisuudessa käytettäviä kuorellisia linnunmunia;

2) ulkomaanliikenteen muonituksella Suomen ja muun valtion välisessä lento- tai laivaliikenteessä miehistön ja matkustajien nautittaviksi tarkoitettuja elintarvikkeita;

3) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota; sekä

4) viejämaalla kolmatta maata, josta munat tuodaan Suomeen.

4 §
Soveltamisalan rajoitus

Tätä päätöstä ei sovelleta muniin, jotka:

1) tuodaan maahan ulkomaanliikenteen muonitusta varten;

2) kuljetetaan Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan; taikka

3) tuodaan Suomeen varastoitaviksi väliaikaisesti ennen munien kuljettamista kolmanteen maahan.

5 §
Tuonti omaan käyttöön sekä lähetykset yksityishenkilöille

Tämän päätöksen 7 §:n 2 momenttia ja 8 §:ää ei sovelleta enintään yhden kilon suuruiseen erään munia, jonka yksityishenkilö tuo mukanaan maahan omaan käyttöönsä tämän päätöksen liitteessä 1 mainitusta maasta tai joka on jostakin edellä tarkoitetusta maasta lähetetty yksityishenkilölle hänen yksityistaloudessaan käytettäväksi.

6 §
Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön

Tämän päätöksen 7 §:n 2 momenttia ja 8 §:ää ei sovelleta muniin, jotka tuodaan suurlähetystöjen tai diplomaattisia oikeuksia nauttivien kansainvälisten järjestöjen omaan käyttöön tämän päätöksen liitteessä 1 mainituista maista.

7 §
Tuonnin yleiset edellytykset

Maahantuotavat linnunmunat eivät saa aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Maahan tuotavien kananmunien on täytettävä eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain (1195/ 1996) ja sen nojalla annettujen säännösten vaatimukset.

8 §
Kananmunat

Kananmunia saadaan tuoda maahan liitteessä 1 luetelluista maista.

Kananmunien tuonnin ehtona on lisäksi, että:

1) kananmunat ovat viejämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymästä laitoksesta;

2) kananmunien mukana on Euroopan yhteisöjen komission tai maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston hyväksymän mallin mukainen terveystodistus; sekä

3) kananmunat täyttävät salmonellaa koskevien lisävakuuksien vahvistamisesta Suomeen ja Ruotsiin lähetettävien ihmisravinnoksi tarkoitettujen tietyntyyppisten munien lähetysten osalta annetussa komission päätöksessä 95/168/EY määrätyt vaatimukset ja kananmunien mukana seuraa liitteessä 2 olevan mallin mukainen terveystodistus.

9 §
Muut linnunmunat kuin kananmunat

Muita linnunmunia kuin kananmunia saadaan tuoda maahan vain, jos maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on myöntänyt siihen tuontiluvan. Tuontiehdot määrätään tuontiluvassa.

10 §
Tuontiasiakirjat

Edellä 8 § 2 momentissa tarkoitettujen terveystodistusten on oltava alkuperäisiä, numeroituja, yhdelle paperiarkille laadittuja ja tämän päätöksen säännösten mukaisesti täytettyjä. Todistukset on laadittava vähintään yhdellä eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen suorittavan jäsenvaltion virallisista kielistä tai englannin kielellä.

Terveystodistukset allekirjoittaa ja päivää viejämaan toimivaltaisen viranomaisen edustajana se eläinlääkäri, joka on vastuussa siitä, että kananmunat täyttävät 8 §:n vaatimukset. Todistuksessa on oltava toimivaltaisen viranomaisen edustajana toimivan eläinlääkärin nimi, virka-asema ja allekirjoitus sekä toimivaltaisen viranomaisen virallinen leima. Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin todistuksen painettu teksti.

Sen lisäksi, mitä muualla tässä päätöksessä säädetään todistuksista ja asiakirjoista, muissa kuin 5 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa munien mukana on oltava asiakirja, josta käy ilmi munien viejämaa.

11 §
Asiakirjojen ja todistusten säilyttäminen

Maahantuojan on säilytettävä kaikki tässä päätöksessä tarkoitetut asiakirjat ja todistukset vähintään kahden vuoden ajan maahantuonnista.

12 §
Eläintauti- tai terveystilanteen muutos

Sen estämättä, mitä tässä päätöksessä säädetään, on noudatettava niitä erillisiä suojapäätöksiä, jotka maa- ja metsätalousministeriö tai sen eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto antaa viejämaan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi.

13 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997.

Neuvoston direktiivi 90/675/ETY; EYVL N:o L 373, 31.12.1990, s. 1, neuvoston direktiivi 92/118/ETY; EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 49, komission päätös 94/85/EY; EYVL N:o L 44, 17.2.1994, s. 31, komission päätös 94/278/EY; EYVL N:o L 120, 11.5.1994, s. 44, komission päätös 94/298/EY; EYVL N:o L 131, 26.5.1994, s. 24, komission päätös 95/58/EY; EYVL N:o L 55, 11.3.1995, s. 41, komission päätös 95/181/EY; EYVL N:o L 119, 30.5.1995, s. 34, komission päätös 96/2/EY; EYVL N:o L 1, 3.1.1996, s. 6, komission päätös 96/285/EY; EYVL N:o L 107, 30.4.1996, s. 19, komission päätös 95/168/EY; EYVL N:o L 109, 16.5.1995, s. 44.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Riitta Armfelt

LIITE 1 Kananmunia saadaan tuoda Suomeen seuraavista kolmansista maista:

Amerikan yhdysvallat

Argentiina

Australia

Brasilia

Bulgaria

Chile

Etelä-Afrikka

Etelä-Korea

Israel

Kanada

Kiinan kansantasavalta

Kroatia

Kypros

Liettua

Madagaskar

Malta

Malesia

Namibia

Norja

Puola

Romania

Slovakia

Slovenia

Sveitsi

Thaimaa

Tsekin tasavalta

Turkki

Unkari

Uruguay

Uusi-Seelanti

Zimbabwe

Liite 2: Todistus tietyntyyppisten kananmunien lähettämisestä Suomeen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.