168/1997

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta hunajasta

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1192/1996) 2 ja 5 §:n nojalla:

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän päätöksen tarkoituksena on turvata Euroopan unionin ulkopuolisista maista (kolmannet maat) Suomeen tuotavan, elintarvikkeeksi käytettävän hunajan elintarvikehygieeninen laatu sekä estää eräiden eläintautien leviäminen maahan kyseisen maahantuonnin yhteydessä.

Päätöksessä säädetään ehdoista, joilla hunajaa saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista.

Kolmansista maista tuotavan hunajan eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta säädetään erikseen.

2 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Hunajalle asetettavista vaatimuksista säädetään lisäksi elintarvikelaissa (361/1995) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä.

3 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) hunajalla elintarviketta, jonka hunajamehiläinen on tuottanut kukkien medestä tai kasvien elävien osien eritteistä ja jota mehiläiset keräävät, muuntavat tai yhdistelevät tiettyjen itsestään peräisin olevien aineiden kanssa, varastoivat sekä jättävät kypsymään hunajakennoihin;

2) ulkomaanliikenteen muonituksella Suomen ja muun valtion välisessä lento- tai laivaliikenteessä miehistön ja matkustajien nautittaviksi tarkoitettuja elintarvikkeita;

3) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota; sekä

4) viejämaalla kolmatta maata, josta hunaja tuodaan Suomeen.

4 §
Soveltamisalan rajoitus

Tätä päätöstä ei sovelleta hunajaan, joka:

1) tuodaan ulkomaanliikenteen muonitusta varten;

2) kuljetetaan Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan; taikka

3) tuodaan Suomeen varastoitavaksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan.

5 §
Tuonti omaan käyttöön sekä lähetykset yksityishenkilöille

Tämän päätöksen 7 §:n 2 momenttia ja 8 §:ää ei sovelleta enintään yhden kilon suuruiseen erään hunajaa, jonka yksityishenkilö tuo mukanaan maahan omaan käyttöönsä tai joka on lähetetty yksityishenkilölle hänen yksityistaloudessaan käytettäväksi.

6 §
Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön

Tämän päätöksen 7 §:n 2 momenttia ja 8 §:ää ei sovelleta hunajaan, joka tuodaan suurlähetystöjen tai diplomaattisia oikeuksia nauttivien kansainvälisten järjestöjen omaan käyttöön.

7 §
Tuonnin yleiset edellytykset

Maahan tuotava hunaja ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle

Maahan tuotavan hunajan on täytettävä eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain (1195/1996) ja sen nojalla annettujen säännösten vaatimukset.

8 §
Tuonnin erityisehdot

Tuonnin ehtona on, että:

1) hunaja on peräisin laitoksesta, jonka viejämaan toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt; ja

2) hunajan mukana on Euroopan yhteisöjen komission tai maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston hyväksymän mallin mukainen terveystodistus.

9 §
Tuontiasiakirjat

Edellä 8 §:n 2 kohdassa tarkoitetun terveystodistuksen on oltava alkuperäinen, numeroitu, yhdelle paperiarkille laadittu ja tämän päätöksen säännösten mukaisesti täytetty. Todistus on laadittava vähintään yhdellä eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen suorittavan jäsenvaltion virallisista kielistä tai englannin kielellä.

Terveystodistuksen allekirjoittaa ja päivää se viejämaan toimivaltaisen viranomaisen edustaja, joka on vastuussa siitä, että hunaja täyttää tämän päätöksen 8 §:n mukaiset vaatimukset. Todistuksessa on oltava toimivaltaisen viranomaisen edustajan nimi, virkaasema ja allekirjoitus sekä toimivaltaisen viranomaisen virallinen leima. Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin todistukseen painettu teksti.

Sen lisäksi, mitä muualla tässä päätöksessä säädetään todistuksista ja asiakirjoista, muissa kuin 5 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa hunajan mukana on oltava asiakirja, josta käy ilmi tuotteen viejämaa.

10 §
Asiakirjojen ja todistusten säilyttäminen

Maahantuojan on säilytettävä kaikki tässä päätöksessä tarkoitetut asiakirjat ja todistukset vähintään kahden vuoden ajan maahantuonnista.

11 §
Eläintauti- tai terveystilanteen muutos

Sen estämättä, mitä tässä päätöksessä säädetään, on noudatettava niitä erillisiä suojapäätöksiä, jotka maa- ja metsätalousministeriö tai sen eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto antaa viejämaan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi.

12 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997. Päätöksen 8 § tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997.

Neuvoston direktiivi 90/675/ETY; EYVL N:o L 373, 31.12.1990, s. 1, neuvoston direktiivi 92/118/ETY; EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 49, komission päätös 94/278/EY; EYVL N:o L 120, 11.5.1994, s. 44, neuvoston direktiivi 96/90/EY; EYVL N:o L 13, 16.1.1997, s. 24

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Riitta Armfelt

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.