167/1997

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Liikenneministeriön päätös vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista

Liikenneministeriö on päättänyt 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun autoverolain (1482/1994) 3 §:n 1 momentin ja 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 108 §:n 3 momentin 10 kohdan nojalla, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen on laissa 989/1992:

1 §
Soveltamisala

1. Tämä päätös koskee vaurioituneen henkilöauton ja moottoripyörän kunnostamista ja kokoamista osista sekä kunnostetun tai kootun henkilöauton ja moottoripyörän katsastamista ja merkitsemistä rekisteriin.

2. Päätös ei koske sellaista ajoneuvon kunnostamista, jossa kunnostetun ajoneuvon osista vähemmän kuin 35 prosenttia on peräisin muualta kuin 2 §:ssä tarkoitetusta kanta-ajoneuvosta. Käytettynä maahantuodun ajoneuvon kunnostamista päätös kuitenkin koskee, kun kunnostetun ajoneuvon osista vähintään 25 prosenttia on peräisin muualta kuin 2 §:ssä tarkoitetusta kanta-ajoneuvosta.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

a) kanta-ajoneuvolla ajoneuvoyksilöä, josta peräisin olevat osat muodostavat kunnostetusta tai kootusta ajoneuvosta enemmän kuin 50 prosenttia;

b) korjatulla ajoneuvolla liikennevahingon, korroosion tai muun syyn johdosta vaurioitunutta ja sen jälkeen kunnostettua ajoneuvoa, jolla on kanta-ajoneuvo; korjattu ajoneuvo on myös osista koottu ajoneuvo, jolla on kanta-ajoneuvo;

c) rakennetulla ajoneuvolla kunnostettua tai osista koottua ajoneuvoa, jolla ei ole kanta-ajoneuvoa; sekä

d) varaosalla ajoneuvon kunnostamisessa tai kokoamisessa käytettyä osaa, joka ei ole aikaisemmin ollut käytössä siinä ajoneuvossa.

3 §
Ajoneuvon osien osuudet

1. Ajoneuvon osien ja osakokonaisuuksien osuudet ajoneuvosta ovat tämän päätöksen liitteen mukaiset.

2. Jos liitteessä tarkoitetusta osakokonaisuudesta käytetään vain osa, katsastustoimipaikka määrää osuuden arvioimalla.

4 §
Ajoneuvon kunnostaminen ja kokoaminen

Vaurioituneen ajoneuvon kunnostaminen tai ajoneuvon kokoaminen osista tulee suorittaa huolella käyttäen vähintään kunnostettavan tai koottavan ajoneuvon ikää ja kuntoa vastaavia varaosia. Kunnostetun tai kootun ajoneuvon lujuuden tulee vastata samanikäisen, vaurioitumattoman ajoneuvon lujuutta.

5 §
Työn valvonta

1. Tässä päätöksessä tarkoitettu ajoneuvo on työn valmistuttua hyväksyttävä katsastuksessa riippumatta siitä, onko mahdollinen kanta-ajoneuvo ennen työn aloittamista poistettu rekisteristä.

2. Korjattuna ajoneuvona katsastettavan ajoneuvon kanta-ajoneuvo tulee ennen ajoneuvon kunnostus- tai muutostyön taikka osista kokoamistyön aloittamista esittää katsastustoimipaikalle yksilöintiä varten ja ajoneuvon valmistuttua katsastettava samassa katsastustoimipaikassa.

3. Ennen ajoneuvon kunnostus- tai muutostyön taikka osista kokoamistyön aloittamista katsastustoimipaikalla suoritettu kanta-ajoneuvon yksilöinti on voimassa kaksi vuotta.

4. Ajoneuvo, jota ei ennen kunnostus-, muutos- tai osista kokoamistyön aloittamista esitetä katsastustoimipaikalle yksilöitäväksi, hyväksytään liikenteeseen ainoastaan rakennettuna ajoneuvona.

5. Ajoneuvon katsastajalla on työn kestäessä oikeus tarkastaa, että työ tehdään asianmukaisesti ja luotettavasti.

6 §
Selvitys osien alkuperästä

1. Korjatun ajoneuvon katsastuksessa on esitettävä luotettava selvitys siitä, mitkä osat ovat peräisin kanta-ajoneuvosta. Muiden kuin kanta-ajoneuvosta peräisin olevien osien alkuperästä on, jos katsastustoimipaikka katsoo sen tarpeelliseksi, myös esitettävä luotettava selvitys, kuten kauppalasku, tulliselvitys tai muu vastaava.

2. Rakennetun ajoneuvon kokoamisessa käytettyjen osien alkuperästä on samoin esitettävä luotettava selvitys. Selvitys on annettava vähintään tämän päätöksen liitteen mukaisen jaotuksen tarkkuudella.

3. Osien alkuperää koskeva selvitys tehdään ajoneuvohallintokeskuksen vahvistamalla lomakkeella, johon liitetään selvitykset osien alkuperästä. Lomakkeen tulee olla ajoneuvon tai osien omistajan tai muun luotettavan henkilön oikeaksi todistama.

7 §
Kunnostetun tai kootun ajoneuvon valmistenumero

1. Korjattu ajoneuvo merkitään rekisteriin kanta-ajoneuvon valmistenumerolla. Jos valmistenumero kunnostuksen yhteydessä vahingoittuu tai joudutaan poistamaan, on valmistenumeron tarkastamisesta sovittava katsastustoimipaikan kanssa ennen kunnostustyön aloittamista.

2. Jos kunnostukseen käytetyssä osassa on muu kuin kanta-ajoneuvon valmistenumero, katsastustoimipaikka mitätöi tämän numeron yliviivaamalla siten, että se on edelleen luettavissa. Mitätöinti osoitetaan molemmille puolille valmistenumeroa katsastustoimipaikan tekemällä toimipaikan osoittavalla meistoksella.

3. Jos kanta-ajoneuvon valmistenumero joudutaan meistämään uudestaan, katsastustoimipaikka varmentaa numeron sen molemmille puolille tehdyllä toimipaikan osoittavalla meistoksella.

4. Katsastustoimipaikka antaa rakennetulle ajoneuvolle uuden valmistenumeron, joka meistetään ajoneuvon koriin tai runkoon. Tarkastettuaan numeron katsastustoimipaikka varmentaa numeron molemmille puolille sitä tehdyllä katsastustoimipaikkaa osoittavalla meistoksella.

5. Katsastustoimipaikkaa osoittavan meistoksen tulee olla ilmoitettu ajoneuvohallintokeskukselle ennen meistoksen käytön aloittamista.

8 §
Rekisteriin merkitseminen

1. Korjattu ajoneuvo merkitään rekisteriin kanta-ajoneuvon merkkisenä ja mallisena. Käyttöönottoajankohdaksi merkitään kanta-ajoneuvon käyttöönottoajankohta. Muut rekisteritiedot tarkistetaan vastaamaan korjattua ajoneuvoa. Korjaukseen käytettyjen osien alkuperää koskevat selvitykset liitetään katsastuskirjaan. Rekisteriin ja rekisteriotteeseen merkitään tieto vaihdetuista osista ja niiden prosenttiosuuksista sekä huomautus ''KORJATTU AJONEUVO''.

2. Jos korjatun ajoneuvon kunnostustyössä on käytetty muita kuin samasta ajoneuvomallista tai samaan mallisarjaan kuuluvasta ajoneuvosta peräisin olevia osia ja jos kanta-ajoneuvon rakenteeseen tai teknillisiin ominaisuuksiin on tehty oleellisia muutoksia, katsotaan korjattua ajoneuvoa muutetun. Tällainen ajoneuvo merkitään rekisteriin kanta-ajoneuvon merkkisenä ja mallisena tai tarvittaessa mallin muunnoksena. Rekisteriin ja rekisteriotteeseen merkitään tieto vaihdetuista osista ja niiden prosenttiosuuksista sekä huomautus ''KORJATTU JA MUUTETTU AJONEUVO''.

3. Rakennettu ajoneuvo merkitään rekisteriin sen merkkisenä ja mallisena, millaisesta ajoneuvomallista enemmän kuin 50 prosenttia ajoneuvon osista on peräisin tai sellaisen mallin muunnoksena. Jos tällaista ajoneuvomallia ei ole, rakennettu ajoneuvo merkitään rekisteriin omatekoisena ajoneuvomallina. Rakennetun ajoneuvon käyttöönottopäiväksi merkitään rakennetun ajoneuvon ensirekisteröintipäivä. Rekisteriin ja rekisteriotteeseen merkitään huomautus ''RAKENNETTU AJONEUVO'' tai ''RAKENNETTU JA MUUTETTU AJONEUVO''

4. Uuden valmistenumeron merkitsemisestä ja valmistenumeron mitätöimisestä sekä vaihdettujen tai muutettujen osien osuudesta tehdään asianmukainen merkintä ajoneuvorekisterin tietoihin.

9 §
Voimaantulo

1. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997.

2. Ennen päätöksen voimaantuloa katsastustoimipaikalle yksilöitäväksi esitetyn kanta-ajoneuvon tai katsastustoimipaikan ohjeisiin perustuen aloitetun ajoneuvon kunnostaminen saadaan hyväksyä 31 päivään joulukuuta 1998 asti noudattaen tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa ollutta vaurioituneen auton kunnostamisesta ja auton kokoamisesta osista 23 päivänä joulukuuta 1981 annettua liikenneministeriön päätöstä (1044/1981) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

3. Tällä päätöksellä kumotaan 2 momentissa tarkoitettu liikenneministeriön päätös siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Yli-insinööri
Kari Saari

Liite liikenneministeriön päätökseen vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista.

A. Henkilöauton osien ja osakokonaisuuksien suhteelliset osuudet

1. Kori 2- tai 3-ovinen 4- tai 5-ovinen
a) Itsekantava rakenne
Korikehikko 24 % 20 %
b) Runkorakenne
1) Korikehikko 12 % 10 %
2) Runko 12 % 10 %
c) Pohjalevyrakenne
1) Korikehikko 16,0 % 13,3 %
2) Pohjalevy 8,0 % 6,7 %
2. Muut peltiosat
a) Etukansi 2,0 % 2,0 %
b) Etulokasuojat (1,0 % kumpikin) 2,0 % 2,0 %
c) Etuovet (2,5 % kumpikin) 5,0 % 5,0 %
d) Takasivuovet (2,0 % kumpikin) 4,0 %
e) Takakansi tai -ovi 2,0 % 2, 0 %
(Peltivalmis kori yhteensä 35,0 % 35,0 %)
3. Sisustus
a) Lämmityslaite täydellisenä 2,2 %
b) Kojelauta 1,2 %
c) Mittarivarustus 1,2 %
d) Etuistuimet (1,2 % kumpikin) 2,4 %
e) Takaistuin 2,0 %
f) Verhoilu 2,0 %
(Sisustus yhteensä 11,0 %)
4. Muut korivarusteet
a) Lasit ja lasinpyyhkimet 2,0 %
b) Puskurit (1,2 % kumpikin) 2,4 %
c) Etusäleikkö 1,0 %
d) Valaisimet ja sähköjohdot 1,6 %
(Muut korivarusteet yhteensä 7,0 %)
5. Akselistot
a) Takavetorakenne
1) Etuakselisto 10,0 %
2) Taka-akselisto 10,0 %
b) Etuvetorakenne
1) Etuakselisto 14,0 %
2) Taka-akselisto 6,0 %
(Akselistot yhteensä 20,0 %)
6. Ohjauslaitteisto
Täydellisenä yhteensä 3,0 %
7. Moottori apulaitteineen
a) Moottori 12,0 %
b) Käynnistyslaitteisto 1,5 %
c) Latauslaitteisto 1,5 %
(Moottori apulaitteineen yhteensä 15,0 %)
8. Vaihteisto ja kytkin 9,0 %
Yhteensä 100,0 %

B. Moottoripyörän osien ja osakokonaisuuksien suhteelliset osuudet

1. Moottori apulaitteineen 24 %
2. Runko 20 %
3. Takahaarukka 5 %
4. Etuhaarukka 10 %
5. Polttoainesäiliö 3 %
6. Roiskesuojat ja -läpät 3 %
7. Valot, heijastimet ja sähköjärjestelmä 3 %
8. Istuin 3 %
9. Ohjaustanko 4 %
10. Pyörät (rengas+vanne) jarrujärjestelmä 10 %
11. Jalkatuet 2 %
12. Pakoputkisto 5 %
13. Ketjut/remmi + ketjusuoja 1 %
14. Mittarit 2 %
15. Peilit 1 %
16. Jouset, heilahduksenvaimentimet 4 %
Yhteensä 100 %

NIMIKKEIDEN SELVENNYKSIÄ

Korikehikko: Korirakenne ilman ovia, etuja takakantta sekä lokasuojia.

Etuakselisto: Apurunko, akselipalkki, tukivarret, jouset, kallistuksen vakain, heilahduksenvaimentimet, jarrut, vanteet ja etuvetorakenteessa vetoakselit.

Taka-akselisto: Taka-akselipalkki, tukivarret, jouset, kallistuksen vakain, heilahduksenvaimentimet, jarrut, vanteet ja takavetorakenteessa vetopyörästö, vetoakselit ja voimansiirtoakseli.

Ohjauslaitteisto: Ohjauspyörä, -akseli ja -vaihde sekä raidetangot ja vastaavat osat.

Moottori: Moottori apulaitteineen (mm. jäähdytin ja kaasutin) lukuunottamatta käynnistys- ja latauslaitteistoja.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.