163/1997

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Asetus työneuvostosta

Työministerin esittelystä säädetään työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista 2 päivänä elokuuta 1946 annetun lain (608/1946) 16 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 26/1979:

1 §
Työneuvoston jäsenet

Työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain (608/1946) 1 §:ssä mainitun työneuvoston jäsenten tulee olla työoikeudellisiin kysymyksiin ja maan työoloihin hyvin perehtyneitä henkilöitä. Jäseniä määrättäessä otetaan huomioon työnantajaja työntekijäpiirien monipuolinen edustavuus. Jokaisella jäsenellä puheenjohtajaa lukuunottamatta on kaksi varamiestä.

Ennen kuin työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 3 §:n 1 momentissa mainittu työsuojelukysymyksiin perehtynyt henkilö ja hänen varamiehensä määrätään, on työsuojelukysymyksiä käsittelevälle ministeriölle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen.

2 §
Suullinen kuulustelu ja katselmus

Työneuvosto voi tarvittaessa valtuuttaa sihteerin tai muun henkilön edustamaan työneuvostoa tuomioistuimessa ja toimittamaan suullisen kuulustelun tai katselmuksen, jos se on tarpeellista lisäselvityksen saamiseksi käsiteltävänä olevaan asiaan.

3 §
Asian esittely

Asian voi työneuvostossa esitellä sihteeri, määräajaksi esittelytehtävään nimetty sihteeri, puheenjohtaja tai lakimiesjäsen.

4 §
Puheenjohtajan tehtävät

Työneuvoston puheenjohtajan tehtävänä on sen lisäksi mitä työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetussa laissa säädetään:

1) määrätä, milloin työneuvosto kokoontuu;

2) huolehtia siitä, että työneuvostolle kuuluvat tehtävät hoidetaan asianmukaisesti ja joutuisasti sekä että toimituskirjat annetaan asianosaisille viivytyksettä;

3) valvoa laintulkinnan yhdenmukaisuutta työneuvoston lausunnoissa ja päätöksissä; sekä

4) huolehtia siitä, että työneuvoston lausunnot julkaistaan sopivalla tavalla.

5 §
Sihteerin virka

Työneuvostossa on sihteerin virka. Sihteerin kelpoisuusehtona on oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä työoikeuden tuntemus.

Työneuvostossa voidaan nimetä sihteereitä myös määräajaksi virkasuhteeseen tiettyä esittelytehtävää varten.

6 §
Sihteerin tehtävät

Sihteerin tehtävänä on:

1) valmistaa ja esitellä työneuvostossa käsiteltävät asiat, jolllei asiaa esittele puheenjohtaja tai määräajaksi esittelytehtävään nimetty sihteeri taikka lakimiesjäsen;

2) hankkia ennen esittelyä asiaa koskeva tarvittava lisäselvitys; sekä

3) toimia työneuvoston kanslian päällikkönä ja vastata hallinto- ja talousasioiden hoitamisesta siltä osin, kuin niitä ei ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty työneuvoston puheenjohtajan tehtäväksi.

7 §
Sihteerin viran täyttäminen

Sihteerin viran julistaa haettavaksi työneuvosto ja määrää samalla hakuajan pituuden. Hakuajan päättymisen jälkeen työneuvosto toimittaa hakuasiakirjat ja oman esityksensä asianomaiselle ministeriölle, joka nimittää sihteerin.

8 §
Päätösten ja lausuntojen allekirjoittaminen

Työneuvoston päätökset ja lausunnot allekirjoittaa puheenjohtaja ja asian esittelijä. Puheenjohtaja tai tämän sijainen allekirjoittaa työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 7 §:n perusteella yksin ratkaisemansa asian.

9 §
Virka-apu

Viranomaisten tulee antaa työneuvostolle tarpeellista virka-apua.

10 §
Työjärjestys

Tarkempia määräyksiä asioiden käsittelystä, toiminnan muusta järjestelystä ja henkilökunnan tehtävistä annetaan tarvittaessa työneuvoston työjärjestyksessä, jonka työneuvosto vahvistaa.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997.

Tällä asetuksella kumotaan työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista 2 päivänä elokuuta 1946 annettu asetus (609/1946) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.