148/1997

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Laki toiminimilain 7 ja 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun toiminimilain (128/79) 7 §:n 1 momentin 4 kohta ja 2 momentti,

näistä 7 §:n 1 momentin 4 kohta sellaisena kuin se on 9 päivänä maaliskuuta 1990 annetussa laissa (233/90), sekä

lisätään 12 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 2 momentti seuraavasti:

7 §

Sen lisäksi, mitä muualla laissa on säädetty, on toiminimen muodosta voimassa seuraavaa:


4) yksityisen osakeyhtiön toiminimessä tulee olla sana ''osakeyhtiö''tai sitä vastaava lyhennys ''oy'' ja julkisen osakeyhtiön toiminimessä sanat ''julkinen osakeyhtiö'' tai niitä vastaava lyhennys ''oyj'' ja, jos kysymyksessä on asunto-osakeyhtiö, tulee tämän seikan ja yhtiön kotipaikan selvästi ilmetä toiminimestä;


Yksityisen osakeyhtiön aputoiminimeen ei saa sisällyttää sanaa ''osakeyhtiö'' tai sitä vastaavaa lyhennystä ''oy'', julkisen osakeyhtiön aputoiminimeen sanoja ''julkinen osakeyhtiö'' tai niitä vastaavaa lyhennystä ''oyj'' eikä osuuskunnan aputoiminimeen sanaa ''osuuskunta'' tai yhdysosaa ''osuus-''.


12 §

Edellä 1 momentista poiketen osakeyhtiölain (734/78) 14 luvussa tarkoitetun sulautumisen ja 14 a luvussa tarkoitetun jakautumisen yhteydessä rekisteröintiin perustuva yksinoikeus toiminimeen on voimassa päivästä, jona sulautumis- tai jakautumissuunnitelma on saapunut rekisteriviranomaiselle rekisteröintiä varten.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Ennen tämän lain voimaantuloa perustetun osakeyhtiön, jonka liikkeeseen laskema arvopaperi on arvopaperimarkkinalain (495/89) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteena, on vuoden kuluessa lain voimaantulosta muutettava toiminimensä vastaamaan julkisen osakeyhtiön toiminimelle 7 §:n 1 momentin 4 kohdassa asetettuja vaatimuksia.

HE 89/1996
TaVM 24/1996
EV 233/1996
Neuvoston direktiivi 77/91/ETY, EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 1

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.