142/1997

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1997

Valtioneuvoston päätös dieselöljyn ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta

Valtioneuvosto on 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/1982) 9 §:n pykälän 1 momentin 3 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on 22 joulukuuta 1995 annetussa laissa (1711/1995), ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) kaasuöljyllä tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvia kaasuöljyjä ja muita öljytuotteita, jotka tislausalueensa mukaisesti kuuluvat keskitisleisiin ja joita on tarkoitus käyttää polttoaineena ja joista 350 celsiusasteeseen tislattaessa tislautuu (häviöt mukaan luettuna) vähintään 85 tilavuusprosenttia.

2)dieselöljyllä kaasuöljyjä siten kuin dieselöljy on määritelty nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa (1472/1994); ja

3)kevyellä polttoöljyllä ensisijaisesti lämmitykseen käytettäviä kaasuöljyjä siten kuin kevyt polttoöljy on määritelty nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa.

2 §
Soveltamisalan rajaus

Tätä päätöstä ei sovelleta kaasuöljyihin, joita käytetään laivojen, lentokoneiden tai moottoriajoneuvojen polttoaineena Suomen ja Euroopan yhteisön ulkopuolisten maiden välisessä liikenteessä. Tätä päätöstä ei myöskään sovelleta kerosiiniin eikä kaasuöljyihin, jotka jatkojalostetaan ennen lopullista polttoa.

3 §
Pitoisuusmääräys

Myytävässä kaasuöljyssä, joka on tarkoitettu käytettäväksi kotimaassa dieselöljynä, saa olla enintään 0,05 painoprosenttia rikkiä.

Maahantuotavassa ja maassa valmistettavassa kaasuöljyssä, joka on tarkoitettu käytettäväksi kotimaassa kevyenä polttoöljynä, saa olla enintään 0,2 painoprosenttia rikkiä.

Myytävässä kaasuöljyssä, joka on tarkoitettu käytettäväksi vesiliikenteen polttoaineena, saa olla enintään 0,2 painoprosenttia rikkiä.

4 §
Määritysmenetelmät

Määritettäessä tässä päätöksessä tarkoitettuja enimmäispitoisuuksia on käytettävä menetelmää ISO 8754 tai vastaavaa menetelmää.

Pitoisuusmääritysten tilastollinen tulkinta on tehtävä käyttämällä menetelmää ISO 4259 (1979) tai vastaavaa menetelmää.

5 §
Ympäristöministeriön ohjeet

Ympäristöministeriö voi antaa ohjeita tämän päätöksen täytäntöönpanosta ja valvonnasta.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997 kuitenkin siten, että 3§:ssä säädettyä dieselöljyn enimmäisrikkipitoisuutta sovelletaan huoltovarmuuden turvaamisesta 18 joulukuuta 1992 annetun lain (1390/1992) mukaisista valtion varmuusvarastoista edelleen myytäväksi tai kulutukseen luovutettavaan dieselöljyyn 1 päivänä tammikuuta 2000 alkaen.

Tällä päätöksellä kumotaan kevyen polttoöljyn ja dieselöljyn rikkipitoisuudesta 12 päivänä helmikuuta 1987 annettu valtioneuvoston päätös (158/1987).

Neuvoston direktiivi 93/12/EEC, OJ No L 74, 27.3.1993, p. 81

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1997

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Neuvotteleva virkamies
Seppo Sarkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.