134/1997

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Asetus avioliittoasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan 6 päivänä marraskuuta 1987 annetun avioliittoasetuksen (820/1987) 5 §,

muutetaan 1 §, 2 §:n 1 momentti, 3, 4, 6 ja 7 §, 10 §:n 2 momentti, 11 §, 15 §:n 1 momentti, 16 §:n 1 momentti sekä 17 §,

sellaisena kuin niistä on 15 §:n 1 momentti asetuksessa 392/1994, sekä

lisätään asetukseen uusi 6 a § seuraavasti:

1 §

Avioliiton esteet tutkitaan käyttämällä väestötietojärjestelmän tietoja kihlakumppaneista. Tutkinnassa voidaan myös käyttää kirkollisen väestörekisterin tietoja kihlakumppaneista.

Jos 1 momentissa tarkoitetut tiedot eivät ole avioliiton esteiden tutkijan käytettävissä, tutkijan on viran puolesta pyydettävä tutkinnassa tarvittavat tiedot siltä avioliiton esteiden tutkijalta, jonka käytössä ne ovat.

2 §

Jos kihlakumppania koskevia avioliiton esteiden tutkinnassa tarvittavia tietoja ei ole saatavissa 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuista rekistereistä, kihlakumppanin on annettava avioliiton esteiden tutkijalle vieraan valtion asianomaisen viranomaisen todistus aiotun avioliiton esteiden tutkintaa varten.


3 §

Jos aiotun avioliiton esteiden tutkintaa varten tarvittavia tietoja ei ole saatavissa 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuista rekistereistä eikä 2 §:ssä tarkoitettua todistusta kihlakumppanista ole saatavissa Suomesta eikä ulkomailta, oikeusministeriö voi hakemuksesta antaa todistuksen avioliiton esteiden tutkintaa varten. Tässä todistuksessa olevat tiedot korvaavat 1 §:ssä tarkoitetut tiedot ja todistus korvaa 2 §:ssä tarkoitetun todistuksen. Oikeusministeriö ei saa antaa todistusta ilman toisen kihlakumppanin suostumusta. Oikeusministeriön antama todistus on voimassa kolme kuukautta.

Hakijan on selvitettävä, minkä vuoksi häntä koskevia tietoja ei ole saatavissa 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuista rekistereistä taikka minkä vuoksi 2 §:ssä tarkoitettua todistusta ei ole saatavissa. Hänen on lisäksi esitettävä luotettava kirjallinen selvitys siitä, että aiotulle avioliitolle ei ole esteitä.

4 §

Kun kihlakumppanit pyytävät avioliiton esteiden tutkintaa, avioliiton esteiden tutkijan on toimitettava heille kirjallinen selostus avioliiton oikeudellisista vaikutuksista.

6 §

Avioliiton esteiden tutkijan on koottava asiakirjavihkoksi kaikki asiakirjat, jotka koskevat avioliiton esteiden tutkintaa tiettyyn avioliittoon. Asiakirjavihkot numeroidaan vuosittain juoksevalla numerolla.

Avioliiton esteiden tutkijan on pidettävä luetteloa avioliiton esteiden tutkinnoista. Luettelo kootaan avioliittolain (234/1929) 13 §:n 1 momentissa tarkoitetuista todistuksista.

2 luku

Vihkiminen

6 a §

Ennen vihkimistä kumpikin kihlakumppani on tarvittaessa velvollinen esittämään vihkijälle selvityksen henkilöllisyydestään.

7 §

Siviilivihkijä on velvollinen toimittamaan vihkimisen riippumatta siitä, missä kihlakumppaneilla on kotikunta tai mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan he kuuluvat.

10 §

Vihkijän on viipymättä ilmoitettava vihkimisestä väestötietojärjestelmään.

11 §

Vihkijän on pidettävä luetteloa toimittamistaan vihkimisistä.

15 §

Oikeusrekisterikeskus pitää avioehtoasioiden rekisteriä. Rekisteriin talletetaan 14 §:n 1 momentissa tarkoitetusta ilmoituksesta saatavat tiedot tuomioistuimen rekisteröimästä asiakirjasta. Ilmoitukset voidaan toimittaa automaattista tietojenkäsittelyä hyväksi käyttäen sen mukaan kuin oikeusministeriö määrää. Rekisteriin otetaan lisäksi väestötietojärjestelmästä saatavat tiedot avioliiton purkautumisesta sekä puolison nimen muutoksesta.


16 §

Valtion viranomaisen toimittamasta aviolii- ton esteiden tutkinnasta ja vihkimisestä sekä näihin liittyvistä todistuksista ei peritä maksuja.


17 §

Avioliiton esteiden tutkinnassa ja avioliittoon vihittäessä seuraavat asiakirjat on laadittava lomakkeille:

1) avioliittolain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu pyyntö sekä 12 §:n 1 momentissa tarkoitettu vakuutus ja 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus;

2) avioliittolain 13 §:n 1 momentissa tarkoitettu todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta; sekä

3) 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu vihkimisilmoitus.

Väestörekisterikeskus vahvistaa lomakkeiden kaavat sekä antaa kaavojen ja lomakkeiden käyttöä koskevat määräykset ja ohjeet.

Avioliiton esteiden tutkijat ja vihkijät saavat 2 momentissa tarkoitetut kaavat ja lomakkeet maksutta maistraatista tai maistraatin tehtäviä hoitavalta viranomaiselta. Avioliiton esteiden tutkijan on pidettävä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja lomakkeita kihlakumppanien saatavana.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.