117/1997

Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1997

Asetus peruskouluasetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun peruskouluasetuksen (718/1984) 40 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1174/1992, sekä

lisätään 23 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi muutettuna asetuksessa 176/1991, uusi 3 momentti, asetukseen, siitä asetuksella 933/1991 kumotun 37 §:n tilalle, uusi 37 § ja uusi 103 c § seuraavasti:

23 §

Vaikeimmin kehitysvammaisille järjestettävässä opetuksessa voidaan opetukseen käytettävää kokonaisaikaa lyhentämättä poiketa siitä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään.

37 §

Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus järjestetään 33―35 §:stä poiketen oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain sen mukaan kuin opetussuunnitelmassa määrätään.

40 §

Erityisluokalla, jossa annetaan opetusta peruskoululain 32 §:n 3 momentissa tarkoitetuille vammaisille oppilaille, saa opetusryhmässä olla enintään kahdeksan oppilasta. Vaikeimmin kehitysvammaisista oppilaista muodostetussa opetusryhmässä saa olla kuitenkin enintään kuusi oppilasta. Milloin opetuksen kannalta on tarkoituksenmukaista, saadaan peruskoululain 36 a §:n perusteella erityisopetukseen siirrettyjä oppilaita yhdistää muuhun peruskoulun opetusryhmään, mikäli opetusryhmän oppilasmäärä ei tule suuremmaksi kuin 20.

103 c §

Vaikeimmin kehitysvammaisten lasten opetusta varten perustettuun peruskoululain 52 §:n 1 momentissa tarkoitettuun muuhun opettajanvirkaan on kelpoinen henkilö, joka on kelpoinen soveltuvaan erityisluokanopettajan tai erityisopettajan virkaan taikka joka on suorittanut soveltuvan vähintään opistoasteisen sosiaali- tai terveysalan taikka muun alan ammatillisen tutkinnon.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1997.

Henkilö, joka on tämän asetuksen voimaan tullessa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (804/1992) perusteella kelpoinen mainitussa asetuksessa tarkoitettuihin opetustehtäviin, on edelleen kelpoinen vaikeimmin kehitysvammaisille annettavasta opetuksesta huolehtivan erityisluokanopettajan ja erityisopettajan virkaan, vaikkei hän täytä peruskouluasetuksessa säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Edellä tarkoitettuun opettajan virkaan on kelpoinen myös henkilö, joka on suorittanut vähintään opistoasteisen sosiaali- ja terveysalan taikka muun alan ammatillisen tutkinnon pohjalta vaikeimmin kehitysvammaisille annettavan erityisopetuksen osa-alueelle suuntautuvat erilliset erityisopettajan opinnot vuoden 1998 loppuun mennessä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.