103/1997

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1997

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkärikoulutuksen ja tieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 1997

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 47 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1003/1996:

1 §
Tutkintopisteet

Yliopistollisten sairaaloiden lääkärikoulutuksesta johtuviin kustannuksiin suoritettava korvaus lasketaan seuraavien painotettujen tutkintopisteiden perusteella:

lääketieteen lisensiaatin tutkinto 1
erikoislääkärin 6 vuoden koulutusohjelman mukainen tutkinto, lukuunottamatta terveydenhuollon, työterveyshuollon ja yleislääketieteen koulutusohjelmaa 1
erikoislääkärin 8 vuoden koulutusohjelman mukainen tutkinto, lukuunottamatta erikoislääkärin hallinnon pätevyyttä 0,5

Terveydenhuollon, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkärin tutkintoon kuuluvaa koulutusta korvataan 4 §:n mukaisesti.

2 §
Lääkärin peruskoulutus

Milloin lääkärin peruskoulutukseen kuuluvaa koulutusta annetaan muissa kuin yliopistollista sairaalaa ylläpitävän kuntayhtymän terveydenhuollon toimintayksiköissä, suorittaa yliopistollista sairaalaa ylläpitävä kuntayhtymä korvausta koulutuksesta johtuviin kustannuksiin niinkuin yliopistollinen sairaala, toimintayksikkö ja lääketieteellinen tiedekunta asiasta keskenään sopivat.

3 §
Lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutus

Kunnille ja kuntayhtymille lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta johtuviin kustannuksiin suoritettavan korvauksen suuruus on 6 000 markkaa kuukaudessa kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä kohden.

4 §
Lääkärin erikoistumiskoulutus

Muille terveydenhuollon toimintayksiköille, joita yliopisto hyväksymässään laajuudessa käyttää lääkärin erikoistumiskoulutukseen, lääkäreiden erikoistumiskoulutuksesta johtuviin kustannuksiin suoritettavan korvauksen suuruus on 6 000 markkaa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä kohden.

5 §
Terveystieteellinen tutkimustoiminta

Yliopistollisen sairaalan yhteydessä tehtyjen terveystieteellisten tutkimusten osalta korvaus lasketaan seuraavien painotettujen julkaisupisteiden perusteella:

monografiaväitöskirja 6
erillisjulkaisuista koostuva väitöskirja 1
artikkeli suomalaisessa terveystieteellisessä julkaisussa, jossa käytetään ulkopuolista arviointimenettelyä 0,5
(Duodecim Finska Läkaresällskapets handlingar Hoitotiede Suomen Hammaslääkärilehti Suomen Lääkärilehti Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti)

ulkomaisessa julkaisussa julkaistuille artikkeleille annetaan pisteitä niiden impact-tekijän mukaisesti seuraavasti:

impact-tekijä alle 1 1
'' 1―alle 3 2
'' 3―alle 5 3
'' 5 tai yli 4
6 §
Erityisvastuualueen tutkimushankkeet

Yliopistollisen sairaalan 5 §:ssä mainitulla tavalla määräytyvästä korvauksesta on osoitettava kolmasosa erillisiin tutkimushankkeisiin yliopistosairaalan erityisvastuualueella.

7 §
Tutkinto- ja julkaisupisteiden määrät

Tutkinto- ja julkaisupisteiden määrä lasketaan keskiarvona kolmelta viimeiseltä kalenterivuodelta, joilta tiedot ovat saatavissa.

Tiedot vuodelta 1995 ilmoitetaan tämän päätöksen mukaisesti.

8 §
Tutkinto- ja julkaisupisteiden arvot

Korvausta laskettaessa edellä 1 §:ssä tarkoitetun tutkintopisteen arvo on 321 543 markkaa ja 5 §:ssä tarkoitetun julkaisupisteen arvo on 80 328 markkaa.

9 §
Korvauksen käyttöselvitys

Yliopistollista sairaalaa ylläpitävän kuntayhtymän tulee vuosittain kesäkuun loppuun mennessä antaa sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys siitä, miten se on käyttänyt tämän päätöksen 1, 2, 5 ja 6 §:än nojalla lääkäreiden koulutukseen ja yliopistotasoiseen terveystieteelliseen tutkimustoimintaan saamansa korvauksen. Selvitys annetaan ensimmäisen kerran vuonna 1998.

10 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1997.

Päätöstä sovelletaan vuodelta 1997 maksettaviin korvauksiin. Päätöksen 2 ja 4 §:n mukainen korvaus maksetaan 1 päivän tammikuuta 1997 jälkeisiltä koulutuskuukausilta.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1997

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Ylitarkastaja
Tuula Karhu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.