83/1997

Annettu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 1997

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista kuluista

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 12 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1293/1996:

1 §

Työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista kuluista, joissa on otettu huomioon työntekijäin eläkelain (1293/1996), lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (1294/1996) sekä merimieseläkelain (1295/1996) voimaantulosäännösten mukaisesta, eläkelaitosten vastuulla olevien eläkkeen osien pienentämisestä aiheutuvat kulut, vastaavat työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain sekä merimieseläkelain mukaista toimintaa harjoittavat eläkelaitokset seuraavasti:

1) työntekijäin eläkelain mukaista vähimmäiseläketurvaa vastaavista työntekijäin vanhuuseläkkeistä, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaisista vanhuuseläkkeistä sekä merimieseläkelain 3 a §:n 4 momentin mukaisista vanhuuseläkkeistä, siltä osin kuin eläke ylittää sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaan laitokselle suoritettuja eläkevakuutusmaksuja tai laskettavaa eläkevastuuta vastaavan eläkkeen määrän, eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain vähimmäiseläketurvaa vastaavien vakuutusmaksujensa tasausosien sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaista eläketurvaa sekä merimieseläkelain 3 a §:n 4 momentin mukaista eläketurvaa vastaavien vuosimaksujensa tasausosien ja tasausosista muodostuneen rahaston yhteismäärän suhteessa; sekä

2) muista edellä tarkoitetuista kuluista siltä osin kuin niitä ei saada katetuiksi muusta työntekijäin eläkelain mukaisesta eläketurvasta kuin vähimmäiseläketurvasta saatavalla vakuutusmaksujen tasausosien ja 2 §:n 4 momentissa tarkoitetun rahastoille laskettavan korkotuoton osan yhteismäärällä, eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain vähimmäiseläketurvaa vastaavien vakuutusmaksujensa sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaista eläketurvaa sekä merimieseläkelain 3 a §:n 4 momentin mukaista eläketurvaa vastaavien vuosimaksujensa yhteismäärän suhteessa.

2 §

Työntekijäin eläkelain vähimmäiseläketurvaa vastaava vakuutusmaksu sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaista eläketurvaa sekä merimieseläkelain 3 a §:n 4 momentin mukaista eläketurvaa vastaava vuosimaksu lasketaan käyttäen vakuutusmaksuprosenttia, jonka voidaan arvioida vastaavan työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen keskimääräistä vakuutusmaksua prosentteina palkoista. Vakuutusmaksuna tai vuosimaksuna otetaan huomioon myös eläkeiän alentamisesta sekä perhe-eläkkeen saamisen ehtojen lieventämisestä johtuva vakuutusmaksun tai vuosimaksun korotus.

Vakuutusmaksun tasausosalla ja vuosimaksun tasausosalla tarkoitetaan vakuutusmaksun ja vuosimaksun sitä osaa, joka on tarkoitettu työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisten kulujen kustantamiseen.

Vakuutusmaksu, vuosimaksu, vakuutusmaksun ja vuosimaksun tasausosa sekä tasausosista muodostunut rahasto lasketaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien tai antamien perusteiden mukaisesti.

Edellä 1 §:n 2 kohdassa rahastoille laskettavan korkotuoton osalla tarkoitetaan korkotuoton sitä osaa, joka sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien tai antamien perusteiden mukaan käytetään työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisten kulujen kustantamiseen.

Työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkekassoille ja eläkesäätiöille käytetään vakuutusmaksun ja sen tasausosan asemesta sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien tai antamien perusteiden mukaista vuosimaksua ja sen tasausosaa.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä tammikuuta 1997.

Tätä päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuoteen 1997 kohdistuviin kuluihin, joihin luetaan myös mainittuna vuonna tai myöhemmin maksetut eläke-erät aikaisemmilta vuosilta.

Tällä päätöksellä kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 3 päivänä lokakuuta 1991 antama päätös perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista kuluista (1237/1991). Kumottua päätöstä sovelletaan kuitenkin 2 momentissa tarkoitettuja kuluja aikaisempiin kuluihin.

Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 1997

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Martti Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.