76/1997

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1997

Asetus vaarallisten tai merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liittyvistäilmoitusvelvollisuuksista annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan vaarallisten tai merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista 30 päivänä syyskuuta 1994 annetun asetuksen (869/1994) 2 §:n 5―8 kohta ja 3 §:n otsikko ja 1 momentti sekä lisätään 2 §:ään uusi 9 ja 10 kohta seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


5) Marpol 73/78-yleissopimuksella alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvää vuoden 1978 pöytäkirjaa (SopS 51/1983), sellaisena kuin se on 1 päivänä tammikuuta 1996;

6)IMDG-koodilla Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) vaarallisten aineiden kansainvälistä merenkulkualan kuljetussäännöstöä, sellaisena kuin se on 1 päivänä tammikuuta 1996;

7) IBC-koodilla vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskevaa Kansainvälisen merenkulkujärjestön kansainvälistä säännöstöä, sellaisena kuin se on 1 päivänä tammikuuta 1996;

8) IGC-koodilla nesteytettyjä kaasuja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskevaa Kansainvälisen merenkulkujärjestön kansainvälistä säännöstöä, sellaisena kuin se on 1 päivänä tammikuuta 1996;

9) lastinantajalla sitä, joka solmii rahdinkuljettajan kanssa sopimuksen tavaran merikuljetuksesta; sekä

10) laivaajalla sitä, joka luovuttaa tavaran kuljetettavaksi meritse.

3 §
Lastinantajan ja laivaajanilmoitusvelvollisuus

Lastinantaja ja laivaaja ovat vastuussa siitä, että ennen lastausta aluksen päällikölle ja liikenteenharjoittajalle annetaan selvitys vaarallisesta tai merta pilaavasta aineesta. Selvityksestä on käytävä ilmi aineen oikea teknillinen nimi, YK-numero, jos sellainen on, aineen vaarallisuusluokka IMDG-, IBC- ja IGC-koodien mukaan, aineen määrä ja kuljetussäiliöiden tai rahtikonttien osalta niiden tunnistamismerkinnät. Lisäksi on varmistettava, että lastattu erä on ilmoituksen mukainen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1997.

Neuvoston direktiivi 93/75/ETY; EYVL N:o L 247, 5.10.1993, s. 19
Komission direktiivi96/39/EY; EYVL N:o L 196, 7.8.1996, s. 7

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.