74/1997

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1996

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä

Verohallitus on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/96) 6 §:n 3 momentin 2 kohdan nojalla määrännyt:

1 luku

Ennakonpidätyksen yleissäännös

1 §

Ennakonpidätys palkasta ja muusta ennakonpidätyksen alaisesta tulosta toimitetaan siten kuin 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintäasetuksen (1124/96) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ja 15 §:ssä on säädetty ja tällä päätöksellä määrätään.

2 luku

Ennakonpidätys yhteissuorituksesta ja merityötulosta

2 §

Suorituksesta, joka maksetaan kahdelle tai useammalla yhteisesti, ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n suuruisena. Lääninverovirasto jakaa tulon ja ennakonpidätyksen suorituksen saajien kesken, jos lääninverovirastolle toimitetaan asiasta selvitys.

3 §

Tuloverolain (1535/92) 74 ja 75 §:ssä tarkoitetusta merityötulosta ennakonpidätys toimitetaan merityötuloa varten verokorttiin merkittyjen pidätysprosenttien mukaan siten kuin ennakkoperintäasetuksen 4, 5, 6 §:ssä sekä 8 §:n 2 ja 3 momentissa on säädetty. Merityötuloa varten säädettyjen pidätysprosenttien puuttuessa ennakonpidätys toimitetaan muuta palkkatuloa kuin merityötuloa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan 7 prosenttiyksiköllä alennettuna. Jos verokorttiin on merkitty ennakkoperintäasetuksen 4 §:ssä tarkoitettu perus- ja lisäprosentti, alennetaan edellä tarkoitetulla tavalla vain perusprosenttia. Näin saadusta ennakonpidätyksen määrästä vähennetään 200 mk jokaiselta kalenterikuukaudelta, jolta palkansaaja on oikeutettu tuloverolain 97 §:n 4 momentissa tarkoitettuun vähennykseen (cross-trade -vähennys).

3 luku

Ennakonpidätys eläkkeestä ja elinkorosta

4 §

Eläkkeestä, määräaikaisena työkyvyttömyyseläkkeenä maksettavasta kuntoutustuesta ja elinkorosta ennakonpidätys on toimitettava verovelvolliselle eläkettä varten määrätyn henkilökohtaisen prosenttiluvun mukaan, jos verovelvollinen esittää verokortin tai muun määräyksen henkilökohtaisesta pidätysprosentista, tai maksaja on saanut tiedon eläkkeestä toimitettavasta pidätysprosentista ennakkoperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla tahi erikseen verotoimistosta.

Jos verovelvolliselle ei ole määrätty eläkkeestä toimitettavaa ennakonpidätystä varten henkilökohtaista pidätysprosenttia, ennakonpidätys eläkkeestä ja elinkorosta on toimitettava siten kuin palkasta ennakkoperintäasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä on säädetty.

Maksettaessa eläkettä tai elinkorkoa aikaisemmin maksetun eläkkeen tai elinkoron lisäksi tahi kertasuorituksena taikka taannehtivasti useammalta maksukaudelta ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n suuruisena. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta, jos tässä tarkoitettu suoritus on enintään 100 markkaa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun kuntoutustuen ja toistaiseksi myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen korotuksesta ennakonpidätys toimitetaan 40 %:n suuruisena.

5 §

Kansaneläkkeestä ja perhe-eläkelain mukaisesta perhe-eläkkeestä ennakonpidätys on toimitettava jäljempänä esitetyin rajoituksin siten kuin 4 §:ssä on määrätty.

Perhe-eläkelain mukaisesta lesken eläkkeestä ennakonpidätys toimitetaan 30 %:n suuruisena, ellei maksajalla ole 4 §:ssä tarkoitettuja verovelvollisen ennakonpidätystietoja.

Kansaneläkkeestä ja perhe-eläkelain mukaisesta perhe-eläkkeestä ennakonpidätys toimitetaan 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa 30 prosentin suuruisena. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta, jos tässä tarkoitettu suoritus on enintään 100 markkaa.

Jos kansaneläke tai perhe-eläkelain mukainen muu eläke kuin lesken alkueläke on enintään 450 markkaa kuukaudessa tai verovelvollinen saa perhe-eläkelain mukaista ennen 1.7.1990 alkanutta lapsen eläkettä tahi pelkästään perhe-eläkelain mukaista muuta eläkettä kuin lesken alkueläkettä, eläkkeestä ei ole toimitettava ennakonpidätystä, ellei kansaneläkelaitokselle ole annettu ennakonpidätykseen velvoittavaa määräystä ennakkoperintälain 10 §:ssä määrätyllä tavalla tai erikseen verotoimistosta. Ennakonpidätystä ei myöskään toimiteta täysimääräistä kansaneläkettä tai ennen 1.7.1990 alkanutta perhe-eläkelain mukaista lapsen eläkettä tahi pelkkää perhe-eläkelain mukaista muuta eläkettä kuin lesken alkueläkettä saavalle maksettavasta 4 §:n 3 momentissa tarkoitetusta kansaneläkkeestä tai perhe-eläkkeestä, joka on kertynyt vain maksuvuodelta.

Kansaneläkelaitoksen maksaessa takautuvasti muulta kuin maksuvuodelta veronalaista eläkettä samalta ajalta, jolta verovelvollinen on saanut kansaneläkelaitoksen maksamaa verovapaata eläkettä, ennakonpidätys toimitetaan eläkkeiden erotuksesta 15 %:n suuruisena. Maksuvuodelta takautuvasti maksettavasta eläkkeestä ennakonpidätys on 15 % koko takautuvan eläkkeen määrästä kuitenkin enintään eläkkeiden erotus. Jos aikaisemmin maksettu eläke on ollut veronalaista, ennakonpidätys eläkkeiden erotuksesta toimitetaan siten kuin 4 §:n 3 momentissa on säädetty.

4 luku

Ennakonpidätys kuntoutusrahasta, vakuutus- ja vahingonkorvauksista sekä vakuutusmaksujen palautuksesta

6 §

Vakuutetulle suoritettavasta sairausvakuutuslain mukaisesta päivärahasta ja erityishoitorahasta, kuntoutusrahalain (611/91) 14, 15 ja 17 §:n mukaisesta ja muusta kuin eläkkeen lisäksi maksettavasta kuntoutusrahasta sekä muusta sairausvakuutuslain tai kansaneläkelain nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksettavasta korvauksesta ennakonpidätys on toimitettava ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä. Pidätysprosenttia ei koroteta, jos verokortissa on määräys, jonka mukaan pidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa tai jos verokortissa on verotoimiston ennakkoperintälain 18 §:n nojalla antama määräys pidätysprosentin suuruudesta.

Jos suorituksen maksaja ei ole saanut ennakkoperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla pidätyksen toimittamista varten tietoja eikä verovelvollinen esitä suorituksen maksajalle verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan prosenttimääräisenä seuraavasti:

Sairausvakuutuslain mukainen korvaus ja muu kuin eläkkeen lisäksi maksettava kuntoutusraha mk/päivä Ennakonpidätysprosentti
1,00―135,00 20
135,01―217,00 25
217,01―301,00 30
301,01―398,00 35
398,01―549,00 40
549,01―734,00 45
734,01― 50

Ennakonpidätys sairausvakuutuslain nojalla maksettavasta enintään 60 markan määräisestä päivärahasta on toimitettava 1 ja 2 momentista poiketen 20 %:n suuruisena. Ansiotyössä olevalle verovelvolliselle vähimmäismääräisenä maksettavasta äitiys- tai vanhempainrahasta ennakonpidätys on kuitenkin toimitettava 40 %:n suuruisena. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta edellä tässä momentissa tarkoitetuista suorituksista eikä kuntoutusrahasta, jos suoritus on enintään 20 markkaa päivää kohti.

Tartuntatautilain (583/86) nojalla maksettavasta päivärahasta ja ansionmenetyskorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan edellä 1―3 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Eläkkeensaajan saadessa lisäksi kuntoutusrahaa, toimitetaan kuntoutusrahasta ennakonpidätys 40 %:n suuruisena. Jos eläke, jonka lisäksi kuntoutusrahaa maksetaan, on enintään 450 markkaa kuukaudessa, eikä siitä ole 5 §:n 3 momentin nojalla toimitettava ennakonpidätystä, ei ennakonpidätystä ole toimitettava myöskään kuntoutusrahasta, ellei maksajalle ole annettu ennakonpidätyksen toimittamiseen velvoittavaa määräystä erikseen verotoimistosta.

Harkinnanvaraisesta kuntoutusavustuksesta ennakonpidätys toimitetaan siten kuin ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä on säädetty. Jos verovelvollinen saa samanaikaisesti muuta ennakonpidätyksenalaista tuloa, ennakonpidätys toimitetaan siten kuin ennakkoperintäasetuksen 6 §:ssä on sivutuloista säädetty.

Kun edellä 1, 3 ja 4 momentissa tarkoitettuja korvauksia maksetaan aikaisemmin maksettujen korvausten lisäksi tai kertasuorituksena tahi useammalta kaudelta yhdellä kertaa taikka muulta ajalta kuin verovuodelta, ennakonpidätys toimitetaan 2 momentissa olevan taulukon osoittaman pidätysprosentin suuruisena. Ennakonpidätys toimitetaan tämän taulukon mukaan myös sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) mukaisista päivärahoista.

7 §

Vakuutuskassalaissa (1164/92) tarkoitetun kassan jäsenelleen maksamista etuuksista ennakonpidätys toimitetaan seuraavasti:

1) jos kassa maksaa täyttä palkkaa vastaavaa täydennyspäivärahaa tai samanaikaisesti sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa sekä sairausajan palkan ja sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan erotusta (täydennyspäivärahaa), ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä. Pidätysprosenttia ei koroteta, jos verokortissa on määräys, jonka mukaan pidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa tai jos verokortissa on verotoimiston ennakkoperintälain 18 §:n nojalla antama määräys pidätysprosentin suuruudesta,

2) jos kassa maksaa samanaikaisesti sairausajan palkan jälkeiseltä ajalta korvausta (lisäpäivärahaa) ja sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä määrätyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä. Pidätysprosenttia ei koroteta, jos verokortissa on määräys, jonka mukaan pidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa tai jos verokortissa on verotoimiston ennakkoperintälain 18 §:n nojalla antama määräys pidätysprosentin suuruudesta,

3) jos suorituksen maksaja ei ole saanut ennakkoperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla pidätyksen toimittamista varten tarvittavia tietoja eikä verovelvollinen esitä maksajalle verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista suorituksista 6 §:n 2 momentissa olevan taulukon osoittaman prosenttiluvun suuruisena,

4) jos vakuutuskassalaissa tarkoitettu kassa maksaa pelkästään täydennys- tai lisäpäivärahaa, ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 6 §:ssä säädetyllä tavalla.

8 §

Kun vahingoittuneelle suoritetaan pakollisen tapaturma- tai liikennevakuutuksen, potilasvakuutuksen tai rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) nojalla muuta korvausta kuin eläkettä tai elinkorkoa, ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä. Pidätysprosenttia ei koroteta, jos verokortissa on määräys, jonka mukaan pidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa tai jos verokortissa on verotoimiston ennakkoperintälain 18 §:n nojalla antama määräys pidätysprosentin suuruudesta.

Kun maksetaan 1 momentissa tarkoitettuja suorituksia aikaisemmin maksettujen korvausten lisäksi tai kertasuorituksena tahi useammalta kaudelta yhdellä kertaa taikka taannehtivasti muulta ajalta kuin verovuodelta, ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n suuruisena.

Ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n suuruisena tai siten kuin ennakkoperintäasetuksen 6 §:ssä on sivutuloista määrätty:

1) tuloverolain (1535/92) 78 §:ssä tarkoitetuista henkilövahingon johdosta maksettavista korvauksista;

2) tuloverolain 79 §:ssä tarkoitetuista vapaaehtoisten vakuutusten vakuutussuorituksista;

3) vapaaehtoisten eläkevakuutusten vakuutusmaksujen palautuksena tai takaisinostolla taikka muutosarvona saaduista suorituksista;

4) tuloverolain 81 §:n 2 momentissa tarkoitetusta kertamaksullisen eläkevakuutuksen tuotosta ja

5) sairaalavakuutuksen nojalla saaduista veronalaisista hoitopäiväkorvauksista.

9 §

Tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (625/91) ja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (626/91) nojalla kuntoutusajalta maksettavista ansionmenetyskorvauksista ennakonpidätys toimitetaan siten kuin 4 §:ssä ja 8 §:n 1 ja 2 momentissa on määrätty.

5 luku

Ennakonpidätys työttömyysturva-etuuksista, lakkoavustuksesta ja vuorottelukorvauksesta

10 §

Työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksettavista etuuksista, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoitetusta koulutustuesta ja työllisyysasetuksen (130/93) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle henkilölle maksettavasta työllistämistuesta ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 4, 5 tai 6 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä. Pidätysprosenttia ei koroteta, jos verokortissa on määräys, jonka mukaan pidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa tai jos verokortissa on verotoimiston ennakkoperintälain 18 §:n nojalla antama määräys pidätysprosentin suuruudesta.

Ennakonpidätys toimitetaan 20 %:n suuruisena:

1) työttömyysturvalain nojalla maksettavasta peruspäivärahasta;

2) työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoitetusta peruspäivärahan suuruisesta koulutustuesta;

3) työllisyysasetuksen (130/93) nojalla työttömälle maksettavasta työharjoittelutuesta;

4) työvoimapalveluihin liittyvistä etuuksista annetussa asetuksessa (1253/93) tarkoitetusta vajaakuntoiselle ja ammatinvalinnanohjauksessa olevalle maksettavasta päivärahasta;

5) valtioneuvoston päätöksen nojalla maksettavasta nuorten kesätyötuesta ja

6) työmarkkinatuesta annetun lain (1542/93) nojalla maksettavasta työmarkkinatuesta.

Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta edellä 2 momentissa tarkoitetuista suorituksista, jos suoritus on enintään 20 markkaa päivää kohti.

Kun 1 tai 2 momentissa tarkoitettuja suorituksia maksetaan aikaisemmin maksettujen lisäksi tai muulta ajalta kuin verovuotta edeltävältä joulukuulta, ennakonpidätys toimitetaan 1 tai 2 momentista poiketen seuraavan taulukon osoittaman prosenttiluvun suuruisena:

Työttömyysturvalain mukainen korvaus mk/päivä Ennakonpidätysprosentti
1,00―156,00 20
156,01―230,00 25
230,01―270,00 30
270,01―376,00 35
376,01―597,00 40
597,01―926,00 45
926,01― 50

Jos suorituksen maksaja ei ole saanut ennakkoperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla pidätyksen toimittamista varten tarvittavia tietoja eikä verovelvollinen esitä maksajalle verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan edellä 4 momentissa olevan taulukon mukaan myös 1 momentissa tarkoitetuista suorituksista.

Työllisyysasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (51/94) nojalla maksettavasta osa-aikalisästä ennakonpidätys toimitetaan seuraavasti:

Osa-aikalisä mk/kuukausi Ennakonpidätysprosentti
1,00―3 000,00 20
3 000,01―4 000,00 25
4 000,01― 30
11 §

Työtaistelun johdosta asianomaisen työmarkkinajärjestön suorittamasta veronalaisesta lakkoavustuksesta tai muusta siihen rinnastettavasta avustuksesta ennakonpidätys toimitetaan 10 §:n 4 momentissa olevan taulukon osoittaman prosenttiluvun suuruisena.

12 §

Vuorottelukorvauksesta annetussa laissa (1663/95) tarkoitetusta vuorottelukorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan alennettuna 3 prosenttiyksiköllä. Pidätysprosenttia ei alenneta, jos verokortissa on määräys, jonka mukaan pidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa tai jos verokortissa on verotoimiston ennakkoperintälain 18 §:n nojalla antama määräys pidätysprosentin suuruudesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta vuorottelukorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan 20 %:n suuruisena, jos sen määrä perustuu työttömyysturvalain mukaiseen peruspäivärahaan.

6 luku

Ennakonpidätys lasten kotihoidon tuesta ja omaishoidon tuesta

13 §

Lasten kotihoidon tuesta ja sairaan tai vammaisen lapsen vanhemmalle maksettavasta omaishoidon tuesta ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä. Pidätysprosenttia ei koroteta, jos verokortissa on määräys, jonka mukaan pidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa tai jos verokortissa on verotoimiston ennakkoperintälain 18 §:n nojalla antama määräys pidätysprosentin suuruudesta.

Jos verovelvollinen saa samanaikaisesti muuta ennakonpidätyksen alaista tuloa, josta ennakonpidätys toimitetaan 1 §:ssä tarkoitetun päätoimen tuloa varten määrätyn pidätysprosentin mukaan, ennakonpidätys toimitetaan kotihoidon tuesta ja edellä 1 momentissa tarkoitetusta omaishoidon tuesta siten kuin sivutulosta ennakkoperintäasetuksen 6 §:ssä on säädetty.

7 luku

Ennakonpidätys opintotuesta

14 §

Opintotukilain (65/94) 2 §:ssä tarkoitetusta aikuisopintorahasta ennakonpidätys toimitetaan 20 prosentin suuruisena.

Opintotukilain (65/94) 2 §:ssä tarkoitetusta opintorahasta ennakonpidätys toimitetaan 10 prosentin suuruisena.

8 luku

Ennakonpidätys palkkaturvalain ja valtion virkamieslain nojalla maksettavasta suorituksesta

15 §

Palkkaturvalain (649/73) nojalla työntekijälle palkkaturvana maksettavasta suorituksesta ennakonpidätys toimitetaan prosenttimääräisenä seuraavasti:

Jos suoritus on vähintään 20 markkaa ja enintään 7 500 markkaa, ennakonpidätys on 30 prosenttia. Suorituksen siitä osasta, joka ylittää 7 500 markkaa, ennakonpidätys on 50 prosenttia.

Jos maksajana on palkkaturvalain 3 a §:n 2 momentissa (1587/92) tarkoitettu konkurssipesä, ennakonpidätys toimitetaan siten kuin ennakkoperintäasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä on säädetty.

Valtion virkamieslain (750/94) nojalla maksettavasta toistuvasta korvauksesta ennakonpidätys toimitetaan siten kuin ennakkoperintäasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä on säädetty.

9 luku

Ennakonpidätys urheilijan palkkiosta

16 §

Urheilijan palkkioista ennakonpidätys on toimitettava siten kuin ennakkoperintäasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä on säädetty.

10 luku

Ennakonpidätys maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta

17 §

Maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/92) mukaisesta luopumiskorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan siten kuin ennakkoperintäasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä on määrätty.

11 luku

Ennakonpidätys avolaitosvangille maksettavasta toimintarahasta

18 §

Avolaitoksessa rangaistusta suorittavan vangin saamasta toimintarahasta ennakonpidätys toimitetaan siten kuin ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä on määrätty.

12 luku

Muut ennakonpidätyksen toimittamista koskevat määräykset

19 §

Työministeriön Kymen työvoimapiirin perustaman selvittely-yksikön toimiessa kotitalouden asiamiehenä, ennakonpidätys toimitetaan seuraavan taulukon osoittaman prosenttimäärän suuruisena:

Palkka mk/päivä Ennakonpidätysprosentti
20,00―132,00 30
132,01―165,00 35
165,01―231,00 40
231,01―330,00 45
330,01― 50
20 §

Ennakonpidätys muusta kuin edellä tässä päätöksessä mainituista ansiotulona pidettävistä suorituksista toimitetaan siten kuin ennakkoperintäasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä on säädetty.

Jos maksajalla ei ole käytettävissään suorituksen saajan ennakonpidätyksen toimittamisessa tarvittavia tietoja, ennakonpidätys toimitetaan siten kuin ennakkoperintäasetuksen 3 §:ssä säädetään.

21 §

Ennakonpidätys on toimitettava pienempänä kuin tässä päätöksessä on määrätty, jos verovelvollinen hyvissä ajoin ennen suorituksen maksua esittää tätä osoittavan verokortin tai verotoimiston antaman muun vastaavan määräyksen.

Verovelvollisen pyynnöstä ennakonpidätys on toimitettava suurempana kuin tässä päätöksessä on määrätty.

22 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1997.

Tällä päätöksellä kumotaan verohallituksen 22 päivänä joulukuuta 1995 antama päätös (1806/95) siihen 20 päivänä helmikuuta 1996 ja 19 päivänä kesäkuuta 1996 tehtyine muutoksineen (125/96 ja 482/96) kuitenkin niin, että sitä sovelletaan tammikuussa 1997 maksettaviin suorituksiin siltä osin kuin 20 päivänä joulukuuta 1996 annetussa ennakkoperintäasetuksessa (1124/96) ei toisin määrätä.

Päätöksen 14 §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivänä kesäkuuta 1997 alkaen, lukuvuodelta 1997―1998 maksettaviin suorituksiin.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1996

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Riitta Roos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.