70/1997

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1997

Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun asetuksen (321/69) 10 §:n 1 momentti, 57 § sekä 58―62 §,

sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 1 momentti on 12 päivänä joulukuuta 1975 annetussa asetuksessa (929/75), 57 § muutettuna 30 päivänä maaliskuuta 1978 ja 19 päivänä joulukuuta 1986 annetuilla asetuksilla (235/78 ja 974/86), 58 § muutettuna mainitulla 30 päivänä maaliskuuta 1978 annetulla asetuksella ja 18 päivänä kesäkuuta 1981 annetulla asetuksella (444/81), 60 § 21 päivänä syyskuuta 1990 annetussa asetuksessa (865/90), 61 § 6 päivänä huhtikuuta 1979 annetussa asetuksessa (398/79) ja 62 § mainitussa 18 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa asetuksessa, sekä

muutetaan 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti, 7 a, 8, 8 a ja 8 b §, 9 §:n 5 ja 7 momentti, 10 §:n 2 momentti, 13 §, 14 §:n 1 momentti, 21 a §, 22 §:n 3 momentti, 23 b, 23 c, 23 e ja 23 f §, 29  §:n 1 ja 2 momentti, 30 §:n 2 momentti, 33 §, 37 §:n 1 momentti, 38, 39, 41 ja 42 §, 42 a §:n 2 momentti, 43 §:n 1 momentti, 44 §:n 1 momentti, 52 §:n 2 momentti, 52 a §:n 1 momentti, 53, 57 a ja 64 §, 66 §:n 2 momentti sekä 67 ja 67 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti, 7a, 8, 8 a ja 8 b §, 9 §:n 7 momentti, 10 §:n 2 momentti ja 66 §:n 2 momentti 20 päivänä maaliskuuta 1992 annetussa asetuksessa (250/92), 9 §:n 5 momentti, 29 §:n 1 momentti sekä 33, 41, 57 a ja 67 a § mainitussa 18 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa asetuksessa, 13 § muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 16 päivänä joulukuuta 1977 annetulla asetuksella (936/77), 14 §:n 1 momentti, 37 §:n 1 momentti, 39 § ja 42 a §:n 2 momentti viimeksi mainitussa asetuksessa, 21 a §, 30 §:n 2 momentti, 43 §:n 1 momentti, 52 a §:n 1 momentti sekä 53 ja 64 § mainitussa 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa, 22 §:n 3 momentti sekä 23 c ja 23 f § 27 päivänä toukokuuta 1994 annetussa asetuksessa (394/94), 23 b § muutettuna mainitulla 18 päivänä kesäkuuta 1981 anetulla asetuksella ja 20 päivänä joulukuuta 1991 annetulla asetuksella (1638/91), 23 e § 29 päivänä huhtikuuta 1988 annetussa asetuksessa (381/88), 29 §:n 2 momentti mainitussa 6 päivänä huhtikuuta 1979 annetussa asetuksessa, 38 § 18 päivänä lokakuuta 1996 annetussa asetuksessa (731/96), 42 § muutettuna mainituilla 16 päivänä joulukuuta 1977 ja 19 päivänä joulukuuta 1986 annetuilla asetuksilla ja 52 §:n 2 momentti mainitussa 21 päivänä syyskuuta 1990 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

4 §

Päätösilmoitukset ja ilmoitukset rangaistusmääräysasiain ratkaisuista on lähetettävä oikeusrekisterikeskukselle. Rangaistusmääräysasiain ratkaisut on lähetettävä siinäkin tapauksessa, että rangaistusmääräystuomari on katsonut, ettei asiasta voida antaa rangaistusmääräystä.


5 §

Edellä 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainitun sakkoluettelon ote tai 1 §:n 2 momentissa mainittu jäljennös on lähetettävä kultakin kuukaudelta viimeistään seuraavan kuukauden 15 päivänä oikeusrekisterikeskukselle. Otetta tai jäljennöstä ei saa kuitenkaan lähettää ennen kuin on tieto siitä, onko päätös lainvoimainen.


7 a §

Kun valtiokonttori perii ulosottotoimin valtion takautumisoikeuteen perustuvan saamisen sekä tätä oikeutta käytettäessä valtiolle tuomitun oikeudenkäyntikulujen korvauksen vahingosta vastuussa olevalta rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/1973) nojalla, sen on lähetettävä oikeusrekisterikeskukselle päätös saamisen maksuunpanosta tai muunlainen asiaa koskeva ilmoitus.

8 §

Jos muutoksenhakutuomioistuin kieltää tai määrää keskeytettäväksi sakkoa tai saamista koskevan täytäntöönpanon, sen on ilmoitettava asiasta heti oikeusrekisterikeskukselle tai saamisen perinnästä huolehtivalle, 65 §:ssä tarkoitetulle valtion viranomaiselle tai laitokselle. Niiden on ilmoitettava asiasta heti ulosottomiehelle, jonka täytäntöönpantavana sakko tai saaminen on.

8 a §

Oikeusrekisterikeskus huolehtii sakon, menettämisseuraamuksen ja saamisen sekä rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain mukaisen, valtion takautumisoikeuteen perustuvan saamisen täytäntöönpanosta.

Oikeusrekisterikeskus huolehtii lisäksi muuntorangaistuksen määräämistä koskevan asian vireillepanemisesta sekä muuntorangaistukseen tuomitun toimittamisesta rangaistustaan suorittamaan.

8 b §

Edellä 1 §:ssä mainituissa ilmoituksissa ja luetteloissa olevat täytäntöönpanossa tarvittavat tiedot kootaan oikeusrekisterikeskuksen sakkorekisteriin. Oikeusrekisterikeskuksella on oikeus sakkorekisterin ylläpitämiseksi saada henkilön nimeä ja osoitetta, henkilötunnuksen muuttumista sekä kuolemaa koskevat tiedot väestön keskusrekisteristä.

9 §

Milloin syyttäjä rangaistusmääräysmenettelyssä katsoo, ettei syytetylle jo tiedoksiannetussa rangaistusvaatimuksessa tarkoitettua asiaa ole syytä saattaa rangaistusmääräyksin ratkaistavaksi, syyttäjän on ilmoitettava siitä oikeusrekisterikeskukselle sakosta tai saamisesta ehkä maksetun määrän palauttamiseksi asianomaiselle. Ilmoituksessa on mainittava rangaistusvaatimuksen perintätunnus, syytetyn nimi ja osoite sekä vaaditun sakon tai saamisen määrä.


Ennen 7 a §:ssä tarkoitetun saamisen maksuunpanopäätöksen lähettämistä oikeusrekisterikeskukselle valtiokonttorin on lähetettävä maksuvelvolliselle ilmoitus saamisen määrästä ja varattava hänelle tilaisuus maksaa saaminen ilmoitukseen liitetyllä tilillepanokortilla.

10 §

Oikeusrekisterikeskuksen on ennen täytäntöönpanoon ryhtymistä tarkistettava, onko sen täytäntöönpantavana oleva sakko tai saaminen maksettu ennakolta. Jos sakko tai saaminen on kokonaan tai osittain maksamatta, oikeusrekisterikeskus voi kehottaa tuomittua suorittamaan maksamatta oleva markkamäärä oikeusrekisterikeskuksen postisiirtotilille maksukehotuksessa määrättävänä kahden viikon pituisena maksuaikana. Jos kehotus ei johda tulokseen, oikeusrekisterikeskuksen on lähetettävä täytäntöönpanokirja asianomaiselle ulosottomiehelle täytäntöönpanoa varten.


13 §

Oikeusrekisterikeskuksella on oltava tarvittava määrä postisiirtotulotilejä sakkojen ja saamisten suorittamista varten.

Sakot ja saamiset on suoritettava postisiirtoliikettä välittävään postitoimipaikkaan, Postipankkiin tai muuhun pankkiin. Ulosottomiehen on myös otettava vastaan suoritus sakosta tai saamisesta, vaikka sitä ei olisi vielä lähetetty ulosottotoimin perittäväksi.

14 §

Sakkoa tai saamista maksettaessa on esitettävä niitä koskeva viranomaisen antama ilmoitus tai maksukehotus. Jos ilmoitus tai maksukehotus on kadonnut taikka jos maksettavasta rahamäärästä voidaan suorittaa vain osa, on maksu aina suoritettava ulosottomiehelle, jolle on samalla annettava saatavissa olevat tiedot kysymyksessä olevan päätöksen julistaneesta tai antaneesta taikka rangaistusvaatimuksen tehneestä viranomaisesta ja asiaa koskevista päivämääristä ja muista tunnistetiedoista sekä ilmoitettava suoritusvelvollisen osoite.


21 a §

Kun täytäntöönpanokirja 19 tai 21 §:ssä mainitusta syystä palautetaan oikeusrekisterikeskukselle, täytäntöönpanoon ryhtyneen ulosottomiehen on liitettävä siihen todistus täytäntöönpanoa kohdanneesta esteestä.

22 §

Sakkojen etsintäkuulutusrekisteriä pitää oikeusrekisterikeskus. Etsintäkuulutuksen peruutukset ja oikaisut on tehtävä viivytyksettä.

23 b §

Jos saaminen tai siitä maksamatta oleva osa on pienempi kuin 40 markkaa, oikeusrekisterikeskus saa luopua sen täytäntöönpanosta.

Jos saaminen tai siitä maksamatta oleva osa on pienempi kuin 2000 markkaa, oikeusrekisterikeskus saa luopua sen täytäntöönpanosta, milloin saamista koskevan, lainvoiman saaneen päätöksen julistamisesta tai antamispäivästä on kulunut kymmenen vuotta ja on todennäköistä, ettei saamista saada perityksi.

23 c §

Kun saamisen täytäntöönpanokirja palautetaan oikeusrekisterikeskukselle estetodistuksin ja oikeusrekisterikeskus ei 23 b §:n nojalla luovu saamisen täytäntöönpanosta, saaminen on merkittävä saamisrekisteriin. Oikeusrekisterikeskuksen on merkittävä tiedot kertyneistä suorituksista, saamisen perintäoikeuden lakkaamisesta ja muista rekisteritietojen muutoksista saamisrekisteriin.

23 e §

Jos sakosta ei lain mukaan saa määrätä muuntorangaistusta ja sakotettu on tavattu, mutta sakkoa ei ole saatu häneltä kokonaan perityksi, oikeusrekisterikeskuksen on siirrettävä sakko saamisrekisteriin. Sakon perinnästä ja siitä aiheutuvista toimenpiteistä on tuolloin soveltuvin osin voimassa, mitä edellä saamisrekisterissä olevan saamisen perinnästä säädetään.

23 f §

Oikeusrekisterikeskus luovuttaa sakkojen etsintäkuulutusrekisterissä sekä sen yhteydessä pidettävässä saamisrekisterissä olevat tiedot poliisille rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain (39/1889) 6 luvun 6 §:n 2 momentissa sekä tämän asetuksen 23 d §:n 2 momentissa tarkoitettujen tehtävien suorittamista varten. Tiedot saadaan luovuttaa massaluovutuksena.

29 §

Kun sakotettu haastetaan sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin, on sakotetulle annettava todistus haastamisesta. Haastetodistus laaditaan vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle, ja siihen on merkittävä myös lomakkeessa edellytetyt tiedot sakotetusta ja maksamatta jääneestä sakosta. Kappale todistusta on lähetettävä tuomioistuimelle, syyttäjälle, ulosottomiehelle ja oikeusrekisterikeskukselle. Ulosottomiehen on liitettävä syyttäjälle lähetettävään kappaleeseen sakon täytäntöönpanokirja. Haastetodistuksen kappale, jonka ulosottomies lähettää täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle, katsotaan sakon lopulliseksi tilitykseksi.

Sakotetulle on haastettaessa annettava tilillepanokortti, jolla sakko tai sakot, joista hänet on haastettu, voidaan maksaa haastamispaikkakunnan ulosottomiehen postisiirtotilille. Hänelle on myös annettava ohjeet sakon maksamista varten. Liikkuvaan poliisiin kuuluvan poliisimiehen haastaessa sakosta etsintäkuulutetun, haastettavalle voidaan edellä tarkoitetun tilillepanokortin sijasta antaa tilillepanokortti, jolla sakko tai sakot voidaan maksaa oikeusrekisterikeskuksen postisiirtotilille.


30 §

Jos muunnettava sakko on määrätty vuonna 1984, 1985 tai 1986 tehdystä rikoksesta, syyttäjän on hankittava ennen oikeudenkäyntiä oikeusrekisterikeskuksen rikosrekisteristä selvitys sakotetun mahdollisesti suorittamista muuntorangaistuksista. Jos tällöin ilmenee, että haasteessa mainituista sakoista ei lain mukaan saa määrätä muuntorangaistusta, syyttäjän on viivytyksettä huolehdittava tiedoksi annetun haasteen peruuttamisesta. Syyttäjän on ilmoitettava asiasta sille viranomaiselle, joka on lähettänyt sakon täytäntöönpantavaksi tai antanut sitä koskevan etsintäkuulutuksen, sekä liitettävä ilmoitukseen sakon täytäntöönpanokirja. Asiasta on ilmoitettava myös haastamispaikkakunnan ulosottomiehelle.

33 §

Oikeusrekisterikeskuksen on, saatuaan tiedon etsintäkuulutetun haastamisesta, viipymättä lähetettävä sakon täytäntöönpanokirja sen paikkakunnan syyttäjälle, jonka alioikeuteen sakotettu on haastettu vastaamaan.

37 §

Alioikeuden on ratkaistuaan muuntorangaistuksen määräämistä koskevan asian lähetettävä vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle laadittu ilmoitus ratkaisusta kahtena kappaleena 4 §:n 2 momentissa säädetyn ajan kuluessa oikeusrekisterikeskukselle. Ilmoitukseen on liitettävä sakon täytäntöönpanokirja. Ilmoitus voidaan lähettää myös muunlaisena ilmoituksena sen mukaan kuin asianomainen ministeriö määrää.


38 §

Ylemmän tuomioistuimen on lähetettävä jäljennös 37 §:ssä tarkoitetussa asiassa antamastaan päätöksestä oikeusrekisterikeskukselle 5 §:ssä säädetyssä ajassa.

39 §

Muuntorangaistuksen täytäntöönpanokirjana on tuloste sakkorekisteristä, tuomioistuimen ilmoitus asian ratkaisusta taikka jäljennös tai lyhennysjäljennös tuomioistuimen päätöksestä.

41 §

Kun päätös, jolla muuntorangaistus on määrätty, on saanut lainvoiman, oikeusrekisterikeskuksen on lähetettävä muuntorangaistuksen täytäntöönpanokirja täytäntöönpanoa varten sen paikkakunnan ulosottomiehelle, missä tuomittu asuu tai oleskelee. Muuntorangaistuksen määräämisestä on myös ilmoitettava sille viranomaiselle, joka on lähettänyt vankeudeksi muunnetun sakon täytäntöönpantavaksi.

42 §

Ulosottomiehen on pidettävä huolta siitä, että muuntorangaistusta lainvoiman saaneella päätöksellä suorittamaan määrätty henkilö viipymättä toimitetaan asianomaiseen rangaistuslaitokseen, sekä lähetettävä täytäntöönpanoasiakirjat vankilan johtajalle. Jos muuntorangaistus on määrätty vuonna 1984, 1985 tai 1986 tehdystä rikoksesta määrätyn sakon sijasta, vankilan johtajalle on myös lähetettävä oikeusrekisterikeskuksesta hankittu selvitys tuomitun mahdollisesti suorittamista muuntorangaistuksista. Jos asiassa käy selville, että muuntorangaistusta ei rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 ja 6 luvun muuttamisesta annetun lain (651/86) voimaantulosäännös huomioon ottaen voida osaksikaan panna täytäntöön, täytäntöönpanosta on luovuttava ja asiakirjat palautettava oikeusrekisterikeskukselle.

Asiakirjojen palauttamisesta oikeusrekisterikeskukselle etsintäkuuluttamista varten sekä etsintäkuulutuksesta ja sen peruuttamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 21, 21 a, 22 ja 23 §:ssä säädetään. Etsintäkuulutuksessa on mainittava myös muunnetuista sakoista suorittamatta oleva rahamäärä. Muuntorangaistuksen etsintäkuulutus on peruutettava myös silloin, kun sakon muuntorangaistusta ei lain mukaan saa panna täytäntöön.

Tuomitulta on ennen rangaistuslaitokseen toimittamista tiedusteltava, onko hän velkajärjestelyssä ja onko hän viimeisten kolmen kuukauden aikana ollut hoidettavana rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 1 e §:ssä tarkoitetussa laitoksessa. Myönteisessä tapauksessa hänelle on viimeksi ilmoitettava mahdollisuudesta täytäntöönpanon lykkäämiseen. Jos ulosottomies katsoo, että täytäntöönpanoon on ryhdyttävä, on ulosottomiehen tehtävä tästä ja sen syistä merkintä täytäntöönpanokirjaan. Jos etsintäkuulutuksen perusteella tavattu ilmoittaa pyytävänsä lykkäystä, poliisimiehen on otettava asiasta viipymättä yhteys ulosottomieheen. Jos ulosottomies myöntää lykkäyksen, tuomittu on heti päästettävä vapaaksi, ja lykkäyksestä ja sen päättymisen ajankohdasta on ilmoitettava oikeusrekisterikeskukselle. Oikeusrekisterikeskuksen on tehtävä lykkäyksestä merkintä täytäntöönpanokirjaan ja sakkorekisteriin sekä ilmoitettava siitä etsintäkuulutusrekisteriin.

42 a §

Oikaisun tehneen tuomioistuimen tai tuomarin on tehtävä oikaisusta merkintä myös 37 §:ssä tarkoitettuihin ilmoituksiin. Jos oikaisu tehdään vasta ilmoitusten lähettämisen jälkeen, oikaisusta on tehtävä merkintä tuomioistuimelle palautettuun muuntorangaistuksen täytäntöönpanokirjaan tai, jollei se ole saatavilla, oikaisusta on muutoin viipymättä ilmoitettava oikeusrekisterikeskukselle.

43 §

Jos sakotettu muuntorangaistuksen määräämisen jälkeen, mutta kuitenkin sinä aikana, jona hänellä on oikeus muunnettujen sakkojen maksamiseen, maksaa sakon tai sakkojen, siltä osin kuin niitä ei ole aikaisemmin maksettu rahana tai suoritettu muuntorangaistuksena, rahamäärän kokonaan, maksun vastaanottajan on ilmoitettava maksusta viipymättä oikeusrekisterikeskukselle tai ulosottomiehelle.


44 §

Muuntorangaistusta kärsimään määrätyn henkilön vastaanottamisesta rangaistuslaitokseen vankilan johtajan on viipymättä ilmoitettava oikeusrekisterikeskukselle.


52 §

Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun 12 §:ssä ja 2 luvun 1 d §:n 6 momentissa tarkoitetun vankeudeksi muunnetun yhden tai useamman sakon kokonaan suoritettu rahamäärä on tilitettävä oikeusrekisterikeskukselle.

52 a §

Kun poliisimies on ottanut vastaan sakosta tai sakon muuntorangaistuksesta etsintäkuulutetulta taikka saamisrekisteriin merkityltä tuomitulta suorituksen, hänen on asianomaisen poliisipäällikön määräämänä aikana tilitettävä kertyneet varat poliisilaitoksen tilintekijälle. Tämän on tilitettävä varat oikeusrekisterikeskukselle. Tilityksestä on soveltuvin osin voimassa, mitä ulosottomiehen tilityksestä edellä säädetään. Liikkuvaan poliisiin kuuluva poliisimies saa tilittää varat myös paikallispoliisin tilintekijälle.


53 §

Vankilan johtajan on viivytyksettä tilitettävä asianomaiselle ulosottomiehelle ne varat, jotka ovat kertyneet, kun sakotettu rangaistuslaitoksessa ollessaan on maksanut sakon, josta muuntorangaistusta ei ole vielä määrätty. Milloin muuntorangaistukseen tuomittu on rangaistuslaitoksessa maksanut kokonaan sakon, jonka sijasta muuntorangaistus on määrätty, tilitettävät rahat on lähetettävä oikeusrekisterikeskukselle.

57 a §

Oikeusrekisterikeskuksen on merkittävä täytäntöönpantavinaan olevista sakoista, menettämisseuraamuksista ja saamisista sakkorekisteriin tarpeelliset tiedot asianomaisesta ulosottomiehestä, etsintäkuuluttamisesta ja sen muutoksista, muuntorangaistuksen määräämisestä tai tieto siitä, ettei sakosta saa sitä määrätä, menetetyksi tuomitun esineen tai muun valtion haltuun tuomitun omaisuuden luovuttamisesta asianomaiselle viranomaiselle sekä muista kutakin asiaa koskevista toimenpiteistä. Sakkorekisteriin on merkittävä myös sakosta ja saamisesta suoritetut maksut, ulosottomiehen tilittämät rahamäärät, menetetyksi tuomitun omaisuuden myynnistä kertyneet rahamäärät, muunnettujen tai niiden sakkojen rahamäärät, joista muuntorangaistus on jätetty rikoslain 2 luvun 5 §:n nojalla määräämättä, sekä perittävänä olevasta sakosta tai saamisesta laillisesta syystä poistetut tai lyhennetyt rahamäärät.

64 §

Oikeusrekisterikeskuksen on merkittävä sakkorekisteriin muuntopäätöksestä sen saapumispäivä, asiassa suoritetut toimenpiteet ja niiden suorittamisen aika, ulosottomiehen oikeusrekisterikeskukselle ilmoittamat toimenpiteet, täytäntöönpanoa kohdannut este sekä tieto siitä, milloin muuntorangaistuk-seen tuomittu on otettu vastaan rangaistus-laitokseen taikka milloin hän maksamalla sakosta tai sakoista suorittamatta jääneen rahamäärän kokonaan on vapautunut muuntorangaistusta suorittamasta, samoin kuin maksettu rahamäärä.

66 §

Jollei saamista saada ulosotetuksi tuomitun omaisuudesta, täytäntöönpanoa pyytänyt viranomainen tai laitos voi ilmoittaa siitä oikeusrekisterikeskukselle saamisen merkitsemiseksi saamisrekisteriin. Saamisrekisteriin on merkittävä se viranomainen tai laitos, jolle täytäntöönpanossa kertyneet varat on tilitettävä, ja tämän viranomaisen postisiirtotilin numero.

67 §

Oikeusrekisterikeskuksen on havaitessaan, että tuomioistuimen tai muun viranomaisen pitämästä sakkoluettelosta tai muusta täytäntöönpanokirjasta taikka oikeusrekisterikeskukselle lähetettävästä ilmoituksesta tai muusta asiakirjasta puuttuu jotakin, mikä siihen olisi ollut merkittävä, tai että siinä oleva merkintä on virheellinen tai epäselvä taikka että asiakirjaa ei ole oikeusrekisterikeskukselle lähetetty säädetyssä ajassa, pyydettävä selvitystä sakkoluetteloa pitävältä tai päätöksen antaneelta viranomaiselta.

Milloin ulosottomies havaitsee, että täytäntöönpanokirjassa on edellä tarkoitettu virhe tai puutteellisuus, hänen on viivytyksettä ilmoitettava siitä oikeusrekisterikeskukselle.

67 a §

Oikeusrekisterikeskuksen on oikeuskanslerin antamien ohjeiden mukaisesti lähetettävä oikeuskanslerille kuukausittain rangaistusten tuomitsemisen ja täytäntöönpanon valvontaa varten tarvittavat päätösilmoitusten ja rangaistusmääräysten jäljennökset.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1997.

Lääninhallituksissa perittävänä olleita sakkoja ja saamisia koskevat asiakirjat jäävät lääninhallituksiin säilytettäviksi. Oikeusrekisterikeskus antaa ohjeet 1 päivänä syyskuuta 1997 vireillä olevien muuntorangaistusten täytäntöönpanoa koskevien asiakirjojen säilyttämisestä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi- daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.