66/1997

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1997

Asetus kansanterveyslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan kansanterveyslaitoksesta 24 päivänä toukokuuta 1991 annetun asetuksen (848/1991) 15 § sekä

muutetaan 3 §:n 1 momentti, 6 §, 7 §:n 1 kohta, 8 §:n 1 ja 3 momentti, 9 §:n 1 momentti, 10 ja 11 §, 13 §:n 2 momentti sekä 14 ja 16 § seuraavasti:

3 §

Kansanterveyslaitoksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, jotka samoin kuin heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valtioneuvosto määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi johtokuntaan kuuluvat kansanterveyslaitoksen pääjohtaja sekä henkilöstön keskuudestaan kerrallaan enintään kolmeksi vuodeksi valitsema edustaja.


6 §

Kansanterveyslaitoksen päällikkönä on pääjohtaja. Pääjohtajalla ja muulla kuin yleisen osaston päällikkönä toimivalla osastonjohtajalla on professorin arvonimi.

7 §

Kelpoisuusvaatimuksena kansanterveyslaitoksen virkoihin on:

1) pääjohtajalla, muulla kuin yleisen osaston päällikkönä toimivalla osastonjohtajalla ja tutkimusprofessorilla, että hänellä on hyväksytty tohtorin väitöskirja sekä tieteellinen ja käytännöllinen perehtyneisyys toimialaansa sekä perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin;


8 §

Pääjohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.


Muun henkilökunnan nimittää tai ottaa pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

9 §

Pääjohtajalle myöntää virkavapautta asianomainen ministeriö ja muille virkamiehille pääjohtaja, jollei jäljempänä tai työjärjestyksessä toisin säädetä tai määrätä. Yli vuoden kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, myöntää kuitenkin pääjohtajalle valtioneuvosto.


10 §

Pääjohtajan ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan johtokunnan määräämä kansanterveyslaitoksen virkamies. Muiden virkamiesten sijaiset määrää pääjohtaja.

11 §

Pääjohtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää kansanterveyslaitoksen toimintaa sekä huolehtia johtokunnalle esiteltävien asioiden valmistelusta ja johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta.

13 §

Työjärjestyksen vahvistaa pääjohtaja.

14 §

Pääjohtajaa syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa.

16 §

Kansanterveyslaitokseen voidaan ottaa pääjohtajan suostumuksella ulkopuolisia tutkijoita ja harjoittelijoita, jotka kansanterveyslaitokselta palkkiota saamatta tekevät tutkimustyötä tai osallistuvat työharjoitteluun ja saavat siinä käyttää laitoksen laitteita ja tarvikkeita.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1997.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.