64/1997

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1997

Asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan yksityishenkilön velkajärjestelystä 25 päivänä tammikuuta 1993 annetun asetuksen (58/1993) 3 ja 6 a §, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti sekä 9 ja 10 §, sellaisina kuin niistä on 6 a § asetuksessa 115/1995, sekä

lisätään asetukseen uusi 6 b ja 6 c § seuraavasti:

3 §
Elinkeinotoimintaa koskevat selvitykset

Elinkeinotoimintaa harjoittavan yksityisen elinkeinon- tai ammatinharjoittajan tulee lisäksi liittää hakemukseensa jäljennökset elinkeinotoiminnan aloittamista koskevasta ilmoituksesta ja viimeisistä tilinpäätösasiakirjoista. Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön henkilökohtaisesti vastuunalaisen yhtiömiehen tulee liittää hakemukseensa jäljennökset yhtiön kaupparekisteriotteesta ja viimeisistä tilinpäätösasiakirjoista sekä tilintarkastajan selvitys yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Velallisen, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa osakeyhtiön johtoon kuuluvana osakkeenomistajana, tulee liittää hakemukseensa jäljennökset yhtiön kaupparekisteriotteesta ja viimeisistä tilinpäätösasiakirjoista.

Velallisen, joka on harjoittanut elinkeinotoimintaa ja jolla on velkajärjestelyn piiriin kuuluvia elinkeinotoiminnassa syntyneitä velkoja enemmän kuin vähän, tulee liittää hakemukseensa seuraavat selvitykset:

1) kirjallinen selvitys yritysmuodosta, toimialasta ja toiminnan laajuudesta sekä yrityksen omistussuhteista viimeisten kolmen toimintavuoden ajalta;

2) kirjallinen selvitys elinkeinotoiminnan päättymisestä ja siihen johtaneista syistä;

3) toiminnan päättymistä edeltäneiltä kolmelta vuodelta jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista, kirjallinen selvitys toiminnan taloudellisesta tuloksesta sekä selvitys yksityisottojen määrästä ja velalliselle ja hänen perheenjäsenilleen maksetusta palkasta tai, jos selvitystä ei joltain osin voida esittää, syy siihen; sekä

4) kirjallinen selvitys siitä, kuinka paljon velallisen vastuulla olevia elinkeinotoimintaan liittyviä velkoja on toiminnan päättymisen jälkeen suoritettu ja minä ajanjaksona suoritukset on tehty.

6 a §
Vähäisen jako-osuuden jättäminenhuomiotta

Jos velkojia on useampi kuin yksi, maksuohjelmassa voidaan jättää ilman suoritusta velkoja, jolle kertyvä jako-osuus olisi pienempi kuin 100 markkaa. Tällainen velkoja voidaan jättää ilman suoritusta myös, kun maksuohjelmaa muutetaan tai kun velallinen tekee yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 44 §:n 2 momentin 2 tai 3 kohdan nojalla suorituksia velkojille.

6 b §
Tavoittamattoman velkojan jättäminenhuomiotta

Jos velkajärjestelyn piiriin kuuluu yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 28 a §:ssä tarkoitettu velka elinkeinonharjoittajalle, jota ei ole voitu tavoittaa, velka voidaan jättää maksuohjelmassa huomioon ottamatta, jos velan määrä alittaa 10 000 markkaa.

6 c §
Velallisen maksukyvyn muuttuminen

Velallisen maksukyvyn muuttumista voidaan pitää olennaisena, jos hänen maksukykynsä on parantunut sen vuoksi, että hänen tulonsa ovat kasvaneet tai hänen välttämättömät menonsa hänen asumisoloissaan ja -kustannuksissaan tapahtuneen muutoksen vuoksi alentuneet vähintään 3 600 markkaa kalenterivuodessa taikka jos velallinen saa perinnön, lahjan tai muun kertaluonteisen suorituksen, jonka määrä yksin tai yhdessä muiden suoritusten kanssa ylittää 6 000 markkaa.

7 §
Velkajärjestelyrekisteri ja senkäyttötarkoitus

Oikeusrekisterikeskus ylläpitää velkajärjestelyrekisteriä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla velallisen maksuohjelman toteuttamisen turvaamiseksi ja hänen maksukykynsä ylittävän vastaisen velkaantumisen estämiseksi, velkajärjestelyn myöntämisen edellytysten selvittämiseksi sekä tilasto- ja tutkimustoimintaa varten.


8 §
Velkajärjestelyrekisterin tietosisältö

Asian käsittelevän tuomioistuimen on viivytyksettä merkittävä rekisteriin siten kuin oikeusministeriö tarkemmin määrää:

1) velallisen nimi, henkilötunnus, yhteystiedot ja kotipaikka;

2) tuomioistuin ja sen yhteystiedot sekä asian tunnistetiedot;

3) hakemuksen tekijä ja hänen yhteystietonsa;

4) velkajärjestelyasian käsittelystä:

a) hakemuksen vireilletulopäivä;

b) hakemuksen hylkääminen tai muu ratkaisu, jolla asian käsittely tuomioistuimessa on päättynyt;

c) velkajärjestelyn alkaminen;

d) maksuohjelman vahvistaminen sekä ohjelman alkamis- ja päättymispäivä tarvittaessa erikseen tavallisten velkojen ja vakuusvelkojen osalta;

e) maksuohjelman raukeaminen;

f) maksuohjelman muuttaminen ja ohjelman päättymispäivä;

g) muutoksenhakua koskevat tiedot;

h) selvittäjän nimi ja yhteystiedot; sekä

i) muu asiaan liittyvä tieto sen mukaan kuin oikeusministeriö määrää.


9 §
Tietojen poistaminen rekisteristä

Rekisteristä poistetaan rekisteröityä ja velkajärjestelyä koskevat tiedot sen jälkeen, kun:

1) maksuohjelman kesto on päättynyt;

2) on kulunut enintään kuusi kuukautta siitä, kun velkajärjestelyasian käsittely on muun kuin hakemuksen hylkäämisen vuoksi tuomioistuimessa päättynyt; tai

3) on kulunut kaksi vuotta siitä, kun hakemus on hylätty tai maksuohjelma on määrätty raukeamaan.

Virheen oikaisuun sovelletaan, mitä henkilörekisterilain (471/1987) 15 §:ssä säädetään.

Oikeusrekisterikeskuksen on arkistoitava velkajärjestelyrekisteristä poistetut tiedot.

10 §
Henkilötietojen massaluovutus

Velkajärjestelyrekisterissä olevista merkinnöistä saa luovuttaa henkilötietoja teknisen käyttöyhteyden välityksellä tai muuna henkilörekisterilaissa tarkoitettuna massaluovutuksena. Lupa voidaan antaa tuomioistuimille velkajärjestelyyn liittyviä tehtäviä, ulosotto-, vero-, poliisi- tai muulle viranomaiselle perintä- ja täytäntöönpanotehtäviä sekä luottotietotoiminnan harjoittajille luottotietorekisterin pitämistä varten.

Lupa saada tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla voidaan lisäksi antaa sille, joka tarvitsee tietoja luoton myöntämistä ja valvontaa varten.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1997.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.