59/1997

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1997

Asetus rajavartiolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan rajavartiolaitoksesta 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun asetuksen(1026/1994) 7, 8, 17, 23, 24 ja 28 §, 42 §:n 1 momentti ja 51 § sekä

lisätään 64 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:

7 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) vartiostolla rajavartiostoa ja merivartiostoa;

2) hallintoyksiköllä rajavartiolaitoksen esikuntaa, vartiostoa, vartiolentolaivuetta ja koulua; sekä

3) hallintoyksikön päälliköllä rajavartiolaitoksen esikunnassa rajavartiolaitoksen apulaispäällikköä, vartiostossa vartioston komentajaa, vartiolentolaivueessa vartiolentolaivueen komentajaa ja koulussa koulun johtajaa.

8 §

Rajavartiolaitoksen kuuluu rajavartiolaitoksen päällikön alaisena:

1) rajavartiolaitoksen esikunta;

2) Kaakkois-Suomen rajavartiosto;

3) Pohjois-Karjalan rajavartiosto;

4) Kainuun rajavartiosto;

5) Lapin rajavartiosto;

6) Suomenlahden merivartiosto;

7) Saaristomeren merivartiosto;

8) Pohjanlahden merivartiosto;

9) vartiolentolaivue; sekä

10) raja- ja merivartiokoulu.

Rajavartiolaitoksen esikunta on samalla asianomaisen ministeriön rajavartio-osasto.

Vartiostot, vartiolentolaivue ja koulu ovat rajavartiolaitoksen esikunnan alaisia hallintoyksikköjä.

17 §

Raja- ja merivartiokoulussa:

1) voidaan suorittaa opistoupseerin tutkinto ja antaa opistoupseerin virkaan vaadittavaa jatkokoulutusta;

2) suoritetaan merivartijan ja rajavartijan peruskurssi ja jatkokurssi; sekä

3) annetaan rajavartiolaitoksen toiminnan vaatimaa täydennys- ja erikoiskoulutusta.

Raja- ja merivartiokoulussa voidaan antaa koulutusta muullekin kuin rajavartiolaitoksen henkilöstölle sekä rajavartiolaitoksessa palveleville asevelvollisille ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittaville.

Raja- ja merivartiokoulussa annetaan opetusta sekä suomen että ruotsin kielellä.

23 §

Kelpoisuusvaatimuksena opistoupseerin virkaan on:

1) nuoremman opistoupseerin virkaan opistoupseerin tutkinto; ja

2) vanhemman opistoupseerin virkaan lisäksi virkaan määrätty jatkokoulutus ja riittävä käytännön kokemus nuoremman opistoupseerin virassa.

24 §

Kelpoisuusvaatimuksena erikoisupseerin virkaan on:

1) ilma-aluksen päällikön virkaan ilmailulaissa (281/1995) tarkoitettu Ilmailulaitoksen antama tai hyväksymä lupakirja ja riittävä alan kokemus sekä vähintään reservin aliupseerin koulutus; ja

2) sotilasyliteknikon ja sotilasteknikon virkaan teknikon tutkinto taikka rajavartiolaitoksen tai puolustusvoimien antama teknikko- tai tarkastajakoulutus ja vähintään reservin aliupseerin koulutus.

Kelpoisuusvaatimuksena rajavartijan ja merivartijan virkaan on:

1) nuoremman merivartijan sekä nuoremman rajavartijan virkaan 17 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun peruskurssin suorittaminen;

2) vanhemman merivartijan sekä vanhemman rajavartijan virkaan lisäksi riittävä käytännön kokemus nuoremman merivartijan tai nuoremman rajavartijan virassa; sekä

3) ylimerivartijan ja ylirajavartijan virkaan riittävä käytännön kokemus 1 tai 2 kohdassa tarkoitetussa virassa ja lisäksi 17 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun jatkokurssin suorittaminen tai muu määrätty jatkokoulutus.

28 §

Rajavartiolaitoksen päällikkö määrää, mitä on pidettävä 22 §:n 3 momentissa, 23 §:n 2 kohdassa ja 24 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuna jatkokoulutuksena sekä mitä tässä asetuksessa tarkoitettuja tutkintoja ja jatkokoulutusta ennen tämän asetuksen voimaantuloa suoritetut tutkinnot ja jatkokoulutus vastaavat.

42 §

Tasavallan presidentti ylentää asianomaisen ministerin esittelystä rajavartiolaitoksessa palvelevan henkilöstön vänrikin ja aliluutnantin samoin kuin sotilas- ja palvelusarvoista annetun asetuksen 2 §:n 1 momentin 8―17 kohdassa tarkoitettuihin sekä niitä vastaaviin erikoisupseerin sotilasarvoihin.


51 §

Rajavartiolaitoksen virkapukuna on asianomaisen ministeriön vahvistama rajavartiolaitoksen sotilaspuku.

Tarkempia määräyksiä virkapuvun kokoonpanosta ja käytöstä sekä rajavartiolaitoksen virkamiesten suoja- ja erityisvaatetuksesta antaa rajavartiolaitoksen päällikkö, joka vahvistaa myös virkapuvussa käytettävät erikoismerkit ja erikoistunnukset.

64 §

Poiketen siitä, mitä 37 §:n 1 momentissa säädetään, kapteenin ja kapteeniluutnantin virassa 31 päivänä joulukuuta 1992 palvelleen virkamiehen, jolla oli vuoden 1994 loppuun mennessä tässä virassa eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa vähintään 10 vuotta, eroamisikä on 50 vuotta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1997.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.