54/1997

Annettu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kaksikäyttötuotteiden vientilisensioinnista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta 26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun lain (562/1996) 10 §:n 4 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun asetuksen (645/1996) 1 §:ssä tarkoitetut tavarat ja palvelut kuuluvat vientilisensioinnin piiriin kaksikäyttötuotteiden vienninvalvontaa koskevasta yhteisestä toiminnasta, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.3 artiklan perusteella, tehdyn neuvoston päätöksen N:o 94/942/YUTP liitteessä I olevan luettelon mukaisesti tämän pykälän 2 momentissa mainituin poikkeuksin.

Ydinenergialain (990/1987) soveltamisalaan kuuluvien neuvoston päätöksen liitteessä I olevan luettelon tuoteryhmään 0 (ydinmateriaalit, laitteistot ja laitteet) kuuluvien tuotteiden vientiä säännellään ydinenergialain (990/1987) nojalla.

2 §

Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetussa asetuksessa tarkoitettu vientilisenssi voi olla

1) yksittäislisenssi eli yksittäiselle viejälle kaksikäyttötuotteiden tyyppiä varten myönnettävä lisenssi, joka on voimassa yhteen yksilöityyn maahan tapahtuvassa viennissä;

2) koontilisenssi eli yksittäiselle viejälle kaksikäyttötuotteiden tyyppiä tai ryhmää varten myönnettävä lisenssi, joka on voimassa yhteen tai useampaan yksilöityyn maahan tapahtuvassa viennissä; tai

3) yleislisenssi eli useammalle viejälle tarkoitettu, kaksikäyttötuotteiden tyyppiä tai ryhmää varten myönnettävä avoin vientilupa, joka on voimassa yhteen tai useampaan maahan tapahtuvassa viennissä.

3 §

Yleislisenssillä saadaan viedä siviilikäyttöön neuvoston päätöksen N:o 94/942/YUTP liitteen I tuotteita lukuunottamatta tuoteryhmän 0 (ydinmateriaalit, laitteistot ja laitteet) tuotteita ja neuvoston päätöksen liitteessä IV mainittuja arkaluonteisia tuotteita, jos tuotteiden määrämaa kuuluu neuvostonpäätöksen liitteessä II olevaan maaluetteloon.

Yleislisenssin käyttäjän rekisteröitymisenosalta on soveltuvin osin voimassa,mitä kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnastaannetun asetuksen (645/1996) 6 §:ssä sääde-tään.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1997.

Tällä päätöksellä kumotaan kaksikäyttötuotteiden vientilisensioinnista 26 päivänä elokuuta 1996 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (646/1996).

Neuvoston asetus (EY) N:o 3381/94; EYVL N:o L 367, 31.12.1994, s. 1, muut. 837/95; EYVL N:o L 90, 21.4.1995, s. 1.Neuvoston päätös 94/942/YUTP; EYVL N:o L 367, 31.12.1994, s. 8, muut. 95/127/YUTP ja 95/128/YUTP; EYVL N:o L 90, 21.4.1995, s. 2―3, 96/173/YUTP; EYVL N:o L 52, 1.3.1996, s. 1, 96/423/YUTP, EYVL N:o L 176, 13.7.1996, s. 1, ja 96/613/YUTP, EYVL N:o L 278, 30.10.1996, s. 1.

Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1997

Ministeri
Ole Norrback

Kaupallinen neuvos
Tuula Kulovesi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.