21/1997

Annettu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös vasikoiden aikaistetun teurastuksen palkkiosta

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Tällä päätöksellä toimeenpannaan Euroopan unionin neuvoston 27 päivänä kesäkuuta 1968 antaman asetuksen (ETY) N:o 805/68, sellaisena kuin se on muutettuna neuvostonasetuksella (EY) N:o 2222/96 18 päivänä marraskuuta 1996, 4 i artiklan 2 kohdan mukainen vasikoiden aikaistetun teurastuksen palkkio.

2 §

Naudanliha-alalla säädettyjen palkkiojärjestelmien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä joulukuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY)N:o 3886/92, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o2311/96 2 päivänä joulukuuta 1996, 50 artiklan mukaan vasikoiden aikaistetun teurastuksen palkkio maksetaan Suomessa teuraspainoltaan 84 kiloisista tai sitä kevyemmistä vasikoista. Kyseisten vasikoiden ruhojen tulee olla hyväksytty lihahygienialain(511/94) mukaisessa lihantarkastuksessa.

Edellä 1 momentissa mainitun 50 artiklan mukaan palkkio voidaan myöntää vain, jos vasikka on teurastettu hyväksyttävän määräystavan mukaisesti osallistumisilmoituksen antaneessa teurastamossa. Osallistumisilmoituksen voi antaa vain Eäinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen (EELAn) hyväksymä teurastamo.

Vasikan on oltava pidetty Suomessa sijaitsevalla tilalla yhtäjaksoisesti vähintään 1 momentissa mainitun 50 artiklan määräämän ajan tai, jos eläin on teurastettu tämän ajan sisällä, koko sen elinajan. Vasikkaa on voitu pitää sen pitoaikana useammalla kuin yhdellä tilalla, jotka sijaitsevat Suomessa.

Teurastamoissa tehtävät 1 momentissa mainitun komission asetuksen (ETY) N:o 3886/92 50 b artiklan mukaiset fyysiset tarkastukset suorittaa maa- ja metsätalousministeriön apuna Hämeen maaseutuelinkeinopiiri ja sen tehtävään valtuuttamat tarkastajat.Tiloilla ja teurastamoissa tehtävät sanotun komission asetuksen 50 b artiklan mukaiset asiakirjojen tarkastukset suoritetaan maaseutuelinkeinopiirien toimesta.

3 §

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tämän päätöksen täytäntöönpanoa koskevat tarkemmat määräykset ja ohjeet.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1997 ja se koskee 1.12.1996-30.11.1998 teurastettuja vasikoita.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

1) neuvoston asetus (ETY) N:o 805/68; EYVL N:o L 148, 28.6.1968, s. 24
2) neuvoston asetus (EY) N:o 2222/96; EYVL N:o L 296, 21.11.1996, s. 50
3) komission asetus (ETY) N:o 3886/92; EYVL N:o L 391, 31.12.1992, s. 20
4) komission asetus (EY) N:o 2311/96; EYVL N:o L 313, 3.12.1996, s. 9

Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.